สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.95 12.80 / 5.50 58.65 9.04 81.56 7,299.83 7,577.32 86.16 28.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2563 20:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 20:16   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 20:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
03 ก.ค. 2563 19:13   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มิ.ย. 2563 21:41   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-4488
เบอร์โทรสาร 0-2318-1022
URL www.afteryoudessertcafe.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/7/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2559
ราคา IPO (บาท) 4.50 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ร้านขนมหวาน 2. การขายสินค้าและวัตถุดิบ 3. การขายและการจัดงานนอกสถานที่ 4. แฟรนไชส์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มิ.ย. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.73% 9,188 35.42% 6,636
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.23% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.34% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.77 -3.07 -4.07
  20 วัน -6.28 -6.15 -4.79
  60 วัน -4.28 -10.45 -5.67
  120 วัน 0.56 -27.12 -19.47
  YTD -10.50 -22.32 -10.18
  P/E (X) 58.65 45.59 32.94
  P/BV (X) 9.04 2.70 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.34 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 259,669,759 31.84
  2. นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ 239,793,750 29.40
  3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 29,798,991 3.65
  4. น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ 19,328,125 2.37
  5. นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ 14,982,187 1.84
  6. นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ 14,403,437 1.77
  7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 14,160,300 1.74
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,626,898 1.30
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 8,500,000 1.04
  10. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 7,000,000 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ
  3. นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ
  5. นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ
  6. นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 815.62  815.62  815.62 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,299.83  8,156.24  4,893.74 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.95  10.00  6.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.99  1.21  1.11 
  P/BV (X) 9.04  8.24  5.39 
  P/E (X) 58.65  34.52  36.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 165.79  88.25  88.30 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 60.99  35.55  30.29 
  Beta 1.67  2.04  1.72 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.50  66.67  -50.82 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.24  1.90  2.50 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.90  0.66  0.92 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.29 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.19 บาท 28 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.15 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 187.74 60.89 83.93 62.55 48.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4.95 10.91 12.36 13.72 11.10
  สินค้าคงเหลือ 35.66 34.69 38.49 33.72 24.49
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 237.52 431.59 549.45 522.21 552.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 646.64 595.84 597.47 504.90 436.80
  รวมสินทรัพย์ 1,272.30 1,080.37 1,200.23 1,097.42 1,033.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 66.94 84.27 72.65 82.48 59.38
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 80.94 0.05 - 0.15 0.23
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 168.47 127.96 124.83 116.41 83.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 296.75 27.44 36.81 23.91 18.14
  รวมหนี้สิน 465.23 155.39 161.63 140.32 101.51
  ทุนจดทะเบียน 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 709.58 709.58 709.58 709.58 709.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 15.96 133.84 247.51 165.96 141.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 807.07 924.98 1,038.59 957.10 932.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 363.12 598.75 1,194.32 871.09 723.96
  รายได้อื่น 2.60 5.16 10.94 9.64 11.42
  รวมรายได้ 365.72 603.92 1,205.25 880.73 735.38
  ต้นทุนขาย 147.31 209.38 421.78 288.97 244.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 201.81 242.28 490.11 411.43 333.61
  รวมค่าใช้จ่าย 349.12 451.66 911.89 700.41 577.95
  EBITDA 86.16 185.55 365.41 236.85 196.02
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 69.55 33.29 72.05 56.53 38.58
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 16.61 152.26 293.36 180.32 157.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 10.22 122.84 237.08 147.43 128.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.15 0.29 0.18 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 44.92 175.10 337.00 209.48 148.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 324.57 -21.76 -160.46 -73.01 -655.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -265.72 -155.00 -155.10 -122.55 -72.17
  เงินสดสุทธิ 103.77 -1.66 21.44 13.91 -579.76
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 3.37 4.40 4.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.37 23.42 23.76 15.61
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.41 25.48 25.54 16.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.17 0.16 0.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.82 1.05 1.05 0.83
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 59.43 65.03 64.68 66.83
  EBIT Margin (%) 4.54 25.21 24.34 20.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.80 20.34 19.67 16.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2560 XD 90,623,561 815,623,561 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -39.35 47.69 37.11 20.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -29.65 58.12 45.96 18.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -39.44 47.03 36.85 19.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.70 33.62 30.19 21.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -91.68 104.37 60.82 14.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 120.92 146.15 91.56 70.18
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.02 2.50 3.99 5.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.23 11.81 11.68 9.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.69 30.90 31.25 36.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.76 5.63 5.44 4.07
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 76.72 64.79 67.13 89.59
  วงจรเงินสด (วัน) -38.01 -31.39 -31.89 -47.63


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น