สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.22 2.36 / 1.10 12.65 1.00 2,105.66 4,674.56 - 431.28 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 พ.ย. 2563 18:40   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2563 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
16 พ.ย. 2563 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2563 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 17:15   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (สอบทาน)
16 พ.ย. 2563 17:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2563 17:58   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2563 (F45) (ก่อนสอบทาน) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2680-1111
เบอร์โทรสาร 0-2285-1901-2
URL www.asiaplusgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/10/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/04/2548

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
75.11% 14,598 76.64% 16,150
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.39% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.70% (ณ วันที่ 27/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.77 0.48 -0.62
20 วัน -0.89 -4.57 -1.67
60 วัน 32.14 -2.99 6.64
120 วัน 30.59 -4.74 16.88
YTD 1.83 -4.92 -1.48
P/E (X) 12.65 23.12 29.89
P/BV (X) 1.00 3.43 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.44 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 190,936,190 9.07
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46
3. นาย ชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58
4. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 85,780,200 4.07
5. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,959,552 2.56
7. นาง ทัศนีย์ โอภาสวงการ 21,460,400 1.02
8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 18,922,400 0.90
9. นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ 18,800,000 0.89
10. นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 18,000,000 0.85

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาง ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
4. นาย พัชร สุระจรัส กรรมการ
5. นาย พิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการ
6. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
9. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,105.66  2,105.66  2,105.66 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,674.56  4,590.33  3,663.84 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.22  2.18  1.74 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.21  2.21  2.16 
P/BV (X) 1.00  0.99  0.80 
P/E (X) 12.65  12.43  12.14 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.35  35.74  35.36 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.83  5.44  7.30 
Beta 0.87  0.89  0.75 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.83  25.29  -43.14 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.86  5.96  11.49 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74  0.74  1.12 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.06 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.06 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 13 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.10 บาท 10 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท 14 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 966.65 582.28 503.73 1,147.98 405.63
เงินลงทุนสุทธิ 2,775.47 2,676.27 3,203.75 2,318.48 4,334.67
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 119.13 83.10 227.96 117.24 837.21
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 2,626.96 2,280.20 1,799.25 2,216.27 4,572.76
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 133.33 143.23 137.82 157.01 189.43
ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 469.54 194.62 237.65 89.96 191.87
รวมสินทรัพย์ 7,627.51 6,733.05 6,330.43 6,391.93 11,290.93
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 452.26 244.20 211.15 158.60 70.07
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 432.43 464.26 406.20 506.11 1,601.16
ประมาณการหนี้สิน 167.18 151.34 154.84 - 126.12
หนี้สินอื่น 42.60 47.02 26.93 28.54 65.57
รวมหนี้สิน 2,971.03 2,176.32 1,685.25 1,765.88 6,459.55
ทุนจดทะเบียน 2,521.94 2,591.94 2,521.95 2,521.94 2,521.95
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,105.66 2,105.66 2,105.66 2,105.66 2,105.66
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,139.18 1,139.18 1,139.18 1,139.18 1,139.18
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 29.40 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,408.53 1,291.23 1,374.91 1,351.81 1,549.31
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,656.48 4,556.73 4,645.18 4,626.05 4,831.39
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ค่านายหน้า 670.78 502.50 632.23 872.11 1,017.02
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 486.88 544.99 749.44 838.24 716.54
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 152.38 150.65 185.15 219.70 197.74
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - 62.06 84.45 120.35 143.44
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - 122.62 120.38 179.18 -
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - 44.47 137.53 195.76 43.00
รวมรายได้ 1,480.62 1,431.58 1,914.83 2,429.52 2,560.18
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 801.35 735.26 993.07 1,338.92 1,023.13
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 123.88 95.69 126.66 170.89 154.48
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 44.56 42.27 56.90 95.45 89.66
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 1,124.64 1,088.39 1,468.26 1,886.70 1,630.67
EBITDA 431.28 374.89 487.98 597.19 983.55
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 75.30 31.70 41.41 54.37 54.04
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 355.99 343.20 446.57 542.82 929.51
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 285.75 275.74 359.42 434.20 741.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.13 0.17 0.21 0.35
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 95.97 -194.53 -427.21 3,934.61 -453.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 117.55 106.40 104.68 295.22 218.52
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 249.40 -477.57 -321.72 -3,487.47 393.77
เงินสดสุทธิ 462.92 -565.70 -644.25 742.36 158.47
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.02 6.59 7.75 9.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.40 4.58 7.02 6.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 0.48 0.36 0.38
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.30 19.26 18.77 17.87

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 33.49 -28.45 -27.51 -14.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 8.99 -27.27 -25.83 30.86
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.43 -23.47 -21.18 -5.10
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.33 -20.06 -22.18 15.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.63 -32.42 -17.22 -41.45


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น