สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.84 4.34 / 3.46 10.90 1.67 2,105.66 8,085.72 - 983.55 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 เม.ย. 2561 18:09   แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 24)
23 มี.ค. 2561 12:31   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท
28 ก.พ. 2561 19:43   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF)
28 ก.พ. 2561 19:04   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 และจ่ายเงินปันผล
28 ก.พ. 2561 17:25   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2680-1111
เบอร์โทรสาร 0-2285-1901-2
URL www.asiaplusgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/10/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/04/2548

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
68.07% 13,864 73.70% 14,880
การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.56% (ณ วันที่ 25/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.74% (ณ วันที่ 25/04/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.59 1.99 1.13
20 วัน 0.52 -0.98 1.35
60 วัน -7.69 -11.05 -5.63
120 วัน -4.48 -13.33 -8.27
YTD -4.00 -12.43 -5.39
P/E (X) 10.90 23.56 18.29
P/BV (X) 1.67 3.25 2.07
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.16 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46
2. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 132,491,690 6.29
3. นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 100,000,000 4.75
4. นาย ชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,265,506 3.19
6. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60
7. นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์ 40,000,900 1.90
8. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 39,965,800 1.90
9. นาย กวิณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42
10. น.ส. วิริณ โอภาสวงการ 30,000,000 1.42

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาง ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
4. นาย พัชร สุระจรัส กรรมการ
5. นาย พิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการ
6. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 เม.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,105.66  2,105.66  2,105.66 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,085.72  8,422.62  7,664.59 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.84  4.00  3.64 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.29  2.20  2.15 
P/BV (X) 1.67  1.81  1.69 
P/E (X) 10.90  11.03  11.61 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.35  46.21  43.70 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.17  14.98  12.93 
Beta 0.66  0.74  0.65 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.00  9.89  4.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.81  7.48  6.59 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.85  0.83  0.77 
นโยบายเงินปันผล อัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท 14 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.10 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.20928 บาท 15 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.09 บาท 08 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.12 บาท 16 พ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.12 บาท 08 ก.ย. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 405.63 247.16 425.50 832.46
เงินลงทุนสุทธิ 4,334.67 3,739.78 2,268.87 1,974.47
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 837.21 567.34 418.98 14.79
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 4,572.76 4,181.54 3,655.79 3,633.45
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 189.43 212.90 229.03 250.77
ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 191.87 145.76 138.20 91.86
รวมสินทรัพย์ 11,290.93 9,877.25 7,767.16 7,660.00
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 70.07 68.42 205.52 404.34
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,601.16 1,785.90 1,590.80 969.63
ประมาณการหนี้สิน 126.12 124.47 133.83 4.40
หนี้สินอื่น 65.57 36.78 40.00 39.09
รวมหนี้สิน 6,459.55 5,128.20 3,332.86 3,068.83
ทุนจดทะเบียน 2,521.95 2,521.95 2,521.95 2,521.95
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,105.66 2,105.66 2,105.66 2,105.66
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,139.18 1,139.18 1,139.18 1,139.18
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 52.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,549.31 1,474.26 1,160.80 1,294.09
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,831.39 4,749.06 4,434.30 4,591.17
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
รายได้ค่านายหน้า 1,017.02 1,325.27 1,230.30 1,477.72
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 716.54 495.78 501.99 564.16
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 197.74 162.55 150.75 184.35
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 143.44 124.64 156.02 135.12
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - 296.26 - 352.86
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 43.00 65.53 - 26.47
รวมรายได้ 2,560.18 2,479.95 2,174.33 2,767.96
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,023.13 1,305.06 1,267.05 1,415.37
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 154.48 151.41 121.65 129.62
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 89.66 70.43 80.67 85.80
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 1,630.67 1,526.89 1,472.11 1,729.18
EBITDA 983.55 1,009.18 761.24 1,091.75
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 54.04 56.12 59.02 52.97
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 929.51 953.06 702.22 1,038.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 741.57 755.65 557.74 827.88
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.36 0.26 0.39
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -453.82 518.64 317.47 1,158.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 218.52 -254.80 -50.62 -500.63
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 393.77 -442.19 -673.81 -673.81
เงินสดสุทธิ 158.47 -178.34 -406.95 -15.85
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.48 16.46 12.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.78 10.80 9.10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.34 1.08 0.75
อัตรากำไรสุทธิ (%) 28.97 30.47 25.65

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า -23.26 7.72 -16.74
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -21.60 3.00 -10.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.24 14.06 -21.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.80 3.72 -14.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -1.86 35.48 -32.63


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น