สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASN บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.54 4.90 / 3.22 56.54 2.23 93.60 662.69 698.52 13.72 28.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2564 18:40   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 18:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 18:32   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 18:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564 18:39   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2494-8388
เบอร์โทรสาร 0-2619-2296
URL http://www.asnbroker.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/6/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/05/2559
ราคา IPO (บาท) 6.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 04 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.55% 341 25.83% 352
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.12% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.16 -0.07
  20 วัน -3.80 -8.87 -4.51
  60 วัน -9.23 -19.67 -18.53
  120 วัน -17.67 -23.56 -30.41
  YTD -2.56 -43.03 -41.45
  P/E (X) 56.54 N/A 58.65
  P/BV (X) 2.23 2.62 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 3.33 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 68,704,320 44.04
  2. นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 23,998,800 15.38
  3. น.ส. วรรณชนก วารุณประภา 22,080,000 14.15
  4. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 6,000,000 3.85
  5. นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 5,820,000 3.73
  6. นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ 3,930,000 2.52
  7. นาย โกมล จีระวัฒนสุข 2,081,120 1.33
  8. น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,633,000 1.05
  9. นาย เจษฎา สุขทิศ 1,560,000 1.00
  10. นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ 1,356,000 0.87

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. วรรณชนก วารุณประภา กรรมการ
  5. น.ส. พัชรินทร์ ธรรมแงะ กรรมการ
  6. นาย วชิระ ช่วยชู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 187.20  156.00  130.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 662.69  680.16  832.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.54  3.63  4.44 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.59  1.85  2.12 
  P/BV (X) 2.23  2.35  3.02 
  P/E (X) 56.54  35.06  26.70 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.54  3.37  9.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.17  0.10  0.31 
  Beta 0.39  0.49  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.56  -18.25  82.86 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.26  0.21  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.15  0.07 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 5.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.01111 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 5.00 : 1.00 หุ้น 15 ก.ค. 2563 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.01111 บาท 15 ก.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68.34 121.13 112.07 67.11 50.78
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 46.74 33.33 51.51 30.32 24.37
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 220.99 233.77 265.17 190.95 147.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9.00 10.25 9.69 11.04 12.78
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.95 119.61 124.40 135.56 141.15
  รวมสินทรัพย์ 400.94 353.38 389.57 326.51 288.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 50.66 26.84 61.30 29.39 20.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 4.10 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 59.86 39.41 71.71 34.15 28.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44.32 27.20 25.55 9.51 6.44
  รวมหนี้สิน 104.18 66.61 97.26 43.66 35.40
  ทุนจดทะเบียน 93.60 65.00 78.00 65.00 65.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 93.60 65.00 78.00 65.00 65.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 159.01 159.01 159.01 159.01 159.01
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 44.03 49.65 55.18 58.72 29.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.12 13.12 0.12 0.12 0.12
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 296.76 286.77 292.31 282.85 253.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 57.10 63.37 141.87 134.09 121.59
  รายได้อื่น 2.55 0.98 3.85 1.00 1.34
  รวมรายได้ 73.39 73.84 145.72 159.61 138.28
  ต้นทุน 31.28 33.51 66.34 70.92 64.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31.93 27.37 59.15 50.43 44.54
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 65.00 62.02 128.55 121.36 109.01
  EBITDA 13.72 16.74 27.34 44.02 34.80
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5.33 4.92 10.17 5.76 5.53
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 8.39 11.83 17.18 38.26 29.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6.18 9.12 14.66 30.55 22.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.06 0.08 0.20 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 17.44 5.43 33.13 10.59 12.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -76.93 50.54 27.65 5.74 -13.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 15.77 -1.95 -6.46 - -8.00
  เงินสดสุทธิ -43.73 54.02 54.33 16.33 -9.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.69 5.93 3.70 5.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.02 8.51 5.10 11.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.64 8.86 4.80 12.44
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.23 0.33 0.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.46 0.41 0.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.21 47.12 53.24 47.11
  EBIT Margin (%) 11.43 16.02 11.79 23.97
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.43 12.35 10.06 19.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 เม.ย. 2564 XD 31,199,971 187,199,953 0.50
  15 ก.ค. 2563 XD 25,999,982 155,999,982 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.90 -4.32 5.80 10.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.65 -1.36 -6.46 10.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.62 -6.01 -8.70 15.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.81 6.64 5.93 11.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -32.21 -43.03 -52.02 38.06

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.39 4.06 3.47 4.90
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 107.76 89.86 105.25 74.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.78 2.30 1.46 2.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 76.41 158.80 249.49 127.12
  วงจรเงินสด (วัน) 31.36 -68.93 -144.23 -52.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้