สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
22.20 26.00 / 14.20 8.65 1.43 1,759.48 7,812.08
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2564 19:24   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ ASK
19 ม.ค. 2564 17:23   แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
08 ม.ค. 2564 18:13   นำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (แก้ไขครั้งที่ 1)
08 ม.ค. 2564 18:13   แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
08 ม.ค. 2564 17:14   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ ASK
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2679-6226, 0-2679-6262
เบอร์โทรสาร 0-2679-6241-3
URL www.ask.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/08/2548
ราคา IPO (บาท) 8.90 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทและสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ บริษัทย่อยบริษัทแรกดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซึ้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีเครื่องจักรและยานพาหนะ บริษัทย่อยแห่งที่สองดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.80% 6,173 43.58% 4,748
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.15% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.37 5.74 1.94
  20 วัน 1.37 -0.58 0.34
  60 วัน 22.65 -9.13 -0.87
  120 วัน 29.82 -3.54 15.93
  YTD - -4.90 -3.48
  P/E (X) 8.65 22.70 29.96
  P/BV (X) 1.43 3.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.42 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. CHAILEASE FINANCE CO., LTD. 128,837,659 36.61
  2. CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED 40,698,000 11.57
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 25,856,326 7.35
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 12,014,820 3.41
  5. นาย ชาตรี โสภณพนิช 11,436,607 3.25
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,240,984 2.91
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,240,905 2.91
  8. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 7,280,000 2.07
  9. บริษัท ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล จำกัด 5,275,700 1.50
  10. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,494,548 0.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อำนวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์
  2. นาย ซือ ถิง หยาง ประธานกรรมการ
  3. นาย ไล่ หวัง ถัง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย เทียนทวี สระตันติ์ กรรมการ
  5. นาย ฟง ลอง เชน กรรมการ
  6. นาย อิง จื้อ เลี่ยว กรรมการ
  7. นาย เชน ยิง ฮุย กรรมการ
  8. นาย ลุ่ย ซิง เฉิน กรรมการ
  9. นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง ปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 351.90  351.90  351.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,812.08  7,812.08  8,973.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 22.20  22.20  25.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.54  15.54  14.73 
  P/BV (X) 1.43  1.43  1.73 
  P/E (X) 8.65  8.65  10.61 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.26  48.33  13.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.69  13.00  4.93 
  Beta 0.83  0.84  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -12.94  9.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.75  7.75  6.31 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.67  0.67  0.67 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ ภายหลังบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.72 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.61 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.48 บาท 26 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 236.67 430.76 457.60 234.83 303.57
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - 17.20 19.31 20.68 20.77
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 42,218.99 38,870.43 40,336.33 35,065.31 32,887.07
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 42,218.99 38,870.43 40,336.33 35,065.31 32,887.07
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 95.14 138.04 141.44 199.75 120.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 159.71 164.08 165.19 160.37 126.61
  รวมสินทรัพย์ 43,472.90 40,272.23 41,815.01 36,252.18 33,999.19
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 29,549.57 14,354.96 16,587.61 15,847.08 15,783.94
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 13,324.58 6,056.19 9,519.43 4,480.14 5,038.00
  รวมหนี้สิน 38,004.99 35,089.03 36,391.05 31,131.29 29,168.28
  ทุนจดทะเบียน 1,759.50 1,759.50 1,759.50 1,759.50 1,759.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,759.48 1,759.48 1,759.48 1,759.48 1,759.48
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 1,759.48 1,759.48 1,759.48 1,759.48 1,759.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 715.42 715.42 715.42 715.42 715.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,988.83 2,704.12 2,944.88 2,641.81 2,351.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,467.91 5,183.20 5,423.96 5,120.90 4,830.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,357.88 2,114.18 2,900.82 2,631.73 2,513.46
  - จากเงินให้สินเชื่อ 188.74 103.19 173.29 90.19 51.69
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 690.42 632.70 858.72 764.06 771.95
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 1,667.45 1,481.48 2,042.10 1,867.66 1,741.51
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 383.53 333.51 467.00 459.06 463.78
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 295.75 341.30 445.04 451.26 419.89
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 739.05 713.12 944.58 858.94 777.40
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 840.62 776.15 1,075.55 1,000.93 920.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 662.37 628.78 869.53 811.29 745.04
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.88 1.79 2.47 2.31 2.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,091.65 -2,969.41 -4,209.17 -1,402.62 -1,255.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.34 -23.05 -31.45 -52.53 -14.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 889.07 3,203.53 4,478.53 1,371.28 1,480.52
  เงินสดสุทธิ -220.92 211.07 237.91 -83.88 210.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.96 16.77 16.49 16.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.72 2.76 2.76 2.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 24.96 25.61 25.99 26.32

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ 82.91 61.15 92.14 74.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 5.34 5.82 7.18 8.89


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น