สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASIMAR บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.20 3.38 / 2.14 15.31 1.28 258.29 568.24 890.94 50.37 9.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ย. 2561 17:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พ.ย. 2561 17:07   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2561 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 ส.ค. 2561 13:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561 13:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2815-2060-67
เบอร์โทรสาร 0-2453-7213-4
URL www.asimar.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/01/2539
ราคา IPO (บาท) 60.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 7.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/07/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.13% 2,977 60.30% 3,303
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 13/12/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.33% (ณ วันที่ 13/12/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.98 -2.94 -2.65
  20 วัน -10.57 -9.25 -8.09
  60 วัน -16.67 -15.66 -11.35
  120 วัน -23.61 -19.60 -18.72
  YTD -25.17 -20.43 -18.74
  P/E (X) 15.31 36.37 15.24
  P/BV (X) 1.28 3.34 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.21 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด 45,980,000 17.80
  2. นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 18,800,041 7.28
  3. นาง อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ 8,800,000 3.41
  4. นาย ประวัติ จันทร์เรือง 6,000,000 2.32
  5. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ 5,500,000 2.13
  6. นาย นณณ์ ผาณิตวงศ์ 5,500,000 2.13
  7. น.ส. ลลยา ผาณิตวงศ์ 5,500,000 2.13
  8. น.ส. วิวัณณ์ ผาณิตวงศ์ 5,500,000 2.13
  9. นาย ทวี ช่างเพ็ชร 5,500,000 2.13
  10. นาย ธนกร ยอดเพชร 5,000,000 1.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง วรวรรณ งานทวี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ
  5. นาย ประวัติ จันทร์เรือง กรรมการ
  6. นาย สุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ
  7. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ
  8. นาย ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ
  9. นาย ศรีภูมิ ศุขเนตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย บำรุง จินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ลักขณา ศรีสด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  13 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 258.29  258.29  258.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 568.24  759.38  723.22 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.20  2.94  2.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.71  1.78  1.61 
  P/BV (X) 1.28  1.66  1.73 
  P/E (X) 15.31  9.92  41.86 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 57.94  243.28  710.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.92  8.04  29.98 
  Beta 0.86  0.88  1.20 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -25.17  5.00  -17.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.09  4.08  7.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.39  0.40  2.99 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท 02 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.12 บาท 02 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.20 บาท 29 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 26.26 39.75 60.69 36.90 79.34
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 84.40 67.13 49.25 32.31 32.17
  สินค้าคงเหลือ 73.74 22.65 47.25 24.02 24.85
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 288.19 218.61 234.96 211.28 191.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 430.33 396.88 423.47 397.90 251.31
  รวมสินทรัพย์ 791.22 702.05 733.81 701.30 529.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 104.00 40.07 20.00 10.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 57.04 45.37 42.18 45.52 26.90
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21.51 12.89 12.91 13.00 0.49
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 227.99 134.86 150.98 159.61 78.94
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 119.04 107.28 100.15 104.06 10.31
  รวมหนี้สิน 347.03 242.13 251.14 263.68 89.25
  ทุนจดทะเบียน 258.29 258.29 258.29 258.29 258.29
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 258.29 258.29 258.29 258.29 258.29
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 183.97 200.18 222.81 177.84 181.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 442.27 458.47 481.10 436.13 439.41
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.93 1.45 1.56 1.50 1.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 382.16 494.06 691.48 599.61 757.23
  รายได้อื่น 5.89 10.21 13.78 14.98 9.16
  รวมรายได้ 388.05 504.27 705.26 614.59 766.39
  ต้นทุนขาย 271.88 330.25 444.38 421.59 489.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 82.65 84.15 123.93 108.51 122.85
  รวมค่าใช้จ่าย 366.94 428.29 598.49 552.58 652.60
  EBITDA 50.37 104.74 145.61 96.93 148.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 29.25 28.75 38.84 34.92 34.44
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 21.12 75.99 106.78 62.00 113.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12.87 57.31 81.57 48.37 90.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.22 0.32 0.19 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -53.56 86.40 142.08 25.21 156.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34.90 -19.36 -57.69 -180.30 6.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 54.17 -64.36 -60.74 112.84 -124.74
  เงินสดสุทธิ -34.28 2.67 23.65 -42.25 37.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 1.62 1.56 1.32
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.24 17.49 17.79 11.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.95 13.04 14.88 10.07
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.78 0.53 0.52 0.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.79 0.97 0.98 1.00
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.86 33.16 35.74 29.69
  EBIT Margin (%) 5.44 15.07 15.14 10.09
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.32 11.37 11.57 7.87

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -22.65 37.58 15.32 -20.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.67 41.25 5.40 -13.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -23.05 35.94 14.75 -19.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -14.32 28.63 8.31 -15.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -77.55 96.83 68.62 -46.36

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.65 9.11 16.96 18.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.71 40.07 21.52 19.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.01 17.01 12.47 17.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.57 21.46 29.27 21.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.54 9.64 10.13 11.64
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 48.42 37.85 36.02 31.35
  วงจรเงินสด (วัน) 44.87 23.67 14.78 9.43


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น