สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.10 12.20 / 4.86 10.38 1.44 542.73 3,853.37 7,731.06 510.44 11.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2561 17:21   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2561 17:01   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
07 ส.ค. 2561 17:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3482-2204-7, 0-3482-2700-6
เบอร์โทรสาร 0-3482-2407, 0-3482-2698-9, 0-3482-2706
URL www.asianseafoods.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/09/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/07/2537
ราคา IPO (บาท) 115.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/02/2545

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ TCC SAKURA และ ASIAN SEAFOODS และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2561 17 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.16% 5,676 33.04% 1,283
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.75% (ณ วันที่ 18/12/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.58% (ณ วันที่ 18/12/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -11.25 -8.81 -8.42
  20 วัน -7.19 -3.69 -4.15
  60 วัน -22.40 -13.37 -14.50
  120 วัน 27.93 39.85 35.72
  YTD -26.04 -5.76 -18.08
  P/E (X) 10.38 19.59 14.93
  P/BV (X) 1.44 2.02 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.11 0.64

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล 272,784,471 50.26
  2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล 70,515,000 12.99
  3. น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล 28,547,000 5.26
  4. นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล 12,667,450 2.33
  5. นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 7,600,000 1.40
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,297,133 1.16
  7. นาย บุญชัย พนาสกุลการ 5,550,000 1.02
  8. นาย สมเกียรติ ลิมทรง 4,746,600 0.87
  9. นาย เศรษฐา ยุวธานนท์ 3,650,000 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการ
  3. นาย เอกราช พรรณสังข์ กรรมการ
  4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการ
  5. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ
  6. นาย วัลลภ ล้อมลิ้ม กรรมการ
  7. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง เยาวณี เครือองอาจนุกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 542.73  542.73  361.82 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,853.37  5,210.18  1,628.19 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.10  9.60  3.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.92  6.73  5.74 
  P/BV (X) 1.44  2.14  0.78 
  P/E (X) 10.38  11.92  20.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 368.53  718.75  53.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 74.82  146.44  3.46 
  Beta 1.77  1.71  0.88 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -26.04  219.98  12.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.05  1.46  5.56 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  0.17  1.13 
  นโยบายเงินปันผล คำนึงถึงสัดส่วนทางการเงินและสภาพคล่อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 17 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  - 2.00 : 1.00 หุ้น 16 ต.ค. 2560 หุ้นปันผล
  - 0.056 บาท 16 ต.ค. 2560 เงินปันผล
  - 2.00 : 1.00 หุ้น 23 พ.ย. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.21 บาท 17 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.25 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 58.36 67.18 38.64 66.51 51.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,172.00 943.02 1,190.89 1,195.14 1,171.71
  สินค้าคงเหลือ 2,411.34 3,020.00 2,682.15 2,197.58 2,231.09
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,751.21 4,073.89 3,948.05 3,492.97 3,496.57
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,655.34 2,640.57 2,659.56 2,675.03 2,626.81
  รวมสินทรัพย์ 6,604.47 6,877.57 6,810.68 6,325.59 6,175.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,158.72 1,262.55 1,284.13 1,386.62 1,962.22
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 624.04 742.01 608.94 686.44 563.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 533.37 789.06 869.33 447.28 161.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,351.22 2,850.57 2,808.98 2,587.72 2,695.81
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,584.84 1,593.62 1,463.12 1,520.41 1,461.63
  รวมหนี้สิน 3,936.06 4,444.19 4,272.09 4,108.13 4,157.44
  ทุนจดทะเบียน 542.73 361.82 542.73 361.82 361.82
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 542.73 361.82 542.73 361.82 361.82
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 552.81 552.81 552.81 552.81 552.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,160.66 925.63 1,030.84 890.63 811.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,668.41 2,433.38 2,538.59 2,217.47 2,017.89
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 7,084.31 7,125.34 9,740.17 9,206.17 7,937.83
  รายได้อื่น 118.50 108.52 147.85 141.80 155.72
  รวมรายได้ 7,202.81 7,233.86 9,888.02 9,347.97 8,093.55
  ต้นทุนขาย 6,362.79 6,329.52 8,720.51 8,433.66 7,174.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 471.11 497.38 659.66 628.69 558.70
  รวมค่าใช้จ่าย 6,838.46 6,826.90 9,380.17 9,062.34 7,733.64
  EBITDA 510.44 544.35 697.19 475.69 570.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 146.09 137.39 189.34 190.07 210.39
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 364.36 406.96 507.86 285.62 359.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 265.49 312.15 418.02 154.64 182.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.49 0.86 0.77 0.43 0.50
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 649.23 -115.13 -6.73 495.50 215.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -158.06 -107.03 -193.56 -125.56 -114.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -471.46 222.83 172.43 -355.26 -90.25
  เงินสดสุทธิ 19.72 0.67 -27.87 14.68 9.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.60 1.43 1.41 1.35
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.56 19.38 17.58 7.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.90 8.28 7.73 4.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.48 1.83 1.68 1.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.46 1.53 1.51 1.50
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.18 11.17 10.47 8.39
  EBIT Margin (%) 5.06 5.63 5.14 3.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.69 4.32 4.23 1.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 พ.ย. 2560 XD 350,000 542,727,549 1.00
  16 ต.ค. 2560 XD 180,557,081 542,377,549 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.58 12.91 5.80 15.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.53 9.00 3.40 17.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.43 13.79 5.78 15.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.17 9.79 3.51 17.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -14.95 949.75 170.33 -15.33

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.17 9.41 8.16 7.78
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.80 38.78 44.71 46.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.22 3.30 3.57 3.81
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 113.23 110.55 102.12 95.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.82 13.18 13.46 13.50
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.48 27.69 27.11 27.04
  วงจรเงินสด (วัน) 124.55 121.64 119.72 115.71


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น