สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASAP บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.79 2.64 / 0.95 N/A 0.97 363.00 1,299.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ธ.ค. 2563 08:03   แจ้งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการลาออก
09 ธ.ค. 2563 13:08   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
17 พ.ย. 2563 18:23   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัท ปี 2563
12 พ.ย. 2563 08:02   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
11 พ.ย. 2563 19:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2091-8000
เบอร์โทรสาร 0-2091-8111
URL http://www.asapcarrent.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/4/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/03/2560
ราคา IPO (บาท) 3.03 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่า 6 รูปแบบ คือ 1) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ให้บริการลูกค้านิติบุคคล ทำสัญญาระยะเวลาประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปี 2) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา 3) บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine) ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวแก่ลูกค้านิติบุคคล 4) บริการรถยนต์ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน (asap App) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล บริษัทกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ asap app ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เน้นขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การจองรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าตามการใช้งานจริง และ ในอนาคตยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อซื้อรถยนต์มือสองและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย 5) ไลฟ์สไตล์ สตรีทมอลล์ (asap Auto Park) ศูนย์บริการรถเช่าและรถยนต์มือสองครบวงจร รวมถึงแหล่งรวมอาหาร-เครื่องดื่ม และ 6) แฟรนไชส์ asap Select ศูนย์บริการให้เช่ารถระยะสั้นและจำหน่ายรถมือสอง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 ก.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.51% 2,565 31.58% 2,897
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.34% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.93 0.65
  20 วัน -8.67 -12.14 -10.27
  60 วัน -9.60 -34.51 -27.81
  120 วัน -24.79 -45.19 -33.34
  YTD 0.56 -6.19 -3.66
  P/E (X) N/A 23.14 30.19
  P/BV (X) 0.97 3.43 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.48 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
  2. บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
  3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 89,800,000 12.37
  4. นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
  5. นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
  6. นาย วรศักดิ์ โฆวินวิพัฒน์ 6,355,000 0.88
  7. น.ส. กัลยา คุณานันทกุล 5,027,500 0.69
  8. นาย ญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,037,991 0.56
  10. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 4,004,400 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส กรรมการ
  4. พลเอก สิรวุฒิ สุคันธนาค กรรมการ
  5. น.ส. พัชรา พัชราวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ประธาน อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 726.00  726.00  726.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,299.54  1,292.28  1,386.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.79  1.78  1.91 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.85  1.85  2.07 
  P/BV (X) 0.97  0.96  0.92 
  P/E (X) N/A  N/A  212.97 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.00  129.39  69.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.52  6.29  6.65 
  Beta 0.68  0.69  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.56  -6.81  -37.99 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.00 : 1.00 หุ้น 24 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0056 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 55.76 12.84 9.68 71.71 40.17
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - 0.68 0.69 0.67 3.40
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 319.02 291.05 273.98 311.25 201.81
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 319.02 291.05 273.98 311.25 201.81
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,098.67 11,789.16 11,824.80 11,386.60 7,909.91
  รวมสินทรัพย์ 12,498.33 13,391.43 13,122.30 12,639.51 8,757.06
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 2,134.50 2,622.41 2,489.19 2,512.81 1,359.13
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 99.97 135.89 122.25 19.26 47.22
  รวมหนี้สิน 11,156.67 11,891.77 11,718.74 11,146.16 7,351.64
  ทุนจดทะเบียน 363.00 363.00 363.00 363.00 330.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 363.00 363.00 363.00 363.00 330.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 363.00 363.00 363.00 363.00 330.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 510.95 510.95 510.95 510.95 510.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 467.71 625.71 529.61 619.40 564.47
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,341.66 1,499.66 1,403.56 1,493.35 1,405.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล - - - - -
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 292.47 306.67 411.05 338.42 246.11
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -292.47 -306.67 -411.05 -338.42 -246.11
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 58.87 49.46 64.66 2,675.17 29.79
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 2,504.30 2,282.90 3,137.63 - 2,112.12
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 128.00 169.85 233.40 2,269.34 144.16
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 2,202.64 1,848.96 2,597.41 - 1,661.12
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ -59.95 6.88 -39.57 67.40 90.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -59.95 6.31 -89.79 89.64 150.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 0.01 -0.12 0.12 0.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,903.44 1,350.85 2,038.32 1,643.05 1,307.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -888.25 -84.30 -87.93 -1,275.30 -1,525.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -969.11 -1,325.41 -2,012.42 -336.21 251.39
  เงินสดสุทธิ 46.08 -58.87 -62.03 31.54 33.47
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -10.98 0.44 -6.20 6.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.82 0.05 -0.31 0.63
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.34 0.27 -2.80 3.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 พ.ค. 2561 XD 65,999,972 725,999,972 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -92.95 N/A -40.55


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น