สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASAP บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.60 3.16 / 1.66 N/A 1.55 363.00 1,887.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2564 17:41   การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11 ส.ค. 2564 08:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 08:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขไฟล์หมายเหตุประกอบงบ)
11 ส.ค. 2564 06:33   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 06:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2091-8181
เบอร์โทรสาร 0-2091-8111
URL http://www.asapcarrent.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/4/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/03/2560
ราคา IPO (บาท) 3.03 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่า 6 รูปแบบ คือ 1) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ให้บริการลูกค้านิติบุคคล ทำสัญญาระยะเวลาประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี 2) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา 3) บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine) ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวแก่ลูกค้านิติบุคคล 4) บริการรถยนต์ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน (asap App) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล บริษัทกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ asap app ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เน้นขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การจองรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าตามการใช้งานจริง และ ในอนาคตยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อซื้อรถยนต์มือสองและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย 5) ไลฟ์สไตล์ สตรีทมอลล์ (asap Auto Park) ศูนย์บริการรถเช่าและรถยนต์มือสองครบวงจร รวมถึงแหล่งรวมอาหาร-เครื่องดื่ม และ 6) แฟรนไชส์ asap Select ศูนย์บริการให้เช่ารถระยะสั้นและจำหน่ายรถมือสอง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2564 10 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  18.44% 2,448 20.51% 2,565
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 15/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.36% (ณ วันที่ 15/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.00 6.05 3.71
  20 วัน 7.44 16.73 6.76
  60 วัน - 9.35 -4.05
  120 วัน -5.11 6.17 -10.74
  YTD 46.07 38.14 29.22
  P/E (X) N/A 21.23 20.94
  P/BV (X) 1.55 3.15 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.45 1.67

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
  2. บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
  3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 95,345,700 13.13
  4. นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
  5. นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
  6. นาย ประยุทธ เทพมังกร 16,289,900 2.24
  7. นาย ญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
  8. นาย ฐิติภูมิ สิงห์สา 4,595,500 0.63
  9. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 4,444,500 0.61
  10. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 4,004,400 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส กรรมการ
  4. พลเอก สิรวุฒิ สุคันธนาค กรรมการ
  5. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการอิสระ
  6. น.ส. รมิดา พัชราวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 726.00  726.00  726.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,887.60  1,292.28  1,386.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.60  1.78  1.91 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.67  1.85  2.07 
  P/BV (X) 1.55  0.96  0.92 
  P/E (X) N/A  N/A  212.97 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 64.72  129.39  69.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.44  6.29  6.65 
  Beta 0.88  0.69  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 46.07  -6.81  -37.99 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 70.41 19.11 16.18 9.68 71.71
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 0.69 -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 254.77 291.51 283.37 273.98 0.67
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 311.25
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - 311.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,950.00 11,430.57 10,637.86 11,824.80 -
  รวมสินทรัพย์ 11,245.32 12,729.00 11,992.48 13,122.30 -
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 50.00 98.58 106.33 122.25 11,386.60
  รวมหนี้สิน 10,029.78 11,376.80 10,681.41 11,718.74 12,639.51
  ทุนจดทะเบียน 363.00 363.00 - 363.00 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 363.00 363.00 363.00 363.00 2,512.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 510.95 510.95 510.95 510.95 8,632.01
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 341.59 478.24 437.11 529.61 11,146.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 363.00
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 363.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,215.54 1,352.19 1,311.06 1,403.56 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 363.00
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 510.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 619.40
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 1,493.35
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,789.60 1,611.29 3,487.93 3,137.63 -
   - รายได้ดอกเบี้ย - - - - -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 1,811.20 1,655.95 3,556.79 3,202.28 -
  ต้นทุน 1,647.73 1,397.12 3,120.03 2,597.41 -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 12.53 - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 58.98 96.15 139.51 233.40 -
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 338.42
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 91.96 162.68 297.25 371.47 -338.42
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -95.52 -36.75 -90.55 -89.79 -
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.13 -0.05 -0.12 -0.12 -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - -
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 2,269.34
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 67.40
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 89.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,262.12 1,367.12 2,547.54 2,038.32 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.98 -608.89 -78.18 -87.93 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,195.91 -748.81 -2,462.87 -2,012.42 -
  เงินสดสุทธิ 54.23 9.43 6.49 -62.03 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - 1,643.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -1,275.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -336.21
  เงินสดสุทธิ - - - - 31.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -11.63 -6.07 -6.67 -6.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.89 2.75 2.37 2.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.25 8.41 8.15 8.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.31 0.26 0.28 0.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.27 -2.22 -2.55 -2.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 พ.ค. 2561 XD 65,999,972 725,999,972 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้