สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AS บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.80 1.41 / 0.56 N/A 4.22 409.88 327.90 568.57 -18.08 23.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ส.ค. 2562 17:19   สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 2562 17:20   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 ส.ค. 2562 09:00   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)-แก้ไข
13 ส.ค. 2562 18:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) -แก้ไข
13 ส.ค. 2562 18:10   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9 / 283 - 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2769-8888
เบอร์โทรสาร 0-2717-4251
URL http://as-th.listedcompany.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/09/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/05/2551
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำหน่ายเกมพีซี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  19.55% 1,737 21.63% 2,262
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.91% (ณ วันที่ 20/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.19% (ณ วันที่ 20/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.56 1.90 2.23
  20 วัน 6.67 13.58 13.85
  60 วัน - -6.78 -1.07
  120 วัน -1.23 -16.36 -0.03
  YTD 2.56 -17.51 -1.33
  P/E (X) N/A 58.09 18.49
  P/BV (X) 4.22 3.08 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.25 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร 197,397,907 48.16
  2. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ 41,397,656 10.10
  3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 39,999,200 9.76
  4. MR. TAN TGOW LIM 30,023,300 7.32
  5. นาย เลิศชาย กันภัย 14,177,800 3.46
  6. MISS SEET JING HUAN, JENNIFER 6,000,000 1.46
  7. นาย บุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฎ์กุล 3,673,100 0.90
  8. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 3,249,800 0.79
  9. นาย นที รงครัตนะกุล 2,350,000 0.57
  10. นาย สุรศักดิ์ ไกวัลอาภรณ์ 2,302,100 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เตียว ลิม ตัน ประธานกรรมการ
  2. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย เลิศชาย กันภัย กรรมการ
  4. นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 409.88  409.88  409.88 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 327.90  319.70  733.68 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.80  0.78  1.79 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19  0.24  0.26 
  P/BV (X) 4.22  3.22  6.84 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.79  20.72  255.28 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.04  0.60  10.79 
  Beta 0.42  0.62  0.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.56  -56.42  -37.85 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย สมภพ ผลประสาร/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 67.25 104.29 63.60 135.15 223.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 89.86 54.65 64.92 88.28 97.91
  สินค้าคงเหลือ - - - 0.04 0.12
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 228.36 218.97 169.05 279.64 422.13
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.40 17.15 22.74 25.66 48.91
  รวมสินทรัพย์ 385.59 360.43 325.70 409.09 581.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 24.71 15.24 23.50 24.88
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 101.97 94.71 60.73 128.51 166.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 242.64 222.52 164.55 277.75 449.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.89 14.35 15.68 8.70 18.48
  รวมหนี้สิน 277.53 236.87 180.24 286.46 467.92
  ทุนจดทะเบียน 532.84 512.35 512.35 512.35 409.88
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 409.88 409.88 409.88 409.88 409.88
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 796.83
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -26.19 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -306.02 -293.69 -259.14 -274.45 -1,090.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 77.67 110.39 125.22 129.78 112.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 30.39 13.17 20.24 -7.15 1.65
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 333.06 335.14 601.13 835.57 861.28
  รายได้อื่น 3.75 8.66 41.22 13.87 15.58
  รวมรายได้ 336.81 343.80 642.36 851.23 880.60
  ต้นทุนขาย 179.75 220.83 380.29 476.75 648.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 147.80 133.65 268.59 316.19 293.54
  รวมค่าใช้จ่าย 374.50 341.39 622.76 830.66 1,029.11
  EBITDA -18.08 30.44 73.24 91.79 1.23
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.62 28.03 53.65 71.22 149.74
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -37.70 2.41 19.59 20.57 -148.51
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -46.88 -8.26 14.01 12.64 -216.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 -0.02 0.03 0.03 -0.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4.82 4.00 -11.47 3.43 67.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7.24 -35.91 -57.27 -69.62 -43.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7.84 1.03 -3.60 -14.28 76.67
  เงินสดสุทธิ 5.42 -30.88 -72.34 -80.47 100.95
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 0.98 1.03 1.01
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -26.17 14.07 10.99 10.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.50 6.44 5.33 4.15
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.57 2.15 1.44 2.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.70 1.77 1.75 1.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.03 34.11 36.74 42.94
  EBIT Margin (%) -11.19 0.70 3.05 2.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -13.92 -2.40 2.18 1.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 ธ.ค. 2559 XR 102,469,254 409,877,016 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.62 -21.75 -28.06 -2.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -18.60 -16.88 -20.23 -26.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.03 -21.05 -24.54 -3.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.70 -22.45 -25.03 -19.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 10.82 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.29 10.05 7.85 8.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.02 36.32 46.51 40.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A 10,664.77 20,015.37 5,885.86
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - 0.03 0.02 0.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.45 3.28 4.02 3.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 105.82 111.17 90.82 112.98
  วงจรเงินสด (วัน) -61.80 -74.82 -44.29 -72.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 16 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ AS-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น