สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ARROW บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.40 18.40 / 12.80 15.97 3.32 253.75 3,400.23 3,634.33 205.84 12.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 พ.ย. 2560 12:31   การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท (การขายหุ้น บริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ให้กับ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด (บริษัทย่อย))(เพิ่มเติม)
10 พ.ย. 2560 08:03   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)
09 พ.ย. 2560 17:38   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2560 17:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
09 พ.ย. 2560 17:38   การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท (การขายหุ้น บริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ให้กับ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด (บริษัทย่อย))
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3874-0371-4
เบอร์โทรสาร 0-3874-0150
URL www.arrowpipe.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/5/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2555
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrowpipe" "Arrowtite" และ "Union" และผลิตท่อน้ำประปาและข้อต่อต่างๆ จากพลาสติกโพลิโพรพิลีน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ArrowPP-R" และบริษัทย่อย (JSVT)ผลิตและจำหน่ายท่อระบายอากาศภายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrow duct" และท่อสำหรับงานก่อสร้างที่ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี โดยลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 75 และ โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 25

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2560 07 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.32% 2,455 28.08% 1,732
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.22% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.60 -4.67 -2.02
  20 วัน 3.88 4.29 4.97
  60 วัน -6.29 1.24 -0.70
  120 วัน -15.19 -0.01 -9.26
  YTD 3.08 3.08 5.31
  P/E (X) 15.97 44.36 103.24
  P/BV (X) 3.32 1.69 2.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.59 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด 67,528,874 26.61
  2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ 66,908,017 26.37
  3. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 17,928,606 7.07
  4. นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์ 10,778,510 4.25
  5. น.ส. สี แซ่เตีย 9,003,976 3.55
  6. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 7,003,091 2.76
  7. น.ส. จงกล งามเลิศชัย 4,918,500 1.94
  8. นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์ 4,378,183 1.73
  9. นาย สกล งามเลิศชัย 2,670,000 1.05
  10. นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 2,385,500 0.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง กรรมการ
  5. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ กรรมการ
  6. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ
  7. นาย สมภพ จูโล่ห์ กรรมการ
  8. นาย สุรเดช จันทรานุรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นำพล เงินนำโชค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 253.75  253.75  252.22 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,400.23  3,298.73  4,186.79 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.40  13.00  16.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.04  4.04  3.78 
  P/BV (X) 3.32  3.22  4.39 
  P/E (X) 15.97  15.50  16.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.54  46.20  88.65 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.10  7.90  13.89 
  Beta 0.57  0.54  0.72 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.08  -21.69  26.72 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.45  4.59  3.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.71  0.53 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ กันสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่เติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.20 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.40 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.20 บาท 08 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.40 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.15 บาท 08 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 8.00 : 1.00 หุ้น 22 พ.ค. 2558 หุ้นปันผล
  01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.14 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 70.03 108.93 145.32 147.98 11.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 383.86 334.21 354.77 267.75 236.75
  สินค้าคงเหลือ 459.67 292.52 328.78 280.20 223.96
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 940.09 780.95 842.24 697.79 472.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 351.73 291.26 312.22 289.74 266.10
  รวมสินทรัพย์ 1,329.43 1,109.61 1,194.89 1,012.58 777.18
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 156.55 10.96 9.90 0.76 13.78
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 106.03 97.72 113.39 57.25 36.81
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.57 2.58 2.47 1.24 5.25
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 271.91 129.06 148.50 89.76 68.56
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23.69 21.71 20.75 12.06 14.07
  รวมหนี้สิน 295.60 150.77 169.24 101.82 82.64
  ทุนจดทะเบียน 261.75 253.75 253.75 253.75 203.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 253.75 252.22 252.22 251.06 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 236.15 227.73 227.73 221.41 215.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 10.79 9.77 10.03 10.77 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 524.61 463.38 529.01 424.34 269.33
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,025.30 953.11 1,018.99 907.58 694.54
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8.53 5.73 6.65 3.18 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 1,075.12 1,001.33 1,355.60 1,209.78 1,004.39
  รายได้อื่น 12.70 6.77 10.07 14.85 9.91
  รวมรายได้ 1,087.82 1,008.10 1,365.66 1,224.64 1,014.30
  ต้นทุนขาย 780.28 668.25 906.85 802.13 734.86
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 123.04 104.52 145.40 132.93 105.84
  รวมค่าใช้จ่าย 903.32 772.77 1,052.25 935.05 840.70
  EBITDA 205.84 255.50 340.49 313.84 195.61
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 21.34 20.16 27.07 24.26 22.01
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 184.50 235.33 313.41 289.58 173.60
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 147.23 197.08 262.71 245.66 148.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.58 0.78 1.04 1.03 0.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -20.47 127.51 201.12 217.75 144.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -50.35 -28.29 -58.62 -25.96 -39.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.47 -138.28 -145.17 -55.79 -105.73
  เงินสดสุทธิ -75.28 -39.05 -2.67 136.00 -0.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.46 6.05 5.67 7.77
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.52 28.72 27.27 30.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 21.53 29.92 28.40 32.36
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.16 0.17 0.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.19 1.27 1.24 1.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.42 33.26 33.10 33.70
  EBIT Margin (%) 16.96 23.34 22.95 23.65
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.53 19.55 19.24 20.06

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มิ.ย. 2558 XR 25,000,000 249,999,848 1.00
  19 พ.ค. 2558 XD 24,999,848 224,999,848 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.37 8.29 12.05 20.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.76 7.78 13.06 9.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.91 8.10 11.52 20.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.89 8.08 12.53 11.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -25.29 6.86 6.94 65.53

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.98 4.11 4.36 4.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 91.68 88.76 83.81 76.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.71 3.09 2.98 3.18
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 134.73 118.15 122.55 114.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.00 10.36 10.63 17.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.50 35.24 34.34 21.40
  วงจรเงินสด (วัน) 189.92 171.66 172.02 169.41


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น