สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ARROW บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.30 8.45 / 5.35 10.59 1.55 254.91 1,860.85 2,340.59 209.69 8.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 พ.ย. 2563 13:07   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ
10 พ.ย. 2563 17:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 17:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 17:01   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
29 ต.ค. 2563 17:00   แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3874-0371-4
เบอร์โทรสาร 0-3874-0150
URL www.arrowpipe.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/5/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2555
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrowpipe" "Arrowtite" และ "Union" และผลิตท่อน้ำประปาและข้อต่อต่างๆ จากพลาสติกโพลิโพรพิลีน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ArrowPP-R" และบริษัทย่อย (JSVT)ผลิตและจำหน่ายท่อระบายอากาศภายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrow duct" และท่อสำหรับงานก่อสร้างที่ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี และอุปกรณ์ก่อสร้างในระบบPost tension ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROWparts" และท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสารใต้ดิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ARROW RTRC? โดยลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 75 และ โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 25

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.66% 2,427 28.57% 2,522
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.00% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.35 -1.22 -2.23
  20 วัน -0.68 -1.85 -5.44
  60 วัน 4.29 1.06 -9.08
  120 วัน -4.58 -4.08 -18.06
  YTD 0.69 -1.50 -4.32
  P/E (X) 10.59 N/A 77.77
  P/BV (X) 1.55 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด 67,528,874 26.49
  2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ 66,908,017 26.25
  3. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 17,980,506 7.05
  4. นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์ 10,778,510 4.23
  5. น.ส. สี แซ่เตีย 9,153,476 3.59
  6. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 7,003,091 2.75
  7. น.ส. จงกล งามเลิศชัย 5,309,500 2.08
  8. นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์ 4,928,863 1.93
  9. นาย สกล งามเลิศชัย 2,750,400 1.08
  10. นาง วัลภา ญาณสมบูรณ์ 2,469,300 0.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง กรรมการ
  5. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ กรรมการ
  6. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ
  7. นาย สมภพ จูโล่ห์ กรรมการ
  8. นาย สุรเดช จันทรานุรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นำพล เงินนำโชค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 254.91  254.91  254.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,860.85  1,848.10  2,255.96 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.30  7.25  8.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.72  4.72  4.56 
  P/BV (X) 1.55  1.54  1.94 
  P/E (X) 10.59  10.51  10.77 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26  13.15  10.80 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.31  1.04  0.98 
  Beta 0.77  0.78  0.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.69  -18.08  14.94 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.52  7.58  5.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.80  0.61 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ กันสำรองอื่น (ถ้ามี) ดังนั้นเมื่อบริษัทเจริญก้าวหน้าย่อมสามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง อันอาจจะทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทมีความมั่นคง

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.15 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.15 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.35 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.15 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 52.62 100.72 48.79 64.45 51.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 345.34 430.28 388.37 394.60 361.83
  สินค้าคงเหลือ 694.14 483.67 524.36 444.80 426.22
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,111.78 1,055.32 1,000.78 956.22 872.94
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 530.58 472.17 479.85 452.01 355.35
  รวมสินทรัพย์ 1,735.35 1,620.18 1,566.30 1,474.05 1,278.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 283.67 243.78 178.81 191.13 60.76
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 83.20 138.06 112.79 131.52 96.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22.61 4.98 9.35 1.66 1.61
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 428.01 396.55 313.52 341.48 173.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 130.20 74.77 65.10 23.02 23.46
  รวมหนี้สิน 558.21 471.31 378.61 364.51 196.46
  ทุนจดทะเบียน 266.82 266.82 266.82 261.78 261.75
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 254.91 254.91 254.91 253.75 253.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 244.90 244.90 244.90 236.15 236.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 7.44 7.44 7.44 24.07 14.13
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 669.97 635.09 675.20 595.17 568.30
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,202.98 1,163.51 1,204.96 1,109.14 1,072.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -25.85 -14.64 -17.27 0.40 9.87
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 996.97 1,122.79 1,450.74 1,470.20 1,435.71
  รายได้อื่น 12.45 13.12 16.49 26.83 18.09
  รวมรายได้ 1,009.42 1,136.04 1,467.23 1,497.06 1,453.81
  ต้นทุนขาย 717.14 831.34 1,078.76 1,147.35 1,056.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114.42 124.25 166.00 180.49 162.77
  รวมค่าใช้จ่าย 831.56 955.59 1,244.79 1,327.84 1,219.66
  EBITDA 209.69 208.67 260.38 204.38 263.65
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 31.84 28.22 37.94 35.15 29.50
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 177.86 180.45 222.44 169.22 234.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 136.30 165.98 205.47 153.74 191.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.53 0.65 0.81 0.61 0.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 81.85 104.47 137.35 151.52 71.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -85.00 -33.71 -50.83 -134.43 -63.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.98 -34.48 -102.18 -4.09 -102.65
  เงินสดสุทธิ 3.83 36.28 -15.66 13.00 -93.87
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.60 2.66 3.19 2.80
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.86 18.81 17.76 14.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.10 14.70 14.63 12.30
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.46 0.41 0.31 0.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.80 0.98 0.97 1.09
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.07 25.96 25.64 21.96
  EBIT Margin (%) 17.62 15.88 15.16 11.30
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.50 14.61 14.00 10.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.21 1.62 -1.32 2.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -13.74 -3.86 -5.98 8.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.15 1.27 -1.99 2.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.98 -4.31 -6.25 8.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -17.88 50.56 33.65 -19.64

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.42 3.57 3.71 3.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.84 102.14 98.50 93.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.64 2.50 2.23 2.63
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 222.85 146.15 163.96 138.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.72 8.29 8.83 10.05
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.86 44.01 41.33 36.32
  วงจรเงินสด (วัน) 287.82 204.28 221.13 196.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น