สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AQ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.03 0.07 / 0.01 N/A 0.96 42,662.41 2,559.74 5,867.13 -334.06 -13.32
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2565 07:29   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
13 ม.ค. 2565 08:49   สรุปข้อสนเทศ AQ-W5
13 ม.ค. 2565 08:43   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AQ-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2565
07 ม.ค. 2565 13:08   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) แก้ไข
20 ธ.ค. 2564 17:03   แบบรายงานผลการขายของ AQ-W5 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2033-5555
เบอร์โทรสาร 0-2033-5566
URL www.aqestate.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/11/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2534
ราคา IPO (บาท) 110.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 20.00 : ใหม่ 0.50 @ 10/03/2558

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 12/09/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูง และบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 01 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
54.89% 14,965 74.08% 15,198
การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.38% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.23% (ณ วันที่ 19/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.18 1.22
20 วัน - 0.09 -1.00
60 วัน -40.00 -40.65 -41.01
120 วัน 50.00 36.43 40.75
YTD - 0.57 -0.04
P/E (X) N/A 28.02 20.83
P/BV (X) 0.96 1.39 1.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.38 0.88 1.80

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 16,513,367,000 19.35
2. นาย กฤษน์ ศรีชวาลา 6,000,000,000 7.03
3. นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล 3,900,000,000 4.57
4. นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล 3,815,868,100 4.47
5. น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์ 3,578,950,000 4.19
6. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 2,739,576,906 3.21
7. นาย ชนน วังตาล 2,600,000,000 3.05
8. นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ 2,400,000,000 2.81
9. นาย ชัชวาลย์ โตจรูญ 1,880,000,000 2.20
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 807,999,360 0.95

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย ชำนาญ วังตาล กรรมการ
4. นาย วรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล กรรมการ
5. นาย เอ สัจเดว์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย เอกชัย ติวุตานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย สุภชัย สถิตย์วิมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 85,324.81  85,324.81  85,324.81 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,559.74  2,559.74  853.25 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.03  0.03  0.01 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.03  0.03  0.04 
P/BV (X) 0.96  0.96  0.27 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.04  122.53  5.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.29  16.47  0.32 
Beta 1.58  0.54  0.37 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  200.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162.73 79.92 111.16 36.46 84.09
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 205.83 217.25 256.44 177.36 121.09
สินค้าคงเหลือ 1,476.04 1,724.93 1,679.76 1,962.17 2,266.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,170.68 3,562.88 3,674.54 3,716.18 4,076.97
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,005.41 1,083.49 1,059.02 1,224.04 1,164.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,975.17 3,195.04 3,004.74 3,148.94 3,034.48
รวมสินทรัพย์ 6,145.85 6,757.92 6,679.28 6,865.12 7,111.44
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 2.96 2.96 2.99 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 211.10 253.95 344.44 271.01 379.50
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15.60 17.27 17.82 - 5.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,349.88 3,374.34 3,460.32 3,290.50 3,381.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 120.22 165.43 131.40 95.18 62.49
รวมหนี้สิน 3,470.10 3,539.78 3,591.72 3,385.68 3,443.72
ทุนจดทะเบียน 147,006.01 147,006.01 147,006.01 147,006.01 147,006.01
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 42,662.40 42,662.40 42,662.40 42,662.40 42,662.40
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -32,759.55 -32,759.55 -32,759.55 -32,606.01 -32,759.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม -7,332.72 -6,790.38 -6,920.95 -6,529.19 -6,340.73
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 105.60 105.60 105.60 -47.94 105.60
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 105.60 105.60 105.60 -47.94 105.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,675.74 3,218.08 3,087.50 3,479.26 3,667.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.02 0.07 0.06 0.18 -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 559.94 412.66 525.69 642.23 521.05
รายได้อื่น 93.92 47.05 60.41 134.57 303.38
รวมรายได้ 653.86 459.72 586.11 776.80 824.43
ต้นทุน 806.83 422.31 543.94 582.33 445.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 250.51 289.13 422.60 379.77 300.09
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,057.35 711.45 966.54 962.10 749.61
EBITDA -334.06 -178.30 -284.68 -64.38 158.24
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 69.43 73.43 95.75 120.92 83.42
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -403.49 -251.73 -380.43 -185.30 74.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -411.77 -261.19 -391.76 -186.34 74.89
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 172.64 35.32 73.40 -52.78 123.63
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -93.05 27.80 27.62 14.77 -812.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -28.02 -19.66 -26.32 -9.89 -55.99
เงินสดสุทธิ 51.57 43.46 74.70 -47.89 -744.58
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.95 1.06 1.06 1.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -18.40 -9.23 -11.93 -5.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.25 -4.39 -5.62 -2.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.10 1.16 0.97
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.09 0.09 0.11
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -44.09 -2.34 -3.47 9.33
EBIT Margin (%) -61.71 -54.76 -64.91 -23.85
อัตรากำไรสุทธิ (%) -62.98 -56.84 -66.86 -23.99

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 35.69 -16.05 -18.15 23.26
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 91.05 -4.86 -6.59 30.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 42.23 -22.44 -24.55 -5.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 48.62 -2.38 0.46 28.35
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.18 3.00 2.42 4.30
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.73 121.57 150.60 84.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.58 0.30 0.30 0.28
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 629.19 1,223.72 1,221.93 1,325.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.99 2.01 1.77 1.79
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.41 181.16 206.49 203.87
วงจรเงินสด (วัน) 652.51 1,164.13 1,166.03 1,206.17


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 ส.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
Trading Alert 22 ก.ย. 2564
Cash Balance ระดับ 2 23 ก.ย. 2564 - 12 ต.ค. 2564
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ AQ-W5, AQ-W5-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้