สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AQ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.02 0.03 / 0.01 N/A 0.52 42,662.41 1,706.50 5,278.41 -131.92 -35.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ส.ค. 2563 17:04   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
20 ส.ค. 2563 13:27   แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของบริษัทเพื่อชดเชยวันสงกรานต์
18 ส.ค. 2563 19:50   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
17 ส.ค. 2563 17:02   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน(BE)และเงินให้กู้ยืม
14 ส.ค. 2563 20:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2033-5555
เบอร์โทรสาร 0-2033-5566
URL www.aqestate.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/11/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2534
ราคา IPO (บาท) 110.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 20.00 : ใหม่ 0.50 @ 10/03/2558

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 12/09/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูง และบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
74.08% 15,198 74.08% 16,355
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.82% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.19% (ณ วันที่ 25/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 2.12 3.49
20 วัน 100.00 112.61 111.41
60 วัน -33.33 -28.00 -29.00
120 วัน - -15.03 -13.25
YTD 100.00 181.40 153.80
P/E (X) N/A 13.18 21.34
P/BV (X) 0.52 1.05 1.40
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.10 0.86

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ZICO TRUST (S) LTD. AS TRUSTEE OF WISDOM & VIRTUE FUND 17,000,000,000 19.92
2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 5,100,000,985 5.98
3. นาง จิรฐา วัธนเวคิน 3,899,999,900 4.57
4. น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์ 3,578,950,000 4.19
5. นาย ชนน วังตาล 3,315,000,000 3.89
6. นาย วิทยา จักรเพ็ชร 3,100,000,000 3.63
7. นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ 2,400,000,000 2.81
8. น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย 2,226,622,600 2.61
9. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 2,091,576,906 2.45
10. นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย 2,080,000,000 2.44

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย สุทัศน์ จันกิ่งทอง กรรมการ
4. น.ส. รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ
5. น.ส. กุลชญา วัฒนา กรรมการ
6. นาย เอ สัจเดว์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. น.ส. ประภัสสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย กิตณรงค์ ติระขจร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 85,324.81  85,324.81  85,324.81 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,706.50  853.25  1,706.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.02  0.01  0.02 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.04  0.04  0.04 
P/BV (X) 0.52  0.24  0.47 
P/E (X) N/A  N/A  49.10 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.93  4.81  17.76 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.40  0.40  2.07 
Beta 0.58  0.32  -2.30 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 100.00  -50.00  -50.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 31.19 34.72 36.46 84.09 828.67
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 240.09 138.45 177.36 121.09 133.23
สินค้าคงเหลือ 1,869.47 2,089.74 1,962.17 2,266.44 2,338.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,678.07 3,797.52 3,716.18 4,076.97 4,774.31
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,102.17 1,100.66 1,224.04 1,164.58 1,077.96
รวมสินทรัพย์ 6,897.94 6,871.01 6,865.12 7,111.44 6,937.17
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2.96 - 2.99 - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 340.42 234.68 271.01 379.50 235.30
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 51.76 1.93 17.00 5.29 65.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,439.64 3,233.81 3,290.50 3,381.23 3,290.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 163.38 62.05 95.18 62.49 54.53
รวมหนี้สิน 3,603.01 3,295.86 3,385.68 3,443.72 3,344.84
ทุนจดทะเบียน 147,006.01 147,006.01 147,006.01 147,006.01 147,006.01
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 42,662.40 42,662.40 42,662.40 42,662.40 42,657.34
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -32,606.01 -32,606.01 -32,606.01 -32,759.55 -32,754.99
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -47.94 -47.94 -47.94 105.60 105.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม -6,713.61 -6,433.30 -6,529.19 -6,340.74 -6,415.62
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,294.85 3,575.15 3,479.26 3,667.72 3,592.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.08 - 0.18 - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 205.95 360.45 642.23 521.05 639.95
รายได้อื่น 35.30 67.04 134.57 303.38 125.84
รวมรายได้ 241.26 427.49 776.80 824.43 765.79
ต้นทุนขาย 218.72 318.32 582.33 445.32 541.01
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 203.54 199.70 379.77 300.09 360.46
รวมค่าใช้จ่าย 422.26 518.02 962.10 749.61 905.88
EBITDA -131.92 -48.94 -64.38 158.24 -51.62
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 49.08 41.58 120.92 83.42 88.46
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -181.00 -90.53 -185.30 74.82 -140.09
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -184.42 -90.48 -186.34 74.89 -164.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -18.98 -136.53 -52.78 123.63 -1,464.50
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 27.91 90.78 14.77 -812.22 -1,206.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.20 -3.62 -9.89 -55.99 3,421.04
เงินสดสุทธิ -5.27 -49.36 -47.63 -744.58 750.53
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 1.17 1.13 1.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -8.16 -1.58 -5.21 2.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.01 -0.82 -2.65 1.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 0.92 0.97 0.94
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.09 0.13 0.11 0.12
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -6.20 11.69 9.33 14.53
EBIT Margin (%) -75.02 -21.18 -23.85 9.08
อัตรากำไรสุทธิ (%) -76.44 -21.17 -23.99 9.08

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
19 ก.ค. 2560 PP 38,500,000,000 85,314,683,535 0.50
14 ก.ค. 2560 PP 34,140,000,000 46,814,683,535 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -42.86 36.23 23.26 -18.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -31.29 56.00 30.77 -17.69
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -43.56 10.27 -5.78 7.66
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -18.48 49.52 28.35 -17.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.58 4.57 4.30 4.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 141.64 79.83 84.81 89.08
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.24 0.26 0.28 0.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,496.80 1,418.17 1,325.23 1,887.15
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.68 2.41 1.79 1.45
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 217.42 151.15 203.87 251.96
วงจรเงินสด (วัน) 1,421.02 1,346.85 1,206.17 1,724.27


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 ส.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น