สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APP บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.56 2.96 / 1.20 13.64 2.11 140.00 716.80 674.13 68.02 8.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ม.ค. 2564 17:03   จดหมายแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
21 ม.ค. 2564 12:39   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2563
05 ม.ค. 2564 12:39   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2563 20:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 20:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2744-9045
เบอร์โทรสาร 0-2744-9049
URL www.applicadthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/09/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2562
ราคา IPO (บาท) 2.46 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 20 พ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.40% 1,134 42.36% 3,290
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.05% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.31% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.03 -4.26 -3.02
  20 วัน 25.49 17.73 19.21
  60 วัน 4.92 0.36 -8.59
  120 วัน 45.45 44.98 24.63
  YTD 13.27 8.06 7.40
  P/E (X) 13.64 33.02 77.89
  P/BV (X) 2.11 3.28 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.88 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ 160,015,556 57.15
  2. นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ 10,002,000 3.57
  3. นาย ประสิทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ 10,000,000 3.57
  4. นาย ประพฤทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ 10,000,000 3.57
  5. น.ส. ศิริวรรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ 9,564,200 3.42
  6. นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 5,950,000 2.13
  7. นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค 5,200,000 1.86
  8. น.ส. สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ 5,100,000 1.82
  9. น.ส. ธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์ 4,000,000 1.43
  10. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3,270,000 1.17

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมศักดิ์ วรรักษา กรรมการ
  4. น.ส. ฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ
  5. นาย ประกิจ เหล่าบุญเจริญ กรรมการ
  6. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย จีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 280.00  280.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 716.80  632.80  632.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.56  2.26  2.26 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.22  1.22  N/A 
  P/BV (X) 2.11  1.86 
  P/E (X) 13.64  12.04  9.66 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 42.54  261.05  146.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.31  6.78  46.35 
  Beta 1.10  1.13 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.27  0.00  -8.13 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.91  4.42  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.53 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 354.59 147.59 353.67 115.08
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 79.73 87.75 65.98 84.79
  สินค้าคงเหลือ 27.38 26.54 23.54 26.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 531.27 332.10 508.07 291.29
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 94.23 87.02 89.64 75.50
  รวมสินทรัพย์ 652.30 434.87 615.45 379.39
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 79.62 81.02 78.57 94.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.37 - - 0.73
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 271.38 271.48 255.35 266.81
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41.11 30.32 36.67 19.73
  รวมหนี้สิน 312.50 301.81 292.02 286.54
  ทุนจดทะเบียน 140.00 140.00 140.00 82.80
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 140.00 100.00 140.00 82.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 146.72 - 146.72 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.95 0.95 0.95 0.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 50.80 30.06 34.31 8.69
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 340.38 133.54 323.93 92.86
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.57 -0.48 -0.50 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 494.11 562.96 726.98 729.02
  รายได้อื่น 5.99 6.34 7.99 9.94
  รวมรายได้ 500.10 569.30 734.97 738.96
  ต้นทุนขาย 253.72 298.98 380.30 377.27
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 191.49 207.35 282.47 266.44
  รวมค่าใช้จ่าย 445.22 506.33 662.77 643.70
  EBITDA 68.02 72.42 85.12 105.62
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.14 9.45 12.91 10.36
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 54.88 62.97 72.21 95.26
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 44.49 49.42 57.48 75.52
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.26 0.28 0.96
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 47.62 59.80 86.38 135.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -16.34 -19.95 -26.59 -30.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -30.32 -8.38 178.35 -38.77
  เงินสดสุทธิ 0.96 31.47 238.14 66.77
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.96 1.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.18 27.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.80 14.52
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.92 0.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.22 1.48
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.65 47.69
  EBIT Margin (%) 10.97 9.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.90 7.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.86 9.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.44 37.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.43 15.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 29.37 24.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.17 4.40
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.50 82.91
  วงจรเงินสด (วัน) -11.69 -21.03


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Investor Alert 09 มี.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น