สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APEX บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
NC 24 มี.ค. 2564
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.04 0.08 / 0.02 - - 2,017.25 - - -6.70 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ต.ค. 2564 19:20   ยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
26 ส.ค. 2564 20:17   แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น APEX202A ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
26 ส.ค. 2564 17:08   ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
25 ส.ค. 2564 18:15   แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น APEX202A ครั้งที่ 1/2564
20 ส.ค. 2564 08:04   หุ้นเพิ่มทุนของ APEX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 900 อาคาร ต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 08-1483-2400, 08-1665-2400
เบอร์โทรสาร -
URL www.apexpcl.com
  รายงานประจำปี 2563
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 10/11/2560

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 27/03/2560
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุดโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศที่ลูกค้าซื้อบางส่วนนำออกให้เช่าในระบบโรงแรม โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ และมีผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2564 23 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
43.24% 2,169 44.30% 2,140
การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.93% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.28% (ณ วันที่ 20/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -1.02 0.37
20 วัน - -4.83 -2.11
60 วัน - -10.03 -6.03
120 วัน -20.00 -22.86 -22.81
YTD -33.33 -41.85 -41.00
P/E (X) - 24.68 20.92
P/BV (X) - 1.36 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 1.58 1.41

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ก.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ปรีชา ปุณณกิติเกษม 929,706,116 23.24
2. นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ 546,784,349 13.67
3. นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ 478,211,278 11.96
4. นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง 290,719,724 7.27
5. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 172,818,668 4.32
6. นาย วิชัย ธนสมุทร 158,327,600 3.96
7. นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 125,643,800 3.14
8. นาย พิริยะ ธานีรณานนท์ 79,591,900 1.99
9. น.ส. กนกทิพ นวมเจริญ 67,467,851 1.69
10. นาย ภูรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร 60,000,000 1.50

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย ฐิติ ทองเบญจมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย รอดนีย์ เดวิด เวนเทอร์ กรรมการ
4. นาย ฮิวจ์ ลีโอนาร์ด บอน กรรมการ
5. นาย เอกชัย ณ ระนอง กรรมการ
6. นาย จำนงค์ สิงหะ กรรมการ
7. นาย ผดุงพันธ์ จันทโร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,034.50  3,999.80  3,999.80 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 239.99  639.97 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.04  0.06  0.16 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.09  -0.01  0.08 
P/BV (X) N/A  1.98 
P/E (X) N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.81  12.33  8.14 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.13  0.18  0.22 
Beta 0.63  1.21 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -33.33  -62.50  -20.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นางสาว สุดาพร ทะวาปี/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นาย เทวา ดำแดง/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.90 27.50 6.05 35.56 13.63
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 37.71 169.41 37.32 38.87 38.54
สินค้าคงเหลือ 1,963.05 2,713.48 2,510.52 3,132.76 2,396.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,037.77 2,952.16 2,594.92 3,620.89 2,487.04
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.32 24.82 21.66 102.58 40.79
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 521.82 364.42 495.32 143.07 400.88
รวมสินทรัพย์ 2,559.59 3,316.58 3,090.23 3,763.96 2,887.92
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 418.74 447.11 546.14 433.67 320.05
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 755.26 789.85 772.77 769.84 43.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,778.96 3,036.37 3,130.13 3,455.68 1,288.64
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 151.05 170.07 152.95 129.10 998.56
รวมหนี้สิน 2,930.01 3,206.44 3,283.09 3,584.78 2,287.20
ทุนจดทะเบียน 4,249.79 2,249.89 4,249.79 2,249.89 2,249.89
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,999.90 1,999.90 1,999.90 1,999.90 1,999.90
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -300.38 -300.38 -300.38 -300.38 -300.38
กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,069.93 -1,589.37 -1,892.37 -1,520.34 -1,098.80
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -0.01 -0.01 0.00 0.00
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -370.42 110.14 -192.86 179.18 600.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 608.89 422.12 504.14 95.22 206.12
รายได้อื่น 0.19 4.55 5.59 0.82 2.58
รวมรายได้ 633.88 441.33 544.31 98.85 211.87
ต้นทุน 555.44 391.35 592.78 67.85 149.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 84.75 93.48 158.36 191.58 194.81
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 640.19 484.83 751.14 266.55 344.62
EBITDA -6.70 123.29 -18.94 -156.83 -123.57
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.22 7.93 15.39 11.04 9.18
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -12.92 115.36 -34.33 -167.88 -132.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -177.57 -68.58 -374.49 -421.20 -302.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 -0.02 -0.09 -0.10 -0.08
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 303.02 -86.79 -102.56 -1,037.18 -795.57
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.13 45.32 65.06 175.96 -6.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -299.04 33.41 8.00 883.20 733.63
เงินสดสุทธิ -5.15 -8.06 -29.51 21.97 -68.93
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.73 0.97 0.83 1.05
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A -119.90 N/A -108.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.53 -0.67 -1.00 -5.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 29.11 N/A 20.01
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.25 0.13 0.16 0.03
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.78 7.29 -17.58 28.75
EBIT Margin (%) -2.04 26.14 -6.31 -169.82
อัตรากำไรสุทธิ (%) -28.01 -15.54 -68.80 -426.08

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
11 ส.ค. 2564 XR 34,698,918 4,034,499,351 0.50
14 พ.ค. 2561 XR 999,950,000 3,999,800,000 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 44.25 449.92 429.45 -53.80
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 41.93 638.77 773.70 -54.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 43.63 463.02 450.61 -53.34
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 32.05 262.85 181.80 -22.65
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.16 5.20 13.23 4.90
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.75 70.18 27.58 74.50
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.32 0.14 0.21 0.02
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,127.63 2,678.63 1,737.40 14,873.45
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.75 1.13 1.21 0.31
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 208.78 323.24 301.65 1,166.50
วงจรเงินสด (วัน) 963.60 2,425.57 1,463.32 13,781.44


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
NP 17 มี.ค. 2564 -
SP 02 มี.ค. 2564 -
C 16 ส.ค. 2561 25 มี.ค. 2564

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้