สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APEX บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.06 0.15 / 0.05 N/A N/A 1,999.90 239.99 3,520.68 110.01 239.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 21:40   แจ้งความคืบหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
04 ม.ค. 2564 07:43   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ APEX-W1 (F53-5)
23 ธ.ค. 2563 18:43   แจ้งยกเลิก EGM ครั้งที่1/2563, ยกเลิก RD ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, ยกเลิกการเพิ่มทุน PP และการรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่น, คงการเพิ่มทุน RO ตามมติ AGM ปี 2563 และแนวทางการแก้ไขฐานะการเงินแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ (แก้ไข)
22 ธ.ค. 2563 20:36   แจ้งยกเลิก EGM ครั้งที่1/2563, ยกเลิก RD ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน, ยกเลิกการเพิ่มทุน PP และการรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และแนวทางการแก้ไขฐานะการเงินแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
17 ธ.ค. 2563 18:22   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C", แนวทางการแก้ไขฐานะการเงินแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์, การปรับโครงสร้างบริษัท และความคืบหน้าการชำระหนี้ (Public Presentation) (เพิ่มเติม 2)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 900 อาคาร ต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 08-1483-2400, 08-1665-2400
เบอร์โทรสาร -
URL www.apexpcl.com
  รายงานประจำปี 2562
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 10/11/2560

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 27/03/2560
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 27/03/2560
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุดโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศที่ลูกค้าซื้อบางส่วนนำออกให้เช่าในระบบโรงแรม โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ และมีผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 ก.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
44.30% 2,140 45.27% 2,457
การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.84% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.37% (ณ วันที่ 22/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -14.29 -14.89 -13.07
20 วัน -14.29 -14.87 -18.49
60 วัน -25.00 -42.40 -39.23
120 วัน -25.00 -31.48 -32.05
YTD - -3.76 -3.24
P/E (X) N/A 17.23 29.89
P/BV (X) N/A 1.25 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.18 1.46

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ 759,784,349 19.00
2. นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง 590,719,724 14.77
3. นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ 588,211,278 14.71
4. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 287,191,716 7.18
5. น.ส. สิริรัศฐา จินตนสถิตย์ 199,945,816 5.00
6. น.ส. อฐิรญาญ์ ฐิติวงศ์วัฒนา 183,024,349 4.58
7. นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์ 125,643,800 3.14
8. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 104,255,551 2.61
9. น.ส. วรินทร บูลกุล 78,477,914 1.96
10. น.ส. กนกทิพ นวมเจริญ 67,467,851 1.69

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย เอกชัย ณ ระนอง กรรมการ
3. นาย จำนงค์ สิงหะ กรรมการ
4. นาง อรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการ
5. นาย ชลิต สถิตย์ทอง กรรมการ
6. นาย ผดุงพันธ์ จันทโร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย ศิริพงษ์ ศิลปกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,999.80  3,999.80  3,999.80 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 239.99  239.99  639.97 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.06  0.06  0.16 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.01  -0.01  0.08 
P/BV (X) N/A  N/A  1.98 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.40  12.33  8.14 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  0.18  0.22 
Beta 0.55  0.63  1.21 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -62.50  -20.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 8.69 186.66 35.56 13.63 82.55
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - 38.54 21.02
สินค้าคงเหลือ 2,668.76 3,336.31 3,132.76 2,396.69 1,557.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,906.01 3,628.07 3,620.89 2,487.04 1,767.56
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 23.22 38.03 102.58 40.79 41.29
รวมสินทรัพย์ 3,262.00 3,847.31 3,763.96 2,887.92 2,045.93
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 500.05 283.57 433.67 320.05 82.40
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 796.80 989.57 770.45 44.80 43.94
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,128.75 3,390.51 3,455.68 1,288.64 442.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 160.63 133.96 129.10 998.56 898.77
รวมหนี้สิน 3,289.38 3,524.47 3,584.78 2,287.20 1,340.81
ทุนจดทะเบียน 4,249.79 2,249.89 2,249.89 2,249.89 2,249.89
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,999.90 1,999.90 1,999.90 1,999.90 1,499.92
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -300.38 -300.38 -300.38 -300.38 -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,726.89 -1,376.68 -1,520.34 -1,098.80 -794.82
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -27.38 322.84 179.18 600.72 705.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 468.24 77.84 95.22 206.12 336.96
รายได้อื่น 194.23 33.69 3.64 5.75 8.16
รวมรายได้ 662.47 111.52 98.85 211.87 345.12
ต้นทุนขาย 430.01 54.97 67.85 149.82 223.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 121.98 116.98 191.58 194.81 164.82
รวมค่าใช้จ่าย 564.32 179.08 266.73 344.62 388.00
EBITDA 110.01 -61.50 -156.83 -123.57 -39.74
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 11.86 6.05 11.04 9.18 3.15
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 98.15 -67.56 -167.88 -132.75 -42.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -206.10 -277.88 -421.20 -302.95 -113.22
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.07 -0.10 -0.08 -0.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -83.03 -950.85 -1,037.18 -795.57 -321.51
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 33.63 129.24 175.96 -6.99 -164.53
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 22.53 994.64 883.20 733.63 482.90
เงินสดสุทธิ -26.87 173.04 21.97 -68.93 -3.14
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 1.07 1.05 1.93
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -236.53 -75.32 -108.02 -46.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.06 -3.68 -5.05 -5.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 10.92 20.01 3.81
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.04 0.03 0.09
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.17 29.38 28.75 27.32
EBIT Margin (%) 14.82 -60.58 -169.82 -62.66
อัตรากำไรสุทธิ (%) -31.11 -249.16 -426.08 -142.99

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
14 พ.ค. 2561 XR 999,950,000 3,999,800,000 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 501.55 -55.70 -53.80 -38.83
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 682.27 -55.05 -54.71 -32.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 494.01 -38.10 -53.34 -38.61
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 215.12 -30.39 -22.60 -11.18
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A 5.36 4.94 6.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - 68.11 73.86 52.73
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.15 0.03 0.02 0.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2,474.52 12,622.24 14,873.45 4,816.80
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.13 0.30 0.18 0.74
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 322.91 1,224.76 2,027.38 490.25
วงจรเงินสด (วัน) 2,151.61 11,465.59 12,919.93 4,379.28


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 ส.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ APEX-W1

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น