สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APCS บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.15 9.40 / 4.52 21.96 3.12 660.00 4,059.00 4,385.31 244.51 12.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ธ.ค. 2560 07:36   ตลท.ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ของ APCS สำหรับงบการเงินประจำปี 2559 และไตรมาส 1/60
15 พ.ย. 2560 06:42   แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
14 พ.ย. 2560 20:43   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
14 พ.ย. 2560 20:20   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 20:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3846-8300
เบอร์โทรสาร 0-3845-8751
URL http://www.asiaprecision.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/12/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/09/2554
ราคา IPO (บาท) 5.45 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ทำจากโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยรูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.14% 1,193 50.86% 1,172
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.53% (ณ วันที่ 18/12/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.49% (ณ วันที่ 18/12/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 13.89 15.67 12.75
  20 วัน 1.65 1.23 0.81
  60 วัน -6.11 -12.75 -9.02
  120 วัน -21.66 -27.21 -28.34
  YTD 10.81 -14.16 -0.81
  P/E (X) 21.96 16.75 18.70
  P/BV (X) 3.12 1.56 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 0.27 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด 146,000,000 22.12
  2. นาย อภิชาติ การุณกรสกุล 91,668,398 13.89
  3. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 40,000,000 6.06
  4. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ 23,187,231 3.51
  5. นาย ชาญชัย กุลถาวรากร 22,000,000 3.33
  6. นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 17,390,000 2.63
  7. นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ 17,335,682 2.63
  8. นาย สุชาติ อุสาหะ 14,419,100 2.18
  9. น.ส. สาธินี จันทศาศวัต 14,249,559 2.16
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,052,246 2.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาย อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย รัชเดช วจีสุธรรม กรรมการ
  6. นาย โยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ
  7. นาย ราจีฟ วิจายัน กรรมการ
  8. นาย ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 660.00  660.00  660.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,059.00  3,663.00  3,729.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.15  5.55  5.65 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.97  1.72  2.47 
  P/BV (X) 3.12  3.22  4.58 
  P/E (X) 21.96  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 67.22  35.36  216.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.37  5.42  14.56 
  Beta 0.01  0.69  1.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.81  -1.77  356.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 256.88 172.38 141.73 246.98 92.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 358.00 172.66 247.88 132.88 134.66
  สินค้าคงเหลือ 102.58 81.77 87.83 83.38 85.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 727.46 532.06 484.57 463.24 313.29
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 988.84 1,088.64 1,053.83 779.13 897.73
  รวมสินทรัพย์ 1,884.23 1,784.14 1,706.38 1,428.84 1,214.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 19.98 6.49 12.82 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 200.92 113.92 128.40 100.56 101.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.57 256.28 87.86 110.90 106.16
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 301.05 451.51 322.27 212.07 208.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 128.58 10.26 8.71 77.83 196.27
  รวมหนี้สิน 429.63 461.77 330.98 289.90 405.17
  ทุนจดทะเบียน 660.00 660.00 660.00 660.00 330.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 660.00 660.00 660.00 660.00 330.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 369.18 369.18 369.18 369.18 369.79
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 271.86 107.92 165.59 109.76 109.25
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,301.04 1,137.10 1,194.78 1,138.94 809.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 153.56 185.27 180.63 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 984.65 693.80 984.93 820.26 796.71
  รายได้อื่น 1.67 6.91 5.86 5.93 9.36
  รวมรายได้ 986.32 700.71 990.79 826.19 806.06
  ต้นทุนขาย 751.02 582.35 786.83 727.66 766.66
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 93.02 96.99 123.33 92.69 92.70
  รวมค่าใช้จ่าย 844.05 690.25 920.06 820.35 859.84
  EBITDA 244.51 115.15 209.88 145.87 90.31
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 102.24 104.69 139.15 140.02 144.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 142.28 10.46 70.73 5.84 -53.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 127.41 -1.84 55.60 -7.49 -70.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 -0.00 0.08 -0.02 -0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 153.00 93.93 119.82 136.03 166.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -32.42 -17.86 -18.62 -203.78 -18.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5.43 -150.67 -206.45 221.78 -111.33
  เงินสดสุทธิ 115.15 -74.59 -105.25 154.03 37.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.42 1.18 1.50 2.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.16 -1.49 4.76 -0.77
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.04 0.01 4.51 0.44
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.41 0.28 0.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.61 0.63 0.63
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.73 16.06 20.11 11.29
  EBIT Margin (%) 14.42 1.49 7.14 0.71
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.92 -0.26 5.61 -0.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ย. 2558 XR 329,999,881 659,999,862 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 41.92 9.92 20.08 2.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 28.97 5.35 8.13 -5.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 40.76 9.98 19.92 2.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.28 11.16 12.15 -4.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.81 5.56 5.17 6.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.91 65.69 70.55 59.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.37 8.96 9.19 8.61
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.21 40.75 39.71 42.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.07 6.92 6.87 7.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 60.13 52.78 53.11 50.62
  วงจรเงินสด (วัน) 50.99 53.66 57.16 51.30


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 17 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560
  SP 16 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2560

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 30 ม.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น