สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APCS บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.86 6.80 / 3.56 14.48 2.08 660.00 3,207.60 4,118.44 382.47 10.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 มี.ค. 2562 18:13   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
25 ก.พ. 2562 22:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25 ก.พ. 2562 22:11   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2562 22:11   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2562 22:10   การงดจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างกิจการ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3846-8300
เบอร์โทรสาร 0-3845-8751
URL http://www.asiaprecision.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/12/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/09/2554
ราคา IPO (บาท) 5.45 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ทำจากโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยรูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2561 24 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.16% 1,276 53.14% 1,193
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.58% (ณ วันที่ 19/04/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.43% (ณ วันที่ 19/04/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.41 -1.22 -1.12
  20 วัน 3.40 2.46 0.69
  60 วัน 1.25 -1.53 -4.21
  120 วัน -6.54 0.75 -6.88
  YTD 1.67 -2.81 -5.02
  P/E (X) 14.48 12.13 17.50
  P/BV (X) 2.08 1.21 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.02 0.49

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด 146,000,000 22.12
  2. นาย อภิชาติ การุณกรสกุล 91,668,398 13.89
  3. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 40,000,000 6.06
  4. นาย ชาญชัย กุลถาวรากร 24,202,700 3.67
  5. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ 22,087,231 3.35
  6. นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 19,902,600 3.02
  7. นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ 17,335,682 2.63
  8. นาง ดาราณี อัตตะนันทน์ 10,069,900 1.53
  9. นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์ 9,700,000 1.47
  10. น.ส. สาธินี จันทศาศวัต 9,321,259 1.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย สุริยล อุดชาชน กรรมการ
  6. นาย ภัทร์ การุณกรสกุล กรรมการ
  7. นาย อนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ
  8. นาย ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 เม.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 660.00  660.00  660.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,207.60  3,154.80  4,554.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.86  4.78  6.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.33  2.27  1.97 
  P/BV (X) 2.08  2.10  3.50 
  P/E (X) 14.48  15.81  24.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.83  18.13  70.06 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.02  2.99  14.36 
  Beta 0.40  0.49  0.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.67  -30.72  24.32 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 437.10 319.93 141.73 246.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,286.86 309.69 247.88 132.88
  สินค้าคงเหลือ 98.41 98.01 87.83 83.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,822.38 737.63 484.57 463.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 876.32 961.27 1,053.83 779.13
  รวมสินทรัพย์ 2,886.73 1,871.88 1,706.38 1,428.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4.94 19.97 12.82 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 962.68 172.44 128.40 100.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9.22 8.47 87.86 110.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,060.90 273.69 322.27 212.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 124.43 127.57 8.71 77.83
  รวมหนี้สิน 1,185.33 401.27 330.98 289.90
  ทุนจดทะเบียน 660.00 660.00 660.00 660.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 660.00 660.00 660.00 660.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 369.18 369.18 369.18 369.18
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 509.60 291.51 165.59 109.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,538.78 1,320.70 1,194.78 1,138.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 162.62 149.92 180.63 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 2,476.82 1,284.74 984.93 820.26
  รายได้อื่น 3.67 2.35 5.86 5.93
  รวมรายได้ 2,480.49 1,287.09 990.79 826.19
  ต้นทุนขาย 2,047.05 994.20 786.83 727.66
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 167.36 131.74 123.33 92.69
  รวมค่าใช้จ่าย 2,214.40 1,125.94 920.06 820.35
  EBITDA 382.47 296.43 209.88 145.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 116.39 135.27 139.15 140.02
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 266.09 161.15 70.73 5.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 221.46 148.37 55.60 -7.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.22 0.08 -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 169.27 234.76 119.82 136.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -22.70 -51.02 -18.62 -203.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -29.39 -5.54 -206.45 221.78
  เงินสดสุทธิ 117.17 178.20 -105.25 154.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.72 2.70 1.50
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.49 11.80 4.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.18 9.01 4.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.30 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.04 0.72 0.63
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.35 22.62 20.11
  EBIT Margin (%) 10.73 12.52 7.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.93 11.53 5.61

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 92.79 30.44 20.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 105.90 26.35 8.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 92.72 29.91 19.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 96.67 22.38 12.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.26 166.85 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.10 4.61 5.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 117.64 79.20 70.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.84 10.70 9.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.51 34.11 39.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.61 6.61 6.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 101.20 55.22 53.11
  วงจรเงินสด (วัน) 33.95 58.09 57.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น