สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APCS บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.94 6.60 / 3.02 313.51 1.87 660.00 3,260.40 4,491.77 58.22 32.83
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ย. 2563 08:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)
17 พ.ย. 2563 06:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ย. 2563 06:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17 พ.ย. 2563 06:41   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
21 ก.ย. 2563 17:07   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3846-8300
เบอร์โทรสาร 0-3845-8751
URL http://www.asiaprecision.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/12/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/09/2554
ราคา IPO (บาท) 5.45 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทเป็นกลุ่มกิจการด้านวิศวกรรม โดยมี EPC เป็นธุรกิจหลัก เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ แบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านดำเนินการและการบำรุงรักษา (O&M) และบริษัทดำเนินธุรกิจอื่นประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง (Precision Metal Parts) และธุรกิจระบบสาธารณูปโภค (Utilities)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.24% 1,064 53.10% 1,153
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.58% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.18 0.23 -0.79
  20 วัน -4.08 -4.26 -8.78
  60 วัน -0.80 -11.77 -19.63
  120 วัน -10.99 -1.35 -19.36
  YTD -5.00 -4.90 -8.08
  P/E (X) 313.51 51.85 29.89
  P/BV (X) 1.87 1.00 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.29 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด 146,000,000 22.12
  2. นาย อภิชาติ การุณกรสกุล 91,668,398 13.89
  3. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 40,000,000 6.06
  4. นาง ดาราณี อัตตะนันทน์ 26,557,131 4.02
  5. นาย ชาญชัย กุลถาวรากร 24,520,100 3.72
  6. นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 20,855,700 3.16
  7. นาย พิชญ์ การุณกรสกุล 13,676,425 2.07
  8. นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ 12,335,682 1.87
  9. นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์ 11,088,000 1.68
  10. MR. TSAI MING-YU 9,773,100 1.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาย อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย สุริยล อุดชาชน กรรมการ
  6. นาย อนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ
  7. นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการ
  8. นาย วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 660.00  660.00  660.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,260.40  3,432.00  2,904.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.94  5.20  4.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.64  2.64  2.63 
  P/BV (X) 1.87  1.97  1.67 
  P/E (X) 313.51  330.01  12.19 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.59  15.29  8.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.33  2.10  1.08 
  Beta 0.16  0.16  0.01 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.00  18.18  -7.95 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.21  1.15  2.27 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 3.81  3.81  0.28 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 433.57 625.31 606.29 437.10 319.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,846.00 1,547.08 1,441.90 1,286.86 309.69
  สินค้าคงเหลือ 84.24 156.79 79.56 98.41 98.01
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,363.80 2,329.18 2,127.75 1,822.38 737.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 738.07 821.68 791.29 876.32 961.27
  รวมสินทรัพย์ 3,404.27 3,332.97 3,134.73 2,886.73 1,871.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 203.96 44.74 278.02 4.94 19.97
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,057.12 1,183.45 775.69 962.68 172.44
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 101.92 9.25 9.25 9.22 8.47
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,445.97 1,311.85 1,136.95 1,060.90 273.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 212.51 122.10 122.29 124.43 127.57
  รวมหนี้สิน 1,658.47 1,433.95 1,259.24 1,185.33 401.27
  ทุนจดทะเบียน 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 369.18 369.18 369.18 369.18 369.18
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 607.21 704.96 679.75 509.60 291.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,739.34 1,734.15 1,708.94 1,538.78 1,320.70
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6.46 164.87 166.56 162.62 149.92
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,368.58 2,062.76 2,788.15 2,476.82 1,284.74
  รายได้อื่น 4.66 15.65 22.52 3.67 2.35
  รวมรายได้ 1,373.24 2,078.41 2,810.67 2,480.49 1,287.09
  ต้นทุนขาย 1,196.81 1,684.38 2,315.59 2,047.05 994.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 191.75 133.05 179.94 167.36 131.74
  รวมค่าใช้จ่าย 1,392.06 1,817.43 2,495.53 2,214.40 1,125.94
  EBITDA 58.22 337.16 415.76 382.47 296.43
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 77.04 76.18 100.61 116.39 135.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -18.82 260.98 315.14 266.09 161.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -32.95 195.40 238.74 221.46 148.37
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 0.30 0.36 0.34 0.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -82.82 177.25 4.55 169.27 234.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -112.55 -21.13 -32.81 -22.70 -51.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 20.83 32.09 197.44 -29.39 -5.54
  เงินสดสุทธิ -174.54 188.21 169.18 117.17 178.20
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63 1.78 1.87 1.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.60 14.74 14.70 15.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.05 10.09 10.47 11.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 0.83 0.74 0.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.86 0.93 1.04
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.55 18.34 16.95 17.35
  EBIT Margin (%) -1.37 12.56 11.21 10.73
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.40 9.40 8.49 8.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.65 10.31 12.57 92.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -28.95 9.38 13.12 105.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.93 10.99 13.31 92.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -23.41 9.44 12.70 96.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 9.43 7.81 49.26

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.23 1.85 2.04 3.10
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 295.72 197.26 178.61 117.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.17 15.94 26.02 20.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.06 22.90 14.03 17.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.63 1.98 2.66 3.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 223.69 184.63 137.01 101.20
  วงจรเงินสด (วัน) 96.10 35.53 55.63 33.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น