สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.18 6.15 / 3.04 24.97 4.26 300.00 2,508.00 2,369.26 96.22 17.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2561 18:10   แจ้งการลาออกของกรรมการ
12 พ.ย. 2561 21:02   แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
12 พ.ย. 2561 20:59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พ.ย. 2561 20:58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 พ.ย. 2561 20:41   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 84/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ฝั่งตะวันตก) ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5358-1374
เบอร์โทรสาร 0-5358-1375
URL http://www.apco.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/6/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/11/2554
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 27/04/2561

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 14/05/2561
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงามจากสารสกัดธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์ถนอมและบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยและจุดด่างดำ และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ โดยทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.12% 4,290 30.00% 4,611
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.68% (ณ วันที่ 15/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.45 3.74 3.56
  20 วัน -0.48 8.22 1.57
  60 วัน -6.28 39.34 0.80
  120 วัน -6.70 53.80 -2.76
  YTD 4.50 4.10 3.63
  P/E (X) 24.97 14.56 14.87
  P/BV (X) 4.26 1.36 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.06 0.65

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 เม.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 1,500,300,000 50.01
  2. นาย ชินการ สมะลาภา 340,000,000 11.33
  3. นาง อรุณี วิริยะจิตรา 105,020,720 3.50
  4. นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 93,250,000 3.11
  5. คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ 64,090,843 2.14
  6. นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์ 55,639,767 1.85
  7. นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ 30,440,000 1.01
  8. นาย นพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์ 25,842,745 0.86
  9. น.ส. อัญชลี โกศลศักดิ์ 23,242,497 0.77
  10. นาย ชาญกิจ สมะลาภา 21,000,000 0.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
  4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
  5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  3,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,508.00  2,400.00  3,600.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.18  4.00  6.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.98  0.98  0.20 
  P/BV (X) 4.26  4.07  6.03 
  P/E (X) 24.97  23.89  29.63 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.50  12.42  25.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.81  1.72  4.64 
  Beta 0.36  0.35  0.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.50  -33.33  -26.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.31  4.50  3.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.08  1.08  1.06 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.036 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.043 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.0347 บาท 03 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 185.79 195.40 244.30 222.50 213.80
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9.72 12.58 6.88 8.58 10.31
  สินค้าคงเหลือ 71.10 55.51 51.05 48.17 48.12
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 538.28 534.85 573.63 595.59 473.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 85.27 97.19 93.77 106.71 146.68
  รวมสินทรัพย์ 636.30 642.81 678.78 711.19 628.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 25.51 23.02 22.56 27.27 30.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 33.78 33.60 37.80 50.27 49.05
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13.27 12.41 12.67 11.82 11.75
  รวมหนี้สิน 47.05 46.02 50.47 62.08 60.80
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 274.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 166.94 166.94 166.94 166.94 148.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 22.67 22.67 22.67 22.67 22.67
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 99.63 107.19 138.70 159.49 122.54
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 589.25 596.80 628.31 649.10 568.18
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 268.90 307.13 415.74 448.68 409.25
  รายได้อื่น 4.30 4.70 8.34 6.03 6.58
  รวมรายได้ 274.08 311.83 424.61 454.71 415.83
  ต้นทุนขาย 46.40 49.67 67.49 59.60 64.95
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 141.65 166.16 225.49 230.35 225.15
  รวมค่าใช้จ่าย 188.05 215.82 292.97 290.45 290.40
  EBITDA 96.22 106.79 145.94 181.10 140.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.20 10.78 14.30 16.84 15.41
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 86.02 96.01 131.64 164.26 125.43
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 68.93 76.70 108.21 131.42 100.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.03 0.04 0.05 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 49.75 59.85 102.24 124.71 139.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.26 42.05 48.56 -64.72 -254.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -108.00 -129.00 -129.00 -51.30 -47.49
  เงินสดสุทธิ -58.51 -27.10 21.80 8.69 -163.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 15.93 15.92 15.18 11.85
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.94 21.01 16.94 21.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.02 24.28 18.94 24.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.08 0.08 0.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.60 0.71 0.61 0.68
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 82.74 83.83 83.77 86.72
  EBIT Margin (%) 31.39 30.79 31.00 36.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.15 24.60 25.48 28.90

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ย. 2559 XR 238,373,295 3,000,000,000 0.10
  13 ต.ค. 2559 PO 16,252,060 2,761,626,705 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.45 -3.04 -7.34 9.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.58 11.55 13.24 -8.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.11 -2.90 -6.62 9.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.87 1.47 0.87 0.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -10.12 -11.47 -17.66 30.60

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 33.87 37.86 53.77 47.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.78 9.64 6.79 7.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.01 1.25 1.36 1.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 359.79 292.82 268.34 294.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.65 2.76 2.71 2.08
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 137.92 132.28 134.76 175.44
  วงจรเงินสด (วัน) 232.65 170.18 140.37 127.11


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น