สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.40 9.55 / 5.80 6.77 0.94 3,145.90 23,279.66 52,250.84 2,059.82 11.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 13:15   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (เอพี เอ็มอี 19 เอพี เอ็มอี 20 และ เอพี เอ็มอี 21)
13 ส.ค. 2562 13:13   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/ 2562 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
13 ส.ค. 2562 13:13   แจ้งมติเรื่องการเลิกบริษัทย่อย (บจ. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) และ บจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2015))
13 ส.ค. 2562 13:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562 13:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18, 170/57 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2261-2518-22, 0-2261-2285-7
เบอร์โทรสาร 0-2261-2548-9
URL www.apthai.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/7/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/09/2535
ราคา IPO (บาท) 130.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/05/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 25/02/2545
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.38% 11,659 67.05% 8,063
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.20% (ณ วันที่ 22/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.90% (ณ วันที่ 22/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.23 2.45 2.34
  20 วัน -7.50 -1.12 -2.18
  60 วัน -3.27 -1.67 -3.66
  120 วัน 1.37 5.30 2.96
  YTD 23.33 20.69 18.07
  P/E (X) 6.77 14.90 18.58
  P/BV (X) 0.94 1.54 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.12 1.08

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 348,702,021 11.08
  3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 224,007,346 7.12
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 87,522,660 2.78
  5. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 78,495,000 2.50
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 75,048,864 2.39
  7. นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 68,892,300 2.19
  8. นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร 62,509,666 1.99
  9. นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย 61,600,060 1.96
  10. นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร 48,873,213 1.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ
  2. นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. น.ส. กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการ
  4. นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการ
  5. นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ
  6. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ
  7. นาย วสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการ
  8. นาย พรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ
  9. นาย นนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย โกศล สุริยาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมยศ สุธีรพรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ
  13. นาย พันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,145.90  3,145.90  3,145.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,279.66  18,875.40  28,784.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.40  6.00  9.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.89  7.45  6.45 
  P/BV (X) 0.94  0.81  1.42 
  P/E (X) 6.77  4.42  9.40 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 50.67  80.69  75.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 75.88  88.34  77.38 
  Beta 1.24  0.91  0.94 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 23.33  -34.43  22.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.41  5.83  3.28 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37  0.26  0.31 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.40 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,511.38 1,325.48 951.26 1,054.17 1,086.82
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 307.24 344.01 376.38 390.36 39.84
  สินค้าคงเหลือ 45,488.49 40,431.15 41,149.12 35,424.61 30,742.69
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 49,054.73 42,472.21 43,279.55 37,740.61 33,118.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 455.69 292.31 407.74 265.11 94.23
  รวมสินทรัพย์ 55,294.56 48,568.15 49,283.66 43,936.04 37,789.97
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,645.15 7,717.94 3,184.63 5,661.85 1,990.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,968.88 1,508.53 1,617.15 1,232.11 924.15
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,000.38 3,400.36 3,850.37 3,300.36 4,450.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,961.02 14,689.58 11,247.09 12,491.41 9,720.95
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,536.60 11,366.91 13,657.26 9,811.62 8,645.09
  รวมหนี้สิน 30,497.63 26,056.50 24,904.35 22,303.03 18,366.03
  ทุนจดทะเบียน 3,145.91 3,145.91 3,145.91 3,145.91 3,145.91
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,145.90 3,145.90 3,145.90 3,145.90 3,145.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 89.42 89.42 89.42 89.42 89.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 21,576.71 19,284.10 21,157.44 18,401.33 16,188.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,811.99 22,519.42 24,392.75 21,636.64 19,423.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -15.06 -7.78 -13.44 -3.63 0.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 12,552.26 11,961.44 27,700.37 22,175.66 20,253.15
  รายได้อื่น 50.93 233.21 64.44 173.70 194.41
  รวมรายได้ 13,063.44 12,813.92 28,890.09 22,851.09 20,818.40
  ต้นทุนขาย 8,406.87 7,911.41 18,338.94 14,261.87 13,292.40
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,638.43 2,378.18 5,730.68 4,543.09 4,011.84
  รวมค่าใช้จ่าย 11,056.95 10,375.01 24,133.71 18,813.65 17,308.13
  EBITDA 2,059.82 2,479.98 4,842.15 4,105.35 3,564.42
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.33 41.07 85.77 67.91 54.15
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,006.49 2,438.91 4,756.38 4,037.44 3,510.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,566.37 1,992.07 3,865.41 3,157.10 2,702.56
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.63 1.23 1.00 0.86
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -5,223.15 -3,820.44 -2,930.70 -6,392.36 -396.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -169.41 -1,026.67 -465.44 -1,001.73 -135.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,952.71 5,118.42 3,293.24 7,361.44 1,198.68
  เงินสดสุทธิ 560.15 271.30 -102.90 -32.65 665.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.28 2.89 3.85 3.02
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.53 18.92 16.80 15.38
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.33 11.11 10.20 9.88
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.16 1.02 1.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.59 0.62 0.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.03 33.86 33.80 35.69
  EBIT Margin (%) 15.36 19.03 16.46 17.67
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.99 15.55 13.38 13.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.94 32.93 24.91 9.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.26 32.41 28.59 7.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1.95 41.10 26.43 9.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.57 37.08 28.28 8.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -21.37 71.49 22.44 16.82

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 86.88 116.34 72.26 103.10
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 4.20 3.14 5.05 3.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.44 0.44 0.48 0.43
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 832.54 833.35 762.02 846.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.83 13.56 12.87 13.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.70 26.91 28.35 27.59
  วงจรเงินสด (วัน) 803.04 809.57 738.72 822.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น