สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AOT-R บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET50 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
63.00 70.00 / 55.50 N/A 8.01 14,285.70 899,999.10 974,262.35 -8,544.65 -114.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2565 17:37   แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
21 ม.ค. 2565 17:36   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 ธ.ค. 2564 17:00   สารสนเทศการกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ
22 ธ.ค. 2564 17:00   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
29 พ.ย. 2564 17:01   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2535-1111
เบอร์โทรสาร 0-2531-5559, 0-2535-4061
URL www.airportthai.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/03/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/03/2547
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/02/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ธ.ค. 2563 13 ธ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.00% 85,814 30.00% 69,292
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.66% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.41% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.13 2.82 5.39
  20 วัน 6.33 3.55 4.37
  60 วัน -4.18 1.54 -4.72
  120 วัน 8.15 5.37 0.84
  YTD 3.28 2.67 3.58
  P/E (X) N/A N/A 20.74
  P/BV (X) 8.01 3.42 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.37 0.30 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ธ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 10,000,000,000 70.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 589,916,400 4.13
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 333,248,014 2.33
  4. สำนักงานประกันสังคม 235,499,500 1.65
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 189,403,914 1.33
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 81,090,735 0.57
  7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 75,659,225 0.53
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 62,503,534 0.44
  9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 51,079,450 0.36
  10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 51,079,450 0.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย กฤชเทพ สิมลี กรรมการ
  4. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล กรรมการ
  5. นาย พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการ
  6. นาย วราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก กรรมการอิสระ
  8. นาง ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พล.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการอิสระ
  10. น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการอิสระ
  11. นาย กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการอิสระ
  12. น.ส. ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ
  13. น.ส. พัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการอิสระ
  15. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,285.70  14,285.70  14,285.70 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 899,999.10  871,427.70  889,284.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 63.00  61.00  62.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.86  7.86  9.96 
  P/BV (X) 8.01  7.76  6.25 
  P/E (X) N/A  N/A  205.82 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.65  43.04  63.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,661.92  1,610.01  2,260.75 
  Beta 1.34  1.32  1.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.28  -2.01  -16.16 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.31 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.63 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 0.19 บาท 04 ก.พ. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1.05 บาท 06 ก.พ. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2022)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,478.75 5,828.09 9,932.46 8,602.10
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,697.09 6,014.32 3,964.88 3,473.26
  สินค้าคงเหลือ 307.01 340.23 334.71 331.39
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,498.93 50,491.44 80,787.15 77,068.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 112,156.94 110,129.81 104,069.41 96,334.41
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 173,586.84 123,067.13 117,594.41 110,640.46
  รวมสินทรัพย์ 195,085.77 173,558.57 198,381.56 187,708.55
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 27.01 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 9,049.60 10,737.55 17,130.44 13,109.81
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,158.83 2,847.97 3,180.75 4,222.58
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,610.28 15,333.15 26,182.04 23,202.73
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 68,054.12 15,193.75 17,660.88 20,236.71
  รวมหนี้สิน 81,664.39 30,526.90 43,842.92 43,439.43
  ทุนจดทะเบียน 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 12,567.67 12,567.67 12,567.67 12,567.67
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 84,653.26 114,882.47 126,236.98 116,209.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 837.14 499.74 808.76 840.41
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 112,343.77 142,235.58 153,899.11 143,902.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,077.60 796.09 639.52 366.34
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 7,085.60 31,179.10 62,783.42 60,537.41
  รายได้อื่น 396.88 959.96 433.09 359.42
  รวมรายได้ 7,715.73 33,129.95 64,384.75 61,918.81
  ต้นทุน 239.25 2,393.31 4,357.48 3,875.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 15,605.90 19,588.60 17,714.69
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 25,236.69 27,292.73 32,267.95 29,992.40
  EBITDA -8,544.65 11,424.03 38,150.31 37,785.20
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9,027.38 5,441.25 5,851.47 5,641.67
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -17,572.03 5,982.78 32,298.85 32,143.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -16,322.01 4,320.68 25,026.37 25,170.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.14 0.30 1.75 1.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -11,934.51 258.67 32,916.12 33,818.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 20,561.06 14,705.45 -11,577.64 -15,607.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,975.89 -19,068.50 -20,008.11 -18,925.93
  เงินสดสุทธิ 2,650.66 -4,104.38 1,330.37 -715.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2564  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.58 3.29 3.09
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -12.82 2.92 16.81
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -9.53 3.22 16.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.72 0.21 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.04 0.18 0.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 96.62 92.32 93.06
  EBIT Margin (%) -227.74 18.06 50.17
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -212.19 12.97 38.98

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -77.27 -50.34 3.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -90.00 -45.08 12.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -76.71 -48.54 3.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.53 -15.42 7.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -82.74 -0.57

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2564  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.47 6.25 16.88
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 248.57 58.41 21.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.74 7.09 13.08
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 493.70 51.47 27.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.03 0.17 0.29
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 11,724.28 2,125.05 1,266.52
  วงจรเงินสด (วัน) -10,982.01 -2,015.18 -1,217.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้