สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
70.25 77.75 / 37.25 48.52 7.64 14,285.70 1,003,570.43 1,041,286.36 33,024.42 31.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ธ.ค. 2560 17:03   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
30 พ.ย. 2560 17:23   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
29 พ.ย. 2560 17:23   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 พ.ย. 2560 17:23   คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
29 พ.ย. 2560 17:22   งบการเงินสำหรับปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2535-1111
เบอร์โทรสาร 0-2531-5559, 0-2535-4061
URL www.airportthai.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/03/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/03/2547
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/02/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ธ.ค. 2559 17 ธ.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.99% 24,427 29.99% 17,509
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.38% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.42% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.72 0.78 -0.20
  20 วัน 10.20 3.64 4.40
  60 วัน 19.57 8.57 12.23
  120 วัน 45.60 15.16 25.77
  YTD 3.31 1.31 -0.42
  P/E (X) 48.52 71.59 19.74
  P/BV (X) 7.64 3.65 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.30 0.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ธ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 10,000,000,000 70.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 611,351,816 4.28
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 405,711,990 2.84
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 283,376,044 1.98
  5. สำนักงานประกันสังคม 161,239,300 1.13
  6. CHASE NOMINEES LIMITED 128,428,723 0.90
  7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 79,255,848 0.55
  8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 75,276,029 0.53
  9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 73,428,727 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
  2. นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  3. น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ
  4. นาย ธานินทร์ ผะเอม กรรมการ
  5. น.ต. ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการอิสระ
  6. นาย ธวัชชัย อรัญญิก กรรมการอิสระ
  7. นาย วราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. พล.อ.ท. ประกิต ศกุณสิงห์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการอิสระ
  10. นาย มานิต นิธิประทีป กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สราวุธ เบญจกุล กรรมการอิสระ
  12. พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก กรรมการอิสระ
  13. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการอิสระ
  14. นาย มนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,285.70  14,285.70  1,428.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,003,570.43  971,427.60  568,570.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 70.25  68.00  39.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.20  9.20  84.93 
  P/BV (X) 7.64  7.39  4.69 
  P/E (X) 48.52  46.97  29.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.92  61.20  59.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5,890.22  1,777.26  1,357.40 
  Beta 1.32  1.19  0.97 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.31  70.85  15.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.22  1.26  1.72 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.59  0.59  0.50 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 0.86 บาท 07 ก.พ. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 6.83 บาท 09 ก.พ. 2560 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 5.00 บาท 04 ก.พ. 2559 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558 1.54 บาท 18 มิ.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2018)
  สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/9
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/10/58 
  -30/09/59) 
  2558 
  (01/10/57 
  -30/09/58) 
  2557 
  (01/10/56 
  -30/09/57) 
  เงินสด 9,317.75 5,886.26 3,086.20 7,048.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,068.57 2,870.96 2,355.83 2,094.42
  สินค้าคงเหลือ 277.43 261.07 237.85 195.44
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 71,655.01 64,157.71 51,924.66 47,355.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 93,625.44 91,692.24 95,252.59 81,624.19
  รวมสินทรัพย์ 178,409.94 172,216.39 159,623.66 153,788.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 30.00 30.00 20.00 11.39
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,954.75 1,370.27 1,150.50 1,443.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,251.95 4,766.81 4,207.70 3,959.83
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 20,728.19 18,428.59 15,853.91 18,508.09
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25,993.05 32,209.24 34,957.61 38,033.35
  รวมหนี้สิน 46,721.24 50,637.84 50,811.52 56,541.44
  ทุนจดทะเบียน 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 12,567.67 12,567.67 12,567.67 12,567.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 103,323.52 93,552.79 81,123.60 69,451.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 131,376.25 121,321.87 108,587.57 97,044.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 312.44 256.68 224.57 203.16
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/10/58 
  -30/09/59) 
  2558 
  (01/10/57 
  -30/09/58) 
  2557 
  (01/10/56 
  -30/09/57) 
  ยอดขายสุทธิ 54,901.16 50,961.95 43,968.99 37,585.46
  รายได้อื่น 1,843.11 1,821.39 1,804.38 2,185.27
  รวมรายได้ 56,744.27 52,783.34 45,773.37 39,770.73
  ต้นทุนขาย - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,992.77 17,791.66 15,267.28 14,265.70
  รวมค่าใช้จ่าย 29,364.37 26,982.09 20,833.06 22,665.57
  EBITDA 33,024.42 32,205.30 31,128.32 22,755.37
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,644.51 6,404.05 6,188.02 5,650.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 27,379.90 25,801.25 24,940.30 17,105.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 20,683.60 19,571.46 18,728.65 12,220.37
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.45 13.70 13.11 8.55
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/10/58 
  -30/09/59) 
  2558 
  (01/10/57 
  -30/09/58) 
  2557 
  (01/10/56 
  -30/09/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 27,102.22 30,325.83 24,905.67 18,940.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,423.40 -14,722.28 -16,078.72 -5,931.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -15,247.33 -12,803.49 -12,778.21 -12,584.42
  เงินสดสุทธิ 3,431.49 2,800.06 -3,951.25 424.61
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.46 3.48 3.28
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.37 17.03 18.22
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.62 15.55 15.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.42 0.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.32 0.32 0.29
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 100.00 100.00 100.00
  EBIT Margin (%) 48.25 48.88 54.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.45 37.08 40.92

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.73 15.90 16.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.50 15.31 15.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.83 29.52 -8.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 5.68 4.50 53.26

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.49 19.50 19.76
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.74 18.72 18.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) - - -
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) - - -
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) N/A N/A N/A
  วงจรเงินสด (วัน) 19.74 18.72 18.47


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น