สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET50 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
73.00 76.25 / 60.00 40.57 7.30 14,285.70 1,042,856.10 1,075,461.00 20,917.53 27.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 มิ.ย. 2562 17:01   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
20 มิ.ย. 2562 17:01   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
19 มิ.ย. 2562 17:01   แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
19 มิ.ย. 2562 12:32   การให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์
30 พ.ค. 2562 08:45   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2535-1111
เบอร์โทรสาร 0-2531-5559, 0-2535-4061
URL www.airportthai.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/03/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/03/2547
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/02/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.99% 75,514 29.99% 47,704
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.86% (ณ วันที่ 18/07/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.03% (ณ วันที่ 18/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.68 0.14 -0.77
  20 วัน 7.35 2.13 4.87
  60 วัน 6.18 1.43 3.20
  120 วัน 6.57 -1.59 -2.07
  YTD 13.62 0.26 3.10
  P/E (X) 40.57 80.78 18.55
  P/BV (X) 7.30 3.55 1.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.37 0.87

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ธ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 10,000,000,000 70.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 641,028,434 4.49
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 394,568,386 2.76
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 238,587,771 1.67
  5. สำนักงานประกันสังคม 165,071,600 1.16

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
  2. นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  3. น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ
  4. นาย กฤชเทพ สิมลี กรรมการ
  5. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ
  6. นาย ธานินทร์ ผะเอม กรรมการอิสระ
  7. นาย ธวัชชัย อรัญญิก กรรมการอิสระ
  8. นาย วราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มานิต นิธิประทีป กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สราวุธ เบญจกุล กรรมการอิสระ
  11. พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก กรรมการอิสระ
  12. นาย มนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ
  13. นาง ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,285.70  14,285.70  14,285.70 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,042,856.10  917,856.22  971,427.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 73.00  64.25  68.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.01  10.07  9.20 
  P/BV (X) 7.30  6.38  7.39 
  P/E (X) 40.57  36.47  46.97 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.99  52.29  61.20 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,779.73  2,050.64  1,777.26 
  Beta 1.17  1.00  1.19 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.62  -5.51  70.85 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.44  1.63  1.26 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.58  0.60  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1.05 บาท 07 ก.พ. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 0.86 บาท 07 ก.พ. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 6.83 บาท 09 ก.พ. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2019)
  สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/9
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/10/61 
  -31/03/62) 
  6M/2561 
  (01/10/60 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/10/58 
  -30/09/59) 
  เงินสด 5,587.47 6,044.57 8,602.10 9,317.75 5,886.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,020.69 3,717.57 3,282.23 3,068.57 2,870.96
  สินค้าคงเหลือ 304.08 319.95 331.39 277.43 261.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 71,512.63 67,424.74 77,068.09 71,655.01 64,157.71
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 95,428.80 94,122.54 96,334.41 93,625.44 91,692.24
  รวมสินทรัพย์ 181,144.00 175,491.09 187,708.55 178,409.94 172,216.39
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 30.00 30.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 870.98 935.80 1,719.96 1,954.75 1,370.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,805.34 4,380.97 4,222.58 4,251.95 4,766.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,273.59 18,795.00 23,202.73 20,728.19 18,428.59
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 18,369.42 24,076.01 20,236.71 25,993.05 32,209.24
  รวมหนี้สิน 37,643.00 42,871.02 43,439.43 46,721.24 50,637.84
  ทุนจดทะเบียน 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 12,567.67 12,567.67 12,567.67 12,567.67 12,567.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 115,232.74 104,527.52 116,209.00 103,323.52 93,552.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 142,951.62 132,271.68 143,902.78 131,376.25 121,321.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 549.37 348.39 366.34 312.44 256.68
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/10/61 
  -31/03/62) 
  6M/2561 
  (01/10/60 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/10/58 
  -30/09/59) 
  ยอดขายสุทธิ 32,517.87 30,929.22 60,537.41 54,901.16 50,961.95
  รายได้อื่น 826.92 807.63 1,598.52 1,843.11 1,821.39
  รวมรายได้ 33,344.79 31,736.85 62,135.93 56,744.27 52,783.34
  ต้นทุนขาย 2,043.80 - 3,875.62 - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,905.60 10,339.40 17,714.69 20,992.77 17,791.66
  รวมค่าใช้จ่าย 15,276.63 14,331.01 29,992.40 29,364.37 26,982.09
  EBITDA 20,917.53 20,153.95 37,785.20 33,024.42 32,205.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,849.36 2,748.11 5,641.67 5,644.51 6,404.05
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 18,068.16 17,405.84 32,143.53 27,379.90 25,801.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 14,022.13 13,489.28 25,170.76 20,683.60 19,571.46
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.98 0.94 1.76 1.45 13.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/10/61 
  -31/03/62) 
  6M/2561 
  (01/10/60 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/10/58 
  -30/09/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14,126.03 14,802.45 33,818.12 27,102.22 30,325.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 483.92 -3,336.99 -15,607.84 -8,423.40 -14,722.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -17,624.58 -14,738.64 -18,925.93 -15,247.33 -12,803.49
  เงินสดสุทธิ -3,014.63 -3,273.18 -715.65 3,431.49 2,800.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.71 3.59 3.32 3.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.68 17.85 18.29 16.37
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.40 17.27 17.56 15.62
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.32 0.30 0.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.35 0.34 0.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 93.71 100.00 93.60 100.00
  EBIT Margin (%) 54.19 54.84 51.73 48.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 42.05 42.50 40.51 36.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.14 13.39 10.27 7.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.07 12.47 9.50 7.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.60 8.92 2.14 8.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.95 17.34 21.69 5.68

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.06 16.67 19.06 18.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 22.73 21.90 19.15 19.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 18.97 - 12.73 -
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 19.24 N/A 28.67 N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.55 - 2.11 -
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 55.70 N/A 173.04 N/A
  วงจรเงินสด (วัน) -13.73 21.90 -125.22 19.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น