สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.40 9.80 / 6.75 18.73 2.40 467.50 6,919.00 9,502.68 631.88 15.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 มี.ค. 2561 17:08   การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2561 18:18   แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 ก.พ. 2561 18:17   การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
13 ก.พ. 2561 12:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)
13 ก.พ. 2561 12:40   เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไขตัวสีน้ำเงิน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2792-0000
เบอร์โทรสาร 0-2318-1096
URL http://www.amatavn.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/8/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2558
ราคา IPO (บาท) 7.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  AMATAV ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นใน Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริษัทแกน) ร้อยละ 89.99 ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Amata City (Bien Hoa) ประเทศเวียดนาม โดยมีรายได้จาก 1) การขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 2) การให้บริการเช่าโรงงานสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน 3) การบริการสาธารณูปโภค

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2560 03 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.19% 3,425 24.53% 3,472
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 40.94% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.24% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.99 -2.02 -3.24
  20 วัน -0.67 -1.68 -0.45
  60 วัน -18.68 -14.71 -16.79
  120 วัน -10.84 -11.01 -15.70
  YTD -15.43 -12.87 -17.15
  P/E (X) 18.73 17.22 18.44
  P/BV (X) 2.40 1.87 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.14 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 342,543,560 36.64
  2. AMATA ASIA LIMITED 338,536,220 36.21
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,811,700 2.55
  4. UBS AG LONDON BRANCH 17,766,668 1.90
  5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 12,080,000 1.29
  6. บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด 9,500,000 1.02
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,338,707 1.00
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,881,900 0.84
  9. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82
  10. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. DR. HUYNH NGOC PHIEN รองประธานกรรมการ
  2. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
  4. น.ส. ทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กรรมการ
  5. นาง อัจฉรีย์ วิเศษศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย แมทส์ แอนเดอร์ส ลุนด์ควิสท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ฝม เล กง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 935.00  935.00  935.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,919.00  8,181.25  6,311.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.40  8.75  6.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.09  3.12  3.15 
  P/BV (X) 2.40  2.80  2.15 
  P/E (X) 18.73  68.00  48.32 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.98  27.45  42.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.18  8.27  13.89 
  Beta 0.76  0.64  0.43 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.43  29.63  -24.58 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.41  2.29  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.08  1.55  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.05 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 0.15 บาท 10 มิ.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 626.19 418.16 1,678.78 372.79
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 165.65 128.37 63.72 107.84
  สินค้าคงเหลือ 399.66 544.62 414.64 400.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,235.70 1,145.44 2,470.71 1,944.19
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 119.86 142.55 158.33 171.04
  รวมสินทรัพย์ 6,096.15 5,377.66 4,915.18 2,713.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 598.02 711.75 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 128.20 78.99 103.81 79.45
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 118.54 60.00 65.89 5.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 272.67 1,109.87 911.84 110.48
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,705.82 1,090.88 713.28 406.44
  รวมหนี้สิน 2,978.49 2,200.75 1,625.12 516.92
  ทุนจดทะเบียน 467.50 467.50 467.50 467.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 467.50 467.50 467.50 384.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,117.73 1,117.73 1,117.73 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 971.32 - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 608.19 286.41 376.84 255.47
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,886.28 2,956.74 3,046.62 1,557.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 231.38 220.17 243.45 639.12
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 1,096.97 825.98 727.87 597.00
  รายได้อื่น 73.97 80.45 81.78 85.83
  รวมรายได้ 1,170.94 906.43 809.65 682.82
  ต้นทุนขาย 408.95 353.14 388.98 349.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 74.53 109.42 101.61 88.12
  รวมค่าใช้จ่าย 623.08 721.28 537.85 438.13
  EBITDA 631.88 282.12 362.90 325.70
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 84.02 96.98 91.10 81.00
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 547.86 185.14 271.80 244.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 369.36 49.82 121.37 124.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.05 0.16 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 119.09 241.69 361.02 123.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -468.47 -1,570.88 -946.41 -157.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 869.90 70.92 1,840.29 -80.88
  เงินสดสุทธิ 520.52 -1,258.26 1,254.91 -115.39
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.53 1.03 2.71
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.64 1.66 5.27
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.55 3.60 7.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 0.74 0.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.18 0.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 62.72 57.25 46.56
  EBIT Margin (%) 46.79 20.43 33.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.54 5.50 14.99

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 32.81 13.48 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 15.81 -9.22 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 29.18 11.95 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.61 34.10 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 641.45 -58.96 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.46 8.60 8.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.91 42.44 43.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.87 0.74 0.95
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 421.40 495.74 382.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.95 3.86 4.25
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 92.46 94.47 85.98
  วงจรเงินสด (วัน) 377.85 443.71 339.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น