สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
10.10 12.80 / 7.95 - 0.99 3,478.69 3,614.69
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2563 17:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค. 2563 17:14   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
13 ส.ค. 2563 17:14   เเจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2563
13 ส.ค. 2563 17:13   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 13:01   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2792-0089
เบอร์โทรสาร 0-2792-0090
URL www.amatareit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/6/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/06/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 9.72 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.83 : ใหม่ 9.72 @ 11/04/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานจำนวน 88 อาคาร ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 มี.ค. 2563 05 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  82.83% 986 82.73% 994
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.44% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.09 3.49
  20 วัน -2.88 -3.42 2.66
  60 วัน -1.94 6.64 4.43
  120 วัน -4.72 -13.17 -17.34
  YTD -11.40 14.35 12.43
  P/E (X) - N/A 21.34
  P/BV (X) 0.99 1.14 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.04 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด 60,890,000 17.01
  2. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 39,875,700 11.14
  3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,879,100 8.35
  4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
  5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
  6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,900,000 5.00
  7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 17,668,000 4.94
  8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,304,400 4.56
  9. ธนาคาร ออมสิน 14,220,500 3.97
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,000,000 3.63

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 357.89  357.89  357.89 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,614.69  4,079.95  3,865.21 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.10  11.40  10.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.21  10.13  10.16 
  P/BV (X) 0.99  1.12  1.06 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.21  5.83  5.80 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.28  1.02  0.90 
  Beta 0.20  0.11  0.19 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.21  (ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.40  5.56  0.93 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.38  5.66  6.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯ ไม่เกินสี่ครั้งต่อรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.17 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.175 บาท 12 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.17 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.185 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.19 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.20 บาท 10 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.075 บาท 28 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.19 บาท 11 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.19 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.19 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.16 บาท 23 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.195 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 4,911.12 4,879.07 4,895.68 4,877.39 4,870.30
  เงินสด 68.18 83.20 77.48 68.67 78.80
  ลูกหนี้ 11.96 3.99 3.99 0.66 1.12
  รวมสินทรัพย์ 4,991.83 4,973.85 4,980.86 4,957.44 4,968.00
  เจ้าหนี้ 11.95 12.55 16.44 - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 123.99 134.67 123.83 136.48 127.53
  รวมหนี้สิน 1,336.97 1,349.03 1,342.84 1,357.01 1,348.23
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,478.69 3,478.69 3,478.69 3,518.06 3,518.06
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 176.17 146.13 159.32 82.37 101.70
  สินทรัพย์สุทธิ 3,654.86 3,624.82 3,638.02 3,600.43 3,619.76
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.21 10.13 10.17 10.06 10.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 186.41 202.29 394.65 387.87 393.72
  รายได้อื่น - - - - 9.60
  รวมรายได้ 186.41 202.29 394.65 387.87 403.32
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ - - - 11.67 11.63
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15.82 13.16 28.70 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8.40 6.26 14.59 10.45 6.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 46.87 41.80 103.36 107.22 106.17
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 139.54 160.49 291.29 280.65 297.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 129.69 172.10 310.62 296.58 341.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -139.00 -157.57 -301.81 -306.72 -333.00
  เงินสดสุทธิ -9.30 14.53 8.81 -10.13 8.37
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น