สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.60 25.79 / 7.94 9.75 1.02 1,067.00 13,444.20 37,504.07 1,075.62 12.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2563 17:25   การจัดทำรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
17 ก.ย. 2563 09:21   แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น Right Offering และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
17 ก.ย. 2563 08:57   แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น Right Offering และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)
11 ก.ย. 2563 20:05   แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น Right Offering และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
11 ก.ย. 2563 20:01   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-0007, 0-2792-0000
เบอร์โทรสาร 0-2318-1096
URL http://www.amata.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/3/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/07/2540
ราคา IPO (บาท) 18.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/02/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  73.75% 16,095 80.43% 17,825
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.21% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.80% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.97 -3.98 -2.69
  20 วัน -2.29 3.87 3.29
  60 วัน -17.51 -10.92 -12.15
  120 วัน 35.86 15.44 17.86
  YTD -36.80 -11.08 -19.80
  P/E (X) 9.75 13.18 21.34
  P/BV (X) 1.02 1.05 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.53 0.10 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 260,345,900 24.40
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,626,572 7.93
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 44,294,017 4.15
  4. บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 2.34
  5. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 21,739,700 2.04
  6. นาย ชวลิต ยอดมณี 13,000,000 1.22
  7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,035,500 1.13
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,382,100 0.97
  9. นาย อนุชา สิหนาทกถากุล 10,373,300 0.97
  10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 10,249,600 0.96

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  2. นาย จักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ
  4. นาย อนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย นพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,067.00  1,067.00  1,067.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,444.20  21,446.70  21,980.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.60  19.94  20.43 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.14  13.07  12.03 
  P/BV (X) 1.02  1.54  1.71 
  P/E (X) 9.75  13.34  18.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 271.94  286.29  475.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 231.35  286.28  465.11 
  Beta 1.44  1.43  1.78 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.80  -2.43  -20.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.31  1.99  2.57 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.25  0.25  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.25 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.23 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.33 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 314.71 638.10 1,074.42 1,151.76 1,274.50
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 378.04 380.10 597.49 472.96 556.43
  สินค้าคงเหลือ 7,020.86 7,940.18 7,203.68 7,667.26 6,891.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,104.47 10,062.89 10,245.51 10,290.91 10,056.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,092.10 2,088.66 2,104.01 2,092.72 1,968.88
  รวมสินทรัพย์ 38,513.57 33,290.32 36,397.40 33,021.43 29,279.67
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 366.45 229.39 556.63 226.65 1.57
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 541.50 488.62 682.98 513.71 510.08
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,711.34 1,166.26 1,144.77 1,401.97 623.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,410.04 4,411.82 5,179.19 3,866.22 2,160.34
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,925.12 12,952.23 14,241.76 13,586.12 12,148.01
  รวมหนี้สิน 21,335.17 17,364.05 19,420.95 17,452.34 14,308.36
  ทุนจดทะเบียน 1,067.00 1,067.00 1,067.00 1,067.00 1,067.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,067.00 1,067.00 1,067.00 1,067.00 1,067.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 173.60 173.60 173.60 173.60 788.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 14.49 241.45 101.16 381.73 -222.89
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 12,883.90 11,877.36 12,712.75 11,344.95 10,922.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14,138.99 13,359.40 14,054.51 12,967.27 12,555.56
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,039.41 2,566.86 2,921.95 2,601.82 2,415.75
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,138.48 2,289.31 5,914.28 4,353.81 4,491.25
  รายได้อื่น 82.41 77.89 318.53 222.52 160.89
  รวมรายได้ 2,428.75 2,784.56 6,947.57 5,266.89 5,327.73
  ต้นทุนขาย 1,101.10 1,208.28 2,917.31 2,100.87 2,078.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 424.77 433.46 1,053.23 1,025.22 862.41
  รวมค่าใช้จ่าย 1,525.87 1,733.39 4,115.44 3,423.83 3,080.59
  EBITDA 1,075.62 1,205.39 3,142.76 2,157.85 2,563.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 172.74 154.22 310.63 314.79 316.35
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 902.88 1,051.17 2,832.12 1,843.07 2,247.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 437.90 693.27 1,742.06 1,018.22 1,409.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.65 1.63 0.95 1.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 528.94 1,125.17 2,399.52 1,870.97 1,185.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,450.77 -339.40 -3,308.03 -3,016.54 -2,825.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,095.52 -1,250.21 933.47 1,039.35 1,466.20
  เงินสดสุทธิ -826.31 -464.43 24.96 -106.23 -174.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.68 2.28 1.98 2.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.81 8.46 12.89 7.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.48 5.91 8.16 5.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.30 1.38 1.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.18 0.20 0.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.51 47.22 50.67 51.75
  EBIT Margin (%) 37.17 37.75 40.76 34.99
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.03 24.90 25.07 19.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.59 13.51 35.84 -3.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.87 23.32 38.86 1.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.78 12.15 31.91 -1.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.97 18.13 20.20 11.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -36.84 15.34 71.09 -27.76

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.20 9.43 11.05 8.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.01 38.69 33.03 43.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.38 0.31 0.39 0.29
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 971.62 1,175.44 930.29 1,264.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.46 4.82 4.88 4.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 66.90 75.71 74.86 88.94
  วงจรเงินสด (วัน) 928.73 1,138.42 888.46 1,218.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น