สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMARIN บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.36 4.38 / 2.00 29.48 1.07 998.28 4,352.51 5,185.85 370.29 8.55
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ธ.ค. 2563 17:08   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
02 ธ.ค. 2563 18:51   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 18:38   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:36   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เบอร์โทรศัพท์ 0-2422-9999
เบอร์โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777
URL http://www.amarin.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/01/2535
ราคา IPO (บาท) 160.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/05/2547

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/01/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  3 ธุรกิจ คือ 1) สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2) สายงานมีเดีย 3) สายงานหนังสือเล่ม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 พ.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  18.30% 1,977 18.30% 2,128
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.06% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.86 1.13
  20 วัน 2.35 7.54 -0.36
  60 วัน 28.99 7.23 2.41
  120 วัน 29.76 19.03 15.87
  YTD 3.32 0.20 -1.65
  P/E (X) 29.48 N/A 30.41
  P/BV (X) 1.07 2.59 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.36 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 600,075,100 60.11
  2. นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 94,000,000 9.42
  3. น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์ 44,387,052 4.45
  4. นาย ระพี อุทกะพันธุ์ 38,188,553 3.83
  5. นาง เมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.67
  6. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 17,417,700 1.74
  7. นาย สมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.50
  8. นาง มยุรี วงแก้วเจริญ 14,600,000 1.46
  9. นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 9,078,400 0.91
  10. นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ 7,850,000 0.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ
  5. นาย กำพล ปุญโสณี กรรมการ
  6. นาย โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ
  7. นาย ชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ
  8. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการ
  9. นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
  11. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 998.28  998.28  998.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,352.51  4,212.75  4,152.85 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.36  4.22  4.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.08  4.08  4.05 
  P/BV (X) 1.07  1.04  1.03 
  P/E (X) 29.48  28.53  31.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14  1.58  1.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.49  0.21  0.27 
  Beta 0.31  0.31  0.30 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.32  1.44  -12.61 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.75  2.84  1.68 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.81  0.81  0.53 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทัังนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นอื่นใด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.12 บาท 12 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 498.52 341.52 253.77 1,044.79 1,327.69
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 450.16 500.46 594.44 565.24 491.97
  สินค้าคงเหลือ 388.25 418.82 385.96 435.01 236.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,196.81 1,419.22 1,441.22 2,127.46 2,106.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,203.47 1,255.44 1,252.34 1,307.04 863.49
  รวมสินทรัพย์ 5,400.47 5,335.60 5,284.16 6,167.45 5,579.14
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 347.30 388.92 409.54 474.17 118.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 87.33 17.45 17.55 16.68 460.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,012.59 1,047.29 887.59 944.22 848.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 319.26 245.06 223.77 1,148.27 829.66
  รวมหนี้สิน 1,331.85 1,292.34 1,111.36 2,092.49 1,678.08
  ทุนจดทะเบียน 998.28 998.28 998.28 998.28 1,260.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 998.28 998.28 998.28 998.28 998.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,786.81 2,786.81 2,786.81 2,786.81 2,786.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 283.53 258.17 387.71 289.87 115.97
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,068.62 4,043.26 4,172.80 4,074.96 3,901.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,843.12 2,099.07 3,103.94 3,327.10 2,196.42
  รายได้อื่น 121.04 115.73 164.52 199.28 40.77
  รวมรายได้ 1,964.23 2,214.82 3,269.39 3,526.39 2,237.19
  ต้นทุนขาย 1,290.92 1,372.84 1,975.77 2,514.06 1,811.73
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 651.70 783.09 1,087.49 765.87 444.48
  รวมค่าใช้จ่าย 1,942.62 2,155.93 3,063.26 3,280.30 2,256.86
  EBITDA 370.29 372.92 609.10 724.70 378.38
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 348.68 314.03 402.97 478.61 398.06
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 21.61 58.89 206.13 246.09 -19.67
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 18.13 38.18 167.72 172.68 -163.94
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.04 0.17 0.17 -0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 536.18 450.75 456.13 526.50 455.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -67.81 -1,068.49 -1,156.87 -537.19 -435.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -223.63 -85.54 -90.28 -272.21 1,132.17
  เงินสดสุทธิ 244.75 -703.28 -791.02 -282.90 1,151.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.17 1.36 1.62 2.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.64 3.30 4.07 4.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.15 3.09 3.60 4.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.32 0.27 0.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.60 0.57 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.96 34.60 36.35 24.44
  EBIT Margin (%) 1.10 2.66 6.30 6.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.92 1.72 5.13 4.90

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.19 0.54 -6.71 51.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.97 -15.90 -21.41 38.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.31 -1.01 -7.29 57.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -9.89 1.99 -6.62 45.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -52.52 -51.38 -2.87 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.99 6.75 5.35 6.29
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.92 54.07 68.18 57.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.69 5.21 4.81 7.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 77.77 70.04 75.83 48.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.14 5.19 4.47 8.49
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.95 70.37 81.63 43.00
  วงจรเงินสด (วัน) 67.74 53.74 62.39 63.75


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น