สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.60 2.62 / 0.91 32.29 1.59 952.18 1,523.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 มี.ค. 2561 08:46   แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
05 มี.ค. 2561 17:02   แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
26 ก.พ. 2561 17:16   แจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (AMANAH-WA) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)(แก้ไข)
26 ก.พ. 2561 08:54   แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561(แก้ไข ครั้งที่3)
23 ก.พ. 2561 17:13   แจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (AMANAH-WA) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2030-6456
เบอร์โทรสาร 0-2030-6401
URL http://www.amanah.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/5/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2544
ราคา IPO (บาท) 6.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/12/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 08 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.93% 1,594 35.73% 1,527
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 23/03/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.44% (ณ วันที่ 23/03/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.63 2.16 1.61
  20 วัน -13.36 -10.47 -12.69
  60 วัน 1.99 -6.05 -0.97
  120 วัน 8.88 -8.06 0.68
  YTD -2.93 -10.11 -5.12
  P/E (X) 32.29 23.17 18.48
  P/BV (X) 1.59 3.20 2.09
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.63 0.16 0.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย 465,500,000 48.89
  2. นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา 38,600,000 4.05
  3. นาย นพสุข สิวาภิรมย์รัตน์ 21,916,900 2.30
  4. นาย สมชาย ปัดภัย 15,880,000 1.67
  5. นาย สุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ 15,250,000 1.60
  6. น.ส. จีรนันท์ บูรณรักษ์ 15,000,000 1.58
  7. น.ส. ภคมณ ชยพัทธ์ 14,748,700 1.55
  8. น.ส. ไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร 10,000,000 1.05
  9. นาย กานต์ พรสุขศิริ 9,000,000 0.95
  10. นาง พิไลพร ศรีวรัฏฐา 8,888,000 0.93

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง สุวรรณา พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  4. นาย นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ
  5. นาย มนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการ
  6. น.ส. ศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ กรรมการ
  7. นาย วิสุทธิ์ บริบูรณ์ กรรมการ
  8. นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาตรี โชไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 มี.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 952.18  951.48  950.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,523.49  1,579.45  855.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.60  1.65  0.89 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.00  0.98  0.94 
  P/BV (X) 1.59  1.70  0.96 
  P/E (X) 32.29  41.74  63.00 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 78.18  510.12  29.14 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 24.01  32.85  0.94 
  Beta 2.25  1.98  0.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.93  84.44  34.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.05  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.02  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฏหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 140.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  - 0.00079 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 97.50 99.85 162.17 267.89
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - 0.00 0.00 2.65
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 2,546.67 2,350.76 1,558.71 1,950.17
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,546.67 2,350.76 1,558.71 1,950.17
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 60.49 75.10 57.06 74.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 72.05 86.42 104.62 120.20
  รวมสินทรัพย์ 2,875.53 2,699.19 1,964.97 2,655.23
  เงินรับฝาก - - - -
  เงินกู้ยืม 1,844.55 1,731.34 1,044.09 1,594.01
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,844.55 1,731.34 1,044.09 1,594.01
  รวมหนี้สิน 1,913.33 1,783.20 1,079.89 1,631.43
  ทุนจดทะเบียน 970.00 970.00 - 950.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 952.18 950.00 950.00 950.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
  - หุ้นสามัญ 952.18 950.00 950.00 950.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 0.14 291.89 291.89 291.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.56 - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9.31 -326.03 -356.82 -218.09
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 962.20 915.99 885.07 1,023.80
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 412.11 270.17 163.97 218.49
  - จากเงินให้สินเชื่อ - 9.45 - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 68.25 54.23 52.78 69.16
  - จากเงินรับฝาก - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 343.86 215.94 111.20 149.33
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 109.18 -15.49 79.96 86.20
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 51.67 20.49 52.35 45.10
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 50.31 60.60 13.06 11.79
  กำไรจากเงินลงทุน 9.38 - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 267.67 261.14 229.71 306.86
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - 18.85 - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 78.36 32.52 -133.07 -186.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 47.52 31.44 -136.41 -224.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.03 -0.14 -0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -53.42 -693.61 509.33 550.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 12.54 -1.73 -12.35 -13.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 47.84 633.01 -602.69 -302.55
  เงินสดสุทธิ 6.97 -62.32 -105.72 234.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.06 3.49 -14.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.81 1.39 -5.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.24 8.95 -59.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -100.00 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 51.16 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 04 ก.ย. 2560
  Cash Balance 03 ม.ค. 2561 - 09 ก.พ. 2561
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น