สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
4.16 4.94 / 1.56 15.14 2.92 1,032.00 4,293.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2564 08:41   หุ้นเพิ่มทุนของ AMANAH เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2564
30 ธ.ค. 2563 17:55   แบบรายงานผลการใช้สิทธิAMANAH-WA(F53-5)(แก้ไข)
30 ธ.ค. 2563 17:19   แบบรายงานผลการใช้สิทธิ...Symbols...(F53-5)
11 พ.ย. 2563 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 17:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2091-6456
เบอร์โทรสาร 0-2030-6401
URL http://www.amanah.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/5/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2544
ราคา IPO (บาท) 6.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/12/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.62% 5,586 50.40% 2,722
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.11% (ณ วันที่ 18/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.21% (ณ วันที่ 18/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.95 -0.05 0.78
  20 วัน 11.83 0.72 9.77
  60 วัน 56.39 12.11 27.76
  120 วัน 61.24 14.63 45.17
  YTD 5.58 -3.74 1.33
  P/E (X) 15.14 23.68 30.15
  P/BV (X) 2.92 3.52 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.43 0.63 1.18

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย 500,080,000 48.59
  2. นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา 51,399,900 4.99
  3. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ 17,800,000 1.73
  4. นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ 16,597,697 1.61
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,312,017 1.00
  6. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 10,046,000 0.98
  7. นาง พิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย 9,258,328 0.90
  8. นาง อัจฉรา ยาปะโรหิต 8,885,000 0.86
  9. น.ส. อักษร วิจิตโท 8,700,000 0.85
  10. นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ 8,057,142 0.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย มนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการ
  5. น.ส. ศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ กรรมการ
  6. นาย วิสุทธิ์ บริบูรณ์ กรรมการ
  7. นาย ธีระ ยีโกบ กรรมการ
  8. นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาตรี โชไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,032.00  1,031.72  1,028.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,293.10  4,064.97  3,248.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.16  3.94  3.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.43  1.43  1.26 
  P/BV (X) 2.92  2.76  2.50 
  P/E (X) 15.14  14.33  14.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 45.93  670.62  385.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 180.40  85.45  43.11 
  Beta 1.53  1.56  2.19 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.58  24.68  147.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.66  2.81  0.22 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.40  0.03 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฏหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11111 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 15.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.00741 บาท - เงินปันผล
  - 140.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  - 0.00079 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 62.10 68.80 142.87 29.54 97.50
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 3,362.00 3,013.28 3,216.09 2,851.32 2,546.67
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 3,362.00 3,013.28 3,216.09 2,851.32 2,546.67
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 44.13 57.83 56.49 58.08 60.49
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.37 26.79 25.31 54.98 72.05
  รวมสินทรัพย์ 3,619.48 3,262.18 3,538.28 3,103.07 2,875.53
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 2,035.19 1,878.65 2,068.77 1,854.47 1,844.55
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,670.00 1,620.00 1,822.94 1,706.04 1,844.55
  รวมหนี้สิน 2,147.65 1,962.43 2,168.93 1,976.30 1,913.33
  ทุนจดทะเบียน 1,040.92 1,040.92 1,040.92 976.80 970.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,031.72 1,028.05 1,029.13 961.76 952.18
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 1,031.72 1,028.05 1,029.13 961.76 952.18
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1.90 0.99 1.19 0.58 0.14
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - 0.65 - 0.56
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 437.66 270.04 338.39 163.76 9.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,471.83 1,299.75 1,369.35 1,126.78 962.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 473.30 437.40 592.56 517.05 412.11
  - จากเงินให้สินเชื่อ 2.47 2.48 - 3.74 -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 63.07 56.01 76.56 72.25 68.25
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 410.23 381.39 516.00 444.80 343.86
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 74.68 67.77 97.21 101.91 109.18
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 79.46 51.32 77.29 47.85 51.67
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 30.99 42.93 58.71 63.76 50.31
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - 9.38
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 210.93 189.12 267.45 249.57 267.67
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - 2.82 - 8.46 -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 235.07 215.94 287.34 196.47 78.36
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 213.62 177.52 247.54 163.59 47.52
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.17 0.24 0.17 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 139.35 56.87 -31.99 -11.14 -53.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.99 20.24 11.32 2.38 12.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -217.12 -37.86 133.99 -59.19 47.84
  เงินสดสุทธิ -80.77 39.26 113.32 -67.96 6.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.47 18.35 19.83 15.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.91 8.26 8.65 6.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.59 33.39 33.98 26.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ค. 2562 XD 64,109,270 1,025,868,318 1.00
  25 เม.ย. 2561 XD 6,800,072 958,978,481 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -0.32 -12.56 -100.00 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.34 45.26 51.31 244.26


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น