สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
178.00 196.00 / 130.00 11.49 1.29 432.00 7,689.60 7,400.59 1,266.97 5.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ค. 2564 08:54   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 บนเว๊ปไซด์
20 เม.ย. 2564 17:42   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มี.ค. 2564 17:12   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 และรายงานประจำปีบนเว๊ปไซด์
25 ก.พ. 2564 18:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 18:34   กำหนดวาระการประชุมสามัญและจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2398-0147, 0-2398-4601
เบอร์โทรสาร 0-2398-3455, 0-2361-2511
URL www.alucon.th.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/4/1961 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/11/2532
ราคา IPO (บาท) 250.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่มใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ ครีม กาว เป็นต้น ภาชนะสำหรับบรรจุเครื่องสำอาง น้ำหอม หลอดอลูมิเนียมชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาเม็ด ตัวปากกาเคมีเมจิ เหรียญอลูมิเนียม รวมทั้งงานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 03 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
21.37% 775 21.37% 776
การถือครองหุ้นต่างด้าว 78.43% (ณ วันที่ 10/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.11% (ณ วันที่ 10/05/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.56 -5.46 -0.41
20 วัน -2.20 -17.60 -3.54
60 วัน 5.33 -10.45 0.60
120 วัน 5.95 -30.92 -10.52
YTD 4.71 -21.24 -4.45
P/E (X) 11.49 27.17 40.59
P/BV (X) 1.29 2.31 1.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.52 1.59

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD. 30,954,329 71.65
2. นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์ 1,856,025 4.30
3. HEIWA KINZOKU CO.,LTD. 1,800,000 4.17
4. มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก 1,236,975 2.86
5. นาย ฮารกิชิน ทันวานี 1,200,000 2.78
6. นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม 1,002,375 2.32
7. นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์ 424,500 0.98
8. นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม 366,375 0.85
9. นาง ปริติ เคมานี 318,000 0.74
10. น.ส. นลินี มาตานี 259,975 0.60

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมชาย อังสนันท์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. น.ส. สาลินี มาตานี กรรมการ
4. นาย ศุภชัย หล่อวณิชย์ กรรมการ
5. นางสาว คาสุมิ ทาเคอุจิ กรรมการ
6. นาง เอื้อมพร ภมรบุตร กรรมการ
7. นาย มาคซิมิลาน พริสโตฟเชค กรรมการ
8. น.ส. วรินทร์พร เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นาย กฤษณ์ อินเทวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย โทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
10 พ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 43.20  43.20  43.20 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,689.60  7,344.00  6,652.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 178.00  170.00  154.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 138.01  134.59  127.57 
P/BV (X) 1.29  1.26  1.21 
P/E (X) 11.49  11.04  10.97 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47  0.56  3.92 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.44  0.14  1.19 
Beta 0.21  0.38  0.09 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.71  10.39  -11.75 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.62  4.41  6.49 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.65  0.49  0.71 
นโยบายเงินปันผล ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นโยบายเงินปันผล 50-70 เปอร์เซนต์ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 10.00 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 7.50 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,125.84 883.87 248.87 201.91
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 759.70 891.93 1,079.09 1,033.23
สินค้าคงเหลือ 1,014.87 1,352.10 1,809.13 1,243.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,930.90 3,176.25 3,182.75 2,523.34
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,130.82 3,382.40 3,548.48 3,767.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,868.15 3,434.37 3,597.74 3,821.57
รวมสินทรัพย์ 6,799.06 6,610.62 6,780.49 6,344.90
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.00 0.11 0.16 2.68
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 118.25 236.89 246.22 266.81
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 116.36 - 148.71 120.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน 353.87 451.49 768.85 589.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 482.95 554.08 468.58 484.64
รวมหนี้สิน 836.83 1,005.56 1,237.43 1,073.79
ทุนจดทะเบียน 432.00 432.00 432.00 432.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 432.00 432.00 432.00 432.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 254.00 254.00 254.00 254.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,276.23 4,919.06 4,857.06 4,585.11
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,962.23 5,605.06 5,543.06 5,271.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,928.04 5,496.62 6,304.46 6,098.58
รายได้อื่น 109.48 144.56 190.07 179.71
รวมรายได้ 5,040.71 5,643.66 6,494.80 6,279.00
ต้นทุน 3,959.60 4,658.59 5,305.28 4,958.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 237.29 237.34 260.42 248.81
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,243.97 4,955.66 5,624.23 5,270.79
EBITDA 1,266.97 1,107.15 1,427.79 1,519.35
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 438.57 448.02 533.94 542.03
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 828.41 659.12 893.85 977.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 669.00 532.12 719.67 783.74
กำไรต่อหุ้น (บาท) 15.49 12.32 16.66 18.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,446.14 1,560.96 669.68 1,185.05
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -880.07 -292.25 -286.81 -351.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -324.11 -633.71 -335.90 -873.58
เงินสดสุทธิ 241.96 635.00 46.96 -39.88
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.28 7.04 4.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.57 9.55 13.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.36 9.84 13.62
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.18 0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.75 0.84 0.99
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.65 15.25 15.85
EBIT Margin (%) 16.43 11.68 13.76
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.27 9.43 11.08

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -10.34 -12.81 3.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -15.00 -12.19 7.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.68 -13.10 3.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -14.36 -11.89 6.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 25.73 -26.06 -8.18

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.97 5.58 5.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.16 65.44 61.15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.35 2.95 3.48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 109.09 123.84 105.02
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 22.30 19.29 20.68
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 16.37 18.93 17.65
วงจรเงินสด (วัน) 153.89 170.36 148.52


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้