สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
141.50 174.50 / 91.00 9.53 1.04 432.00 6,112.80 5,878.83 447.24 4.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 มิ.ย. 2563 17:10   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 และรายงานประจำปีบนเว๊ปไซด์
18 มิ.ย. 2563 17:04   กำหนดวาระการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 60 และงดจ่ายเงินปันผล
14 พ.ค. 2563 17:23   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563 17:16   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14 พ.ค. 2563 17:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2398-0147, 0-2398-4601
เบอร์โทรสาร 0-2398-3455, 0-2361-2511
URL www.alucon.th.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/4/1961 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/11/2532
ราคา IPO (บาท) 250.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่มใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ ครีม กาว เป็นต้น ภาชนะสำหรับบรรจุเครื่องสำอาง น้ำหอม หลอดอลูมิเนียมชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาเม็ด ตัวปากกาเคมีเมจิ เหรียญอลูมิเนียม รวมทั้งงานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
21.95% 806 21.95% 709
การถือครองหุ้นต่างด้าว 60.22% (ณ วันที่ 03/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.08% (ณ วันที่ 03/07/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.35 -7.64 -3.40
20 วัน -1.05 -9.39 -0.91
60 วัน 12.30 -24.88 -6.80
120 วัน -8.41 -19.16 6.45
YTD -8.12 -19.16 5.78
P/E (X) 9.53 14.47 19.46
P/BV (X) 1.04 1.22 1.53
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.19 1.05

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD. 23,090,529 53.45
2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1 2,155,680 4.99
3. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2 2,155,680 4.99
4. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3 2,155,680 4.99
5. นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์ 1,856,025 4.30
6. HEIWA KINZOKU CO.,LTD. 1,800,000 4.17
7. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4 1,396,760 3.23
8. มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก 1,236,975 2.86
9. นาย ฮารกิชิน ทันวานี 1,200,000 2.78
10. นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม 1,002,375 2.32

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมชาย อังสนันท์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาง เอื้อมพร ภมรบุตร กรรมการ
4. น.ส. สาลินี มาตานี กรรมการ
5. นาย ศุภชัย หล่อวณิชย์ กรรมการ
6. นางสาว คาสุมิ ทาเคะอุจิ กรรมการ
7. น.ส. วรินทร์พร เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นาย กฤษณ์ อินเทวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย โทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ก.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 43.20  43.20  43.20 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,112.80  6,652.80  7,538.40 
ราคา (บาท/หุ้น) 141.50  154.00  174.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 136.02  127.57  122.90 
P/BV (X) 1.04  1.21  1.42 
P/E (X) 9.53  10.97  11.10 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.32  3.92  0.96 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.15  1.19  0.36 
Beta 0.36  0.09  0.11 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.12  -11.75  -32.88 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.30  6.49  6.30 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.71  0.70 
นโยบายเงินปันผล ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นโยบายเงินปันผล 50-70 เปอร์เซนต์ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 7.50 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 11.00 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,292.30 852.27 883.87 248.87 201.91
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,042.58 1,045.22 891.93 1,079.09 1,033.23
สินค้าคงเหลือ 1,225.37 1,419.57 1,352.10 1,809.13 1,243.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,584.29 3,345.40 3,176.25 3,182.75 2,523.34
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,310.80 3,515.80 3,382.40 3,548.48 3,767.20
รวมสินทรัพย์ 6,934.25 6,906.56 6,610.62 6,780.49 6,344.90
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.58 0.22 0.11 0.16 2.68
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 241.38 209.46 227.96 246.22 266.81
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 564.29 732.96 451.49 768.85 589.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 494.04 469.15 554.08 468.58 484.64
รวมหนี้สิน 1,058.33 1,202.12 1,005.56 1,237.43 1,073.79
ทุนจดทะเบียน 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,189.92 5,018.45 4,919.06 4,857.06 4,585.11
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,875.92 5,704.45 5,605.06 5,543.06 5,271.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,449.45 1,471.66 5,496.62 6,304.46 6,098.58
รายได้อื่น 101.11 40.52 147.75 213.62 182.37
รวมรายได้ 1,550.56 1,512.18 5,644.36 6,518.08 6,280.94
ต้นทุนขาย 1,136.05 1,230.70 4,658.59 5,305.28 4,958.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.32 61.53 237.34 260.42 248.81
รวมค่าใช้จ่าย 1,211.89 1,309.50 4,985.24 5,624.23 5,303.62
EBITDA 447.24 318.33 1,107.15 1,427.79 1,519.35
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 108.57 115.65 448.02 533.94 542.03
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 338.67 202.68 659.12 893.85 977.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 270.86 161.39 532.12 719.67 783.74
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.27 3.74 12.32 16.66 18.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 454.93 747.41 1,560.96 669.68 1,185.05
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -46.98 -93.75 -292.25 -286.81 -351.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.47 -50.26 -633.71 -335.90 -873.58
เงินสดสุทธิ 408.42 603.40 635.00 46.96 -39.88
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.35 4.56 7.04 4.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.08 13.52 9.55 13.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.49 13.95 9.84 13.62
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.21 0.18 0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.82 0.96 0.84 0.99
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.62 16.37 15.25 15.85
EBIT Margin (%) 21.84 13.40 11.68 13.71
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.47 10.67 9.43 11.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.51 -7.22 -12.81 3.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.69 -10.28 -12.19 7.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.54 -7.40 -13.40 3.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.45 -10.91 -11.36 6.05
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 67.83 23.85 -26.06 -8.18

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.24 5.55 5.58 5.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 69.60 65.72 65.44 61.15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.45 4.03 2.95 3.48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 105.76 90.46 123.84 105.02
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 20.25 23.34 19.65 20.68
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 18.03 15.64 18.58 17.65
วงจรเงินสด (วัน) 157.34 140.55 170.71 148.52


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น