สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ALLA บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.34 2.18 / 1.30 12.63 1.03 300.00 804.00 913.45 68.90 9.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2562 12:54   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 ธ.ค. 2561 13:17   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
09 พ.ย. 2561 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2561 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พ.ย. 2561 17:20   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2322-0777, 0-2721-5699
เบอร์โทรสาร 0-2322-1891-2
URL www.alla.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/11/2559
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) ผู้นำเข้าและจำหน่ายพร้อมติดตั้ง สะพานปรับระดับ (Dock Leveler) ประตูอุตสาหกรรม (Industrial Door) ผู้จำหน่ายและติดตั้งม่านริ้วพีวีซี (PVC Strip Curtain) และม่านตัดอากาศ (Air Curtain) สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.91% 2,179 24.98% 2,727
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 16/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.21% (ณ วันที่ 16/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.74 -2.16 0.08
  20 วัน -8.22 -7.36 -6.35
  60 วัน -23.43 -10.98 -17.58
  120 วัน -12.99 6.88 -10.21
  YTD -1.47 -3.88 -2.32
  P/E (X) 12.63 21.94 14.87
  P/BV (X) 1.03 0.99 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.36 0.88

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย องอาจ ปัณฑุยากร 203,017,100 33.84
  2. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร 135,000,000 22.50
  3. นาย ธราธร รัตนศรีทอง 67,500,000 11.25
  4. น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร 45,000,000 7.50
  5. นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 21,362,800 3.56
  6. นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 8,426,700 1.40
  7. นาย อนุชา แสงเจริญวนากุล 3,267,300 0.54
  8. นาย วิชัย โชติวิเชียร 3,029,800 0.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย องอาจ ปัณฑุยากร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการ
  5. นาย ธราธร รัตนศรีทอง กรรมการ
  6. น.ส. รชยา รัตนศรีทอง กรรมการ
  7. นาย จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ผไท บุญมาก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 804.00  816.00  1,308.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.34  1.36  2.18 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.30  1.30  1.26 
  P/BV (X) 1.03  1.05  1.73 
  P/E (X) 12.63  12.82  23.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.71  55.90  117.65 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.52  2.35  7.63 
  Beta 0.73  0.74  1.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.47  -37.61  -26.85 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.22  5.15  0.92 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66  0.66  0.21 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.07 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.02 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 84.53 204.30 270.47 178.13 101.52
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 186.76 140.28 161.19 142.67 126.24
  สินค้าคงเหลือ 220.68 149.59 154.39 148.99 198.22
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 714.59 714.90 706.66 690.55 453.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 219.06 180.01 206.93 167.68 173.44
  รวมสินทรัพย์ 972.48 935.15 953.03 900.04 645.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 36.44 46.17
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 77.27 63.61 65.52 27.71 33.46
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.00 4.66 4.14 8.14 27.54
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 150.40 135.87 131.93 127.01 234.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 43.58 45.20 44.46 44.69 65.75
  รวมหนี้สิน 193.98 181.07 176.39 171.70 300.52
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 348.49 348.49 348.49 348.49 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.05 - 0.05 0.05 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 129.97 105.55 128.10 79.81 119.80
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 778.50 754.09 776.64 728.34 344.85
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 444.13 435.66 613.83 599.71 870.27
  รายได้อื่น 5.48 5.02 7.13 7.75 3.08
  รวมรายได้ 449.61 440.68 620.96 607.46 873.35
  ต้นทุนขาย 302.37 303.47 430.20 413.79 619.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91.58 87.73 117.20 116.17 116.93
  รวมค่าใช้จ่าย 393.95 391.20 547.40 529.96 743.90
  EBITDA 68.90 64.32 93.16 100.28 153.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.24 14.85 19.60 22.77 23.76
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 55.66 49.47 73.56 77.50 129.46
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 43.86 37.74 57.55 59.01 100.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.06 0.10 0.12 0.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -11.84 97.91 93.46 55.52 116.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -128.47 -15.09 56.99 -238.65 -18.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -45.62 -56.65 -58.11 259.74 -173.75
  เงินสดสุทธิ -185.94 26.17 92.34 76.61 -76.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.75 5.26 5.36 5.44
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.31 10.91 7.65 11.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.36 9.66 7.94 10.03
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.24 0.23 0.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.66 0.81 0.67 0.79
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.92 30.34 29.92 31.00
  EBIT Margin (%) 12.38 11.23 11.85 12.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.76 8.56 9.27 9.71

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.94 N/A 2.36 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.37 N/A 3.97 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.03 N/A 2.22 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.70 N/A 3.29 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.21 N/A -2.48 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.81 4.66 4.04 4.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95.91 78.41 90.34 81.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.32 2.44 2.84 2.38
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 157.48 149.50 128.70 153.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.09 7.15 9.23 13.53
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 59.92 51.07 39.55 26.98
  วงจรเงินสด (วัน) 193.47 176.83 179.49 207.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น