สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ALLA บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.81 2.48 / 1.12 37.74 1.33 300.00 1,086.00 993.86 18.58 20.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2564 19:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564 19:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 19:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
29 ก.ค. 2564 19:16   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
29 มิ.ย. 2564 18:24   แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2322-0777, 0-2721-5699
เบอร์โทรสาร 0-2322-1891-2
URL www.alla.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/11/2559
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นผู้นำเข้า ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) สะพานปรับระดับ (Dock Leveler) ประตูอุตสาหกรรม (Industrial Door) ม่านริ้วพีวีซี (PVC Strip Curtain) และม่านตัดอากาศ (Air Curtain) และระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 09 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.44% 3,137 31.78% 3,193
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.36% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.09 -0.39 -1.24
  20 วัน -6.22 -7.76 -7.85
  60 วัน -5.24 -11.71 -11.15
  120 วัน 14.56 11.11 10.14
  YTD 53.39 36.94 35.28
  P/E (X) 37.74 28.27 20.99
  P/BV (X) 1.33 2.84 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.48 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย องอาจ ปัณฑุยากร 203,282,300 33.88
  2. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร 135,000,000 22.50
  3. น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร 45,000,000 7.50
  4. น.ส. รชยา รัตนศรีทอง 10,000,000 1.67
  5. นาย บพิธ ภัทรรังรอง 7,587,700 1.26
  6. นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล 6,243,600 1.04
  7. นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 5,687,500 0.95
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,435,800 0.74
  9. นาย ภรภัทร ชยานุวงศ์ 4,400,000 0.73
  10. นาย ชาญเลิศ อภินันท์กูล 3,109,400 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วินิจ ศิลามงคล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย องอาจ ปัณฑุยากร ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการ
  5. น.ส. รชยา รัตนศรีทอง กรรมการ
  6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการ
  7. นาย จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ผไท บุญมาก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,086.00  708.00  816.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.81  1.18  1.36 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.36  1.39  1.35 
  P/BV (X) 1.33  0.85  1.01 
  P/E (X) 37.74  8.26  10.54 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 204.81  64.17  81.98 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.99  1.86  3.00 
  Beta 0.56  0.42  0.76 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 53.39  -13.24  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.87  8.47  5.88 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.46  0.70  0.62 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.07 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.08 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310.19 338.61 353.04 170.14 118.22
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 122.42 123.00 150.18 259.62 246.04
  สินค้าคงเหลือ 255.04 244.96 181.34 216.20 200.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 749.52 714.71 742.19 797.71 781.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 235.00 221.21 230.67 223.98 218.78
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 284.49 320.97 281.26 323.06 267.12
  รวมสินทรัพย์ 1,034.01 1,035.68 1,023.45 1,120.77 1,048.32
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 89.52 39.14 32.73 97.90 92.97
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 1.47 1.23 1.41 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 167.41 155.81 122.87 206.28 194.01
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 50.65 50.69 52.32 49.38 43.75
  รวมหนี้สิน 218.06 206.50 175.19 255.66 237.76
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 348.49 348.49 348.49 348.49 348.49
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 167.42 180.64 199.73 216.58 162.03
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 815.95 829.18 848.26 865.11 810.56
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 202.68 222.92 538.29 855.63 668.75
  รายได้อื่น 0.41 0.97 3.67 9.74 8.68
  รวมรายได้ 203.81 225.11 544.07 865.38 677.44
  ต้นทุน 139.54 141.07 381.07 611.98 456.39
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52.11 53.91 108.87 125.97 128.28
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 191.64 194.99 489.94 737.95 584.68
  EBITDA 18.58 37.51 68.21 143.54 110.39
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.41 7.39 14.08 16.11 17.63
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 12.16 30.12 54.13 127.43 92.76
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.69 24.07 43.15 101.59 73.80
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.04 0.07 0.17 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9.38 94.71 124.29 104.58 24.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.48 134.89 120.54 -1.51 -130.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -42.74 -61.12 -61.93 -51.15 -46.51
  เงินสดสุทธิ -42.84 168.48 182.90 51.92 -152.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.48 4.59 6.04 3.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.50 13.70 5.04 12.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.50 13.43 5.05 11.75
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.25 0.21 0.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.51 0.80 0.51 0.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.15 36.72 29.21 28.48
  EBIT Margin (%) 5.97 13.38 9.95 14.72
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.76 10.69 7.93 11.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.08 -15.05 -37.09 27.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.09 -24.34 -37.73 34.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.46 -15.94 -37.13 27.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.71 -21.22 -33.61 26.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -59.73 53.75 -57.53 37.66

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.22 5.09 2.63 3.38
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.46 71.66 138.94 107.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.52 2.15 1.92 2.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 240.42 169.79 190.39 124.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.90 10.01 5.83 6.41
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.86 36.47 62.56 56.92
  วงจรเงินสด (วัน) 265.02 204.97 266.76 175.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้