สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ALL บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.14 3.96 / 1.95 4.65 0.80 560.00 1,758.40 7,603.11 472.74 11.09
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ม.ค. 2564 13:09   การปรับสิทธิของ ALL-W1
12 ม.ค. 2564 12:36   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การจ่ายปันผล การเพิ่มทุน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
12 ม.ค. 2564 08:47   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การจ่ายปันผล การเพิ่มทุน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
15 ธ.ค. 2563 17:09   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
12 พ.ย. 2563 07:57   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2029-9988
เบอร์โทรสาร -
URL www.allinspire.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/05/2562
ราคา IPO (บาท) 4.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม ให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับตลาดต่างประเทศ ลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น และให้บริการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มิ.ย. 2563 02 พ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.81% 2,217 26.38% 2,205
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.16% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.13% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.41 0.54 0.41
  20 วัน 2.19 0.90 -2.92
  60 วัน 9.30 5.64 -4.77
  120 วัน -0.17 0.26 -14.47
  YTD -1.32 -3.55 -6.43
  P/E (X) 4.65 N/A 77.89
  P/BV (X) 0.80 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.17 0.26 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธนากร ธนวริทธิ์ 292,759,600 52.28
  2. น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์ 58,120,000 10.38
  3. ด.ญ. สิริกร ธนวริทธิ์ 20,090,000 3.59
  4. ด.ญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์ 20,090,000 3.59
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,444,857 1.69
  6. นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ 9,420,000 1.68
  7. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 5,422,300 0.97
  8. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 5,400,000 0.96
  9. นาย อุกฤษฏ์ บริบูรณ์ประเสริฐ 5,400,000 0.96
  10. นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ 4,500,000 0.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์ กรรมการ
  4. นาย ดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมการ
  5. นาย มนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 560.00  560.00  560.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,758.40  1,960.00  2,228.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.14  3.18  3.62 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.57  3.93  3.26 
  P/BV (X) 0.80  0.89  1.22 
  P/E (X) 4.65  5.19  4.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 47.85  693.22  155.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 52.73  54.29  25.15 
  Beta 0.85  0.84  0.71 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.32  -12.06  -26.16 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.07 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 10.00 : 1.00 หุ้น 17 มี.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.05 บาท 17 มี.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 116.43 222.53 398.75 295.79
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 125.78 161.43 182.08 93.01
  สินค้าคงเหลือ 4,369.43 3,989.05 4,175.29 4,020.19
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,110.14 5,145.82 5,989.08 4,732.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 37.79 88.02 72.13 90.58
  รวมสินทรัพย์ 8,160.29 6,644.52 7,631.62 6,010.40
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 272.62 400.00 400.00 395.96
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 784.92 409.76 572.56 326.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,341.21 1,770.75 2,237.01 1,999.04
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,616.66 3,930.35 4,613.45 3,985.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,344.47 888.97 1,038.15 1,252.78
  รวมหนี้สิน 5,961.12 4,819.32 5,651.60 5,237.93
  ทุนจดทะเบียน 700.00 560.00 560.00 560.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 560.00 560.00 560.00 410.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 560.36 560.36 560.36 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -2.47 -2.47 -2.47 -2.47
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,081.26 707.29 862.11 364.92
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,199.15 1,825.18 1,980.00 772.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.02 0.02 0.02 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 1,372.00 2,060.54 2,395.19 2,182.43
  รายได้อื่น 219.93 278.84 523.02 160.54
  รวมรายได้ 1,591.93 2,339.38 2,918.22 2,342.97
  ต้นทุนขาย 818.04 1,326.53 1,583.19 1,348.11
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 329.79 472.02 578.48 510.72
  รวมค่าใช้จ่าย 1,168.06 1,846.27 2,222.31 1,870.06
  EBITDA 472.74 532.11 744.98 523.99
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 48.87 38.99 49.07 51.08
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 423.87 493.12 695.91 472.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 219.26 342.37 501.09 343.42
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.69 0.98 0.84
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -212.24 367.23 354.20 987.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 124.34 -292.07 -602.90 -460.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -194.42 -148.42 351.67 -557.02
  เงินสดสุทธิ -282.32 -73.26 102.96 -30.48
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.32 1.31 1.30
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.78 23.50 36.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.47 9.22 10.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.71 2.64 2.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.44 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.38 35.62 33.90
  EBIT Margin (%) 26.63 21.08 23.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.77 14.63 17.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.42 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -38.33 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -31.95 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -36.73 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -35.96 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.88 16.17 17.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30.71 22.57 20.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.26 0.42 0.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,419.38 873.78 944.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.80 4.07 3.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 202.87 89.76 103.67
  วงจรเงินสด (วัน) 1,247.22 806.59 862.01


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ALL-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น