สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.04 1.24 / 0.46 11.62 1.25 1,177.23 1,530.39 1,851.33 86.90 7.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2564 08:58   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 18:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 18:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564 18:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11 มิ.ย. 2564 08:14   หุ้นเพิ่มทุนของ AKR เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28, 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-8777
เบอร์โทรสาร 02-719-8760-2
URL http://www.ekarat.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/06/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2549
ราคา IPO (บาท) 2.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
 • พาร์ 0.80 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.80 @ 28/09/2555

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อมบำรุงรักษา รับออกแบบติดตั้งรวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2564 29 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.85% 5,412 59.11% 5,148
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 19/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.05% (ณ วันที่ 19/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.97 1.94 1.16
  20 วัน 0.97 -1.25 0.68
  60 วัน - -7.44 -4.56
  120 วัน - -4.39 -3.40
  YTD 92.59 79.35 71.21
  P/E (X) 11.62 17.16 20.82
  P/BV (X) 1.25 1.63 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.23 0.77 1.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด 170,000,000 12.66
  2. นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์ 155,250,000 11.56
  3. น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์ 100,000,000 7.44
  4. นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล 67,163,600 5.00
  5. นาย วันชัย พูลทรัพย์ 46,426,000 3.46
  6. น.ส. อุรวี กนกพฤกษ์ 31,000,000 2.31
  7. นาง ภารดี เจียมจรรยา 25,000,000 1.86
  8. นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 16,773,600 1.25
  9. นาย พรชัย ทองวานิช 10,683,787 0.80
  10. นาย สุนทร สิมะวรา 10,500,000 0.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. อุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ
  4. นาย วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ
  5. นาย ดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ
  6. นาย ธัญญา ศีลธร กรรมการ
  7. นาย วินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ
  10. นาย อรุณ ศรีจรูญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,471.53  1,343.29  1,343.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,530.39  725.38  805.97 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.04  0.54  0.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.83  0.75  0.70 
  P/BV (X) 1.25  0.72  0.86 
  P/E (X) 11.62  10.65  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 494.60  30.00  32.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 38.09  0.88  1.44 
  Beta 1.20  0.83  0.85 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 92.59  -10.00  -24.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 221.21 118.63 61.21 41.37 51.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 253.07 308.34 267.42 424.18 277.26
  สินค้าคงเหลือ 469.62 513.68 380.08 429.63 423.81
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 985.24 943.59 717.27 910.45 754.94
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 582.31 626.09 599.43 657.57 707.35
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 783.23 838.45 812.26 804.64 861.31
  รวมสินทรัพย์ 1,768.47 1,782.04 1,529.53 1,715.09 1,616.25
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 29.86 230.82 38.23 217.05 215.27
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 213.04 225.41 110.26 192.15 240.52
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24.89 27.92 27.97 27.93 21.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 347.94 583.98 254.55 560.02 558.99
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 193.85 221.27 211.94 180.02 176.24
  รวมหนี้สิน 541.79 805.26 466.49 740.05 735.24
  ทุนจดทะเบียน 1,611.95 1,611.95 1,611.95 1,611.95 1,074.63
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,177.23 1,074.63 1,074.63 1,074.63 1,074.63
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 25.65 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 23.08 -98.95 -12.37 -101.15 -193.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.36 0.36 0.36 0.36 -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 0.36 0.36 0.36 0.36 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,226.32 976.05 1,062.62 973.85 881.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.35 0.73 0.41 1.20 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 648.13 700.04 1,487.54 1,629.93 1,464.30
  รายได้อื่น 4.67 11.00 15.95 20.00 27.91
  รวมรายได้ 652.80 711.04 1,503.49 1,649.94 1,492.21
  ต้นทุน 490.72 572.82 1,112.43 1,256.94 1,181.55
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114.30 122.11 249.26 313.37 275.01
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 604.75 693.63 1,361.70 1,542.69 1,817.76
  EBITDA 86.90 50.36 217.98 173.67 -218.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 38.85 32.95 76.19 66.42 107.37
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 48.05 17.41 141.79 107.25 -325.55
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 35.46 2.20 98.44 82.55 -279.65
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.00 0.07 0.06 -0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 70.37 87.96 259.54 16.68 106.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8.33 -7.63 -19.03 -24.89 -43.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 97.96 -3.07 -220.68 -2.35 -63.68
  เงินสดสุทธิ 160.01 77.25 19.83 -10.56 -0.02
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.83 1.62 2.82 1.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.96 6.22 9.67 8.90
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.71 5.15 8.74 6.44
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.82 0.44 0.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.81 0.96 0.93 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.29 18.17 25.22 22.88
  EBIT Margin (%) 7.36 2.45 9.43 6.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.42 0.24 6.50 5.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.42 4.62 -8.74 11.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.33 19.63 -11.50 6.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -8.19 4.79 -8.88 10.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.81 7.74 -11.73 -15.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1,509.18 -91.48 19.26 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.11 4.95 4.30 4.65
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.37 73.68 84.85 78.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.10 2.83 2.75 2.95
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 174.17 128.82 132.84 123.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.70 6.63 7.36 5.81
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 77.66 55.01 49.61 62.82
  วงจรเงินสด (วัน) 167.88 147.49 168.07 139.63


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้