สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AJA บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.14 0.31 / 0.11 N/A 0.83 424.03 593.64 827.28 -109.84 -4.71
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 19:21   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล 56-1 ปี2562
13 ม.ค. 2564 18:48   แจ้งการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
12 พ.ย. 2563 17:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 17:46   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2451-6888
เบอร์โทรสาร 0-2451-5490
URL www.ajthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/02/2557
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.10 @ 04/11/2557

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "AJ" โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual: AV) และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance: AP)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มิ.ย. 2563 27 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.05% 8,129 75.74% 9,686
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.85% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.50% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -12.50 -13.32 -12.00
  20 วัน 7.69 4.21 6.59
  60 วัน 16.67 1.08 -5.71
  120 วัน - -8.06 -10.70
  YTD 16.67 12.40 12.61
  P/E (X) N/A 16.91 29.96
  P/BV (X) 0.83 0.89 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.23 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อมร มีมะโน 495,975,881 11.70
  2. น.ส. จินตนา มีมะโน 325,309,115 7.67
  3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 293,047,945 6.91
  4. นาง ณษิกา มีมโนนันท์ 226,291,072 5.34
  5. นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ 198,124,113 4.67
  6. น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์ 175,342,215 4.14
  7. น.ส. จินดา มีมะโน 108,869,570 2.57
  8. นาย โชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา 102,706,422 2.42
  9. นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล 91,826,100 2.17
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,434,946 1.76

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ
  2. นาย อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย เอนก พัฒนสฤษฎ์ กรรมการ
  4. นาย บุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา กรรมการ
  5. นาง ปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ กรรมการ
  6. นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ฐาปนา บุญหล้า กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,240.29  4,240.29  4,240.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 593.64  508.84  890.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.14  0.12  0.21 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.17  0.17  0.21 
  P/BV (X) 0.83  0.71  1.00 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.21  60.04  66.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.49  1.67  2.56 
  Beta 0.53  0.52  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.67  -42.86  -19.23 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 33.53 154.15 151.21 279.90 82.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 132.55 103.23 110.36 131.57 374.87
  สินค้าคงเหลือ 248.19 226.99 220.65 193.50 281.09
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 448.12 561.99 571.88 855.53 916.86
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 412.97 461.33 418.24 276.93 289.93
  รวมสินทรัพย์ 979.68 1,185.27 1,114.36 1,192.01 1,460.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 31.17
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 119.66 23.21 50.68 25.98 28.25
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.02 1.52 0.24 1.78 1.83
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 139.66 183.03 185.19 92.30 193.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 109.91 41.97 79.88 7.41 7.90
  รวมหนี้สิน 249.57 225.00 265.07 99.71 201.32
  ทุนจดทะเบียน 424.03 526.92 526.93 526.93 526.93
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 649.89 649.89 649.89 649.89 649.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 27.32 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -544.26 -369.57 -440.64 -72.89 111.23
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 712.52 887.21 816.15 1,028.36 1,212.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 17.59 73.06 33.14 63.94 46.43
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 264.40 341.31 392.53 624.25 662.14
  รายได้อื่น 10.43 8.94 11.22 60.86 20.29
  รวมรายได้ 274.82 350.25 403.75 685.11 682.43
  ต้นทุนขาย 221.76 276.99 328.30 461.93 637.96
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 167.66 177.88 242.59 261.58 362.87
  รวมค่าใช้จ่าย 399.83 651.85 781.73 821.95 1,009.46
  EBITDA -109.84 -282.58 -348.20 -115.16 -291.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.16 19.02 29.79 21.68 35.94
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -125.00 -301.60 -377.99 -136.84 -327.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -103.62 -296.68 -370.24 -186.91 -409.77
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.24 -0.07 -0.09 -0.04 -0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -114.10 -96.27 -106.70 207.87 751.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.60 -38.85 -42.97 15.95 312.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.98 9.37 20.97 -26.62 -625.04
  เงินสดสุทธิ -117.68 -125.75 -128.70 197.20 -39.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.21 3.07 3.09 9.27
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -22.15 -45.63 -40.15 -16.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -18.61 -36.53 -32.78 -10.32
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.25 0.32 0.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.34 0.35 0.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.13 18.85 16.36 26.00
  EBIT Margin (%) -45.49 -86.11 -93.62 -19.97
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -37.71 -84.71 -91.70 -27.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -22.54 -36.97 -37.12 -5.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.94 -27.77 -28.93 -27.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -21.54 -41.69 -41.07 0.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -38.66 14.25 -4.89 -18.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.68 2.74 3.24 2.47
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 136.34 133.29 112.48 148.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.15 1.63 1.59 1.95
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 317.58 223.97 230.23 187.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.82 17.13 8.56 17.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 95.49 21.30 42.62 21.43
  วงจรเงินสด (วัน) 358.43 335.96 300.09 314.14


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 03 มี.ค. 2563 09 มี.ค. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น