สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
sSET / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.50 28.75 / 17.50 19.79 1.69 440.00 7,700.00 13,571.75 516.77 17.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 พ.ย. 2564 12:56   แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
12 พ.ย. 2564 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 19:17   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-0035, 0-2415-6059
เบอร์โทรสาร 0-2415-6068
URL www.ajplast.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/3/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/12/2533
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/07/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP BOPET BOPA (Nylon) CPP และ METALLIZED ซึ่งใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหาร สิ่งของ เป็นต้น รวมทั้งใช้เคลือบกระดาษ ผิวไม้เฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 11 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.55% 3,867 38.22% 2,894
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.64% (ณ วันที่ 02/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.81% (ณ วันที่ 02/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.37 -2.19 -0.97
  20 วัน -7.89 -7.26 -6.39
  60 วัน -11.17 -2.98 -8.05
  120 วัน -14.22 -20.17 -12.83
  YTD -6.91 -32.75 -15.25
  P/E (X) 19.79 24.60 19.86
  P/BV (X) 1.69 2.27 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.08 1.19

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 106,814,054 24.28
  2. นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์ 46,426,666 10.55
  3. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 40,560,773 9.22
  4. นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ 29,880,000 6.79
  5. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22,558,700 5.13
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,550,235 2.17
  7. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 8,633,788 1.96
  8. นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ 8,109,800 1.84
  9. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 6,695,300 1.52
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 6,595,100 1.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง นภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ
  4. นาย สุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการ
  5. นาย ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการ
  6. นาย นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 440.00  440.00  399.44 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,700.00  8,272.00  3,295.37 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.50  18.80  8.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.38  9.55  8.49 
  P/BV (X) 1.69  2.17  0.97 
  P/E (X) 19.79  14.21  64.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 221.94  161.97  3.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 91.91  48.14  0.53 
  Beta 0.97  0.59  0.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.91  127.88  1.23 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.84  1.45  0.36 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.90  0.36  0.78 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.40 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.40 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.30 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.23 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.71 22.34 13.37 6.49 2.22
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,548.03 772.26 829.63 836.26 1,076.80
  สินค้าคงเหลือ 1,532.69 1,225.83 1,268.28 1,377.26 1,539.83
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,083.91 2,045.93 2,177.54 2,256.91 2,677.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,393.27 6,391.63 6,502.21 6,367.19 6,343.77
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,357.79 7,159.88 7,356.27 6,415.23 6,437.72
  รวมสินทรัพย์ 10,441.70 9,205.82 9,533.82 8,672.14 9,115.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,621.80 1,286.80 740.57 1,366.67 2,209.56
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,867.65 1,352.51 1,725.53 1,525.66 1,927.10
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 341.15 624.45 412.50 479.32 519.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,027.27 3,317.59 2,928.89 3,379.49 4,664.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,847.18 2,072.30 1,918.62 1,696.83 1,041.91
  รวมหนี้สิน 5,874.45 5,389.90 4,847.51 5,076.32 5,706.18
  ทุนจดทะเบียน 440.00 399.44 440.00 399.44 399.44
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 440.00 399.44 440.00 399.44 399.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,531.67 876.62 1,531.67 876.62 876.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,595.57 2,539.86 2,714.63 2,319.76 2,133.47
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,567.24 3,815.92 4,686.30 3,595.82 3,409.53
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 6,730.45 5,520.20 7,269.79 6,870.42 7,769.77
  รายได้อื่น 18.10 36.32 60.74 92.98 47.53
  รวมรายได้ 6,748.55 5,556.52 7,330.54 6,963.40 7,817.30
  ต้นทุน 5,819.59 4,715.10 6,288.86 6,265.78 7,314.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 406.38 344.29 472.17 475.86 490.22
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 6,231.61 5,063.82 6,765.80 6,746.01 7,790.24
  EBITDA 516.77 668.76 917.52 613.80 490.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 226.89 226.10 305.36 275.93 388.53
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 289.87 442.66 612.15 337.88 101.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 232.94 376.02 532.25 236.17 17.98
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.53 0.94 1.33 0.59 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -176.25 678.41 1,135.73 479.10 466.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -219.87 -221.97 -483.58 -162.38 -924.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 385.38 -440.63 -645.30 -312.45 456.95
  เงินสดสุทธิ -10.75 15.81 6.84 4.28 -0.80
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.77 0.62 0.74 0.67
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.28 16.16 12.85 6.74
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.68 7.57 6.72 3.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.29 1.41 1.03 1.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.87 0.82 0.81 0.78
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.53 14.58 13.49 8.80
  EBIT Margin (%) 4.30 7.97 8.35 4.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.45 6.77 7.26 3.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ธ.ค. 2563 PP 40,560,773 440,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 21.92 7.04 5.81 -11.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 23.42 -2.55 0.37 -14.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.45 6.76 5.27 -10.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 23.06 -2.47 0.29 -13.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -38.05 1,158.97 125.37 1,213.26

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.72 9.26 8.73 7.18
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.26 39.43 41.82 50.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.36 4.67 4.75 4.30
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 68.09 78.08 76.77 84.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.59 4.23 3.87 3.63
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 79.49 86.38 94.35 100.57
  วงจรเงินสด (วัน) 35.86 31.13 24.24 35.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้