สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
16.50 16.90 / 6.50 27.91 1.83 399.44 6,590.75 11,660.57 613.80 19.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 มิ.ย. 2563 07:16   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท
27 พ.ค. 2563 17:03   กำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
18 พ.ค. 2563 09:38   การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
30 เม.ย. 2563 17:03   การขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (แก้ไข)
27 เม.ย. 2563 17:10   การขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-0035, 0-2415-6059
เบอร์โทรสาร 0-2415-6068
URL www.ajplast.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/3/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/12/2533
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/07/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP BOPET BOPA (Nylon) CPP และ METALLIZED ซึ่งใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหาร สิ่งของ เป็นต้น รวมทั้งใช้เคลือบกระดาษ ผิวไม้เฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.22% 3,296 43.45% 3,627
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.15% (ณ วันที่ 03/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.89% (ณ วันที่ 03/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 48.65 37.77 44.11
  20 วัน 42.24 30.26 42.44
  60 วัน 118.54 46.19 81.37
  120 วัน 98.80 75.48 131.06
  YTD 100.00 75.96 130.25
  P/E (X) 27.91 14.47 19.46
  P/BV (X) 1.83 1.22 1.53
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.52 0.19 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 103,814,054 25.99
  2. นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์ 46,426,666 11.62
  3. นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ 29,880,000 7.48
  4. น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์ 26,106,900 6.54
  5. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 20,900,000 5.23
  6. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 15,384,800 3.85
  7. น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ 10,170,000 2.55
  8. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 8,633,788 2.16
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,911,920 1.73
  10. นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์ 6,770,000 1.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง นภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ
  4. นาย สุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการ
  5. นาย นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาง ชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 399.44  399.44  399.44 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,590.75  3,295.37  3,255.43 
  ราคา (บาท/หุ้น) 16.50  8.25  8.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.00  8.49  8.48 
  P/BV (X) 1.83  0.97  0.96 
  P/E (X) 27.91  64.07  27.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.46  3.69  28.43 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.24  0.53  6.07 
  Beta 0.55  0.32  0.66 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 100.00  1.23  -32.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.82  0.36  8.10 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.51  0.78  0.99 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.23 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 14 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.12 บาท 14 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.14 บาท 12 ก.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 6.49 2.22 3.01 3.92
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 812.79 1,053.12 978.40 1,015.78
  สินค้าคงเหลือ 1,377.26 1,539.83 1,597.68 1,312.56
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,256.91 2,677.98 2,664.17 2,400.82
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,367.19 6,343.77 5,741.46 5,964.55
  รวมสินทรัพย์ 8,672.14 9,115.71 8,549.02 8,495.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,366.67 2,209.56 1,113.72 1,152.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,519.58 1,909.35 1,834.53 1,548.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 481.38 520.50 525.79 411.25
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,379.49 4,664.27 3,497.14 3,144.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,696.83 1,041.91 1,540.51 2,059.40
  รวมหนี้สิน 5,076.32 5,706.18 5,037.65 5,204.09
  ทุนจดทะเบียน 399.44 399.44 399.44 399.44
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 399.44 399.44 399.44 399.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 876.62 876.62 876.62 876.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,319.76 2,133.47 2,235.32 2,015.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,595.82 3,409.53 3,511.37 3,291.62
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 6,870.42 7,769.77 7,695.85 6,910.87
  รายได้อื่น 213.47 153.10 183.58 121.63
  รวมรายได้ 7,083.89 7,922.87 7,879.44 7,032.50
  ต้นทุนขาย 6,265.78 7,314.07 6,837.23 6,316.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 475.86 490.22 504.79 496.77
  รวมค่าใช้จ่าย 6,746.01 7,820.95 7,345.24 6,816.83
  EBITDA 613.80 490.46 918.61 600.45
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 275.93 388.53 384.41 384.78
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 337.88 101.92 534.20 215.67
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 236.17 17.98 443.44 121.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.59 0.05 1.11 0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 479.10 466.63 849.06 196.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -162.38 -924.38 -167.69 -203.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -312.45 456.95 -682.27 3.95
  เงินสดสุทธิ 4.28 -0.80 -0.91 -2.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.57 0.76
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.74 0.52 13.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.80 1.15 6.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41 1.67 1.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.80 0.90 0.92
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.80 5.87 11.16
  EBIT Margin (%) 4.77 1.29 6.78
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.33 0.23 5.63

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2562  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.58 0.96 11.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.33 6.97 8.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.59 0.55 12.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.74 6.48 7.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1,213.26 -95.94 265.72

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.36 7.65 7.72
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.56 47.72 47.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.30 4.66 4.70
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 84.96 78.29 77.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.65 3.91 4.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 99.87 93.42 90.29
  วงจรเงินสด (วัน) 34.66 32.59 34.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น