สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIT บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
39.50 41.50 / 15.90 15.03 2.79 1,031.60 8,149.68 11,770.99 378.70 14.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2564 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564 17:08   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ค. 2564 21:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2275-9400
เบอร์โทรสาร 0-2275-9100, 0-2275-9200
URL www.ait.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/1/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/07/2546
ราคา IPO (บาท) 20.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เทิร์น อะราวด์ จำกัด
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2564 27 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.98% 6,837 71.51% 6,342
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.31% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.33% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.64 6.79 5.02
  20 วัน 11.27 10.48 8.92
  60 วัน 84.58 66.06 73.46
  120 วัน 88.10 66.28 81.49
  YTD 121.91 86.84 96.41
  P/E (X) 15.03 29.27 20.92
  P/BV (X) 2.79 2.73 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.73 0.74 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 10,753,225 5.21
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,079,831 3.92
  3. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 7,000,000 3.39
  4. น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน 6,898,115 3.34
  5. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 6,874,659 3.33
  6. นาย สุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64
  7. นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 5,135,060 2.49
  8. น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 5,081,908 2.46
  9. นาง สร้อยสน จารุดิลก 2,606,378 1.26
  10. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) -ตราสารทุน โดย บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 2,304,968 1.12

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ
  5. นาย สุรพร รักตประจิต กรรมการ
  6. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ
  7. นาย ภิสัก จารุดิลก กรรมการ
  8. นาง ศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ
  9. นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 206.32  206.32  206.32 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,149.68  3,672.51  3,816.94 
  ราคา (บาท/หุ้น) 39.50  17.80  18.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.18  13.47  13.38 
  P/BV (X) 2.79  1.32  1.38 
  P/E (X) 15.03  9.66  12.95 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 165.35  29.61  21.67 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 57.22  4.41  3.98 
  Beta 0.54  0.47  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 121.91  -3.78  -6.09 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.80  10.67  5.41 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74  0.90  0.77 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.70 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1.25 บาท 06 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.25 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.40 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.50 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.60 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 166.20 157.08 204.47 190.18 1,265.75
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,729.83 2,277.82 2,633.93 2,268.61 1,500.18
  สินค้าคงเหลือ 1,170.32 1,675.77 1,575.93 745.93 267.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,010.21 6,288.24 5,851.81 5,217.00 3,780.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 326.97 215.20 206.41 222.46 206.93
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 702.91 554.80 577.38 511.62 491.89
  รวมสินทรัพย์ 6,713.12 6,843.05 6,429.18 5,728.61 4,272.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 744.57 1,239.52 250.00 400.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 979.60 1,834.98 2,171.36 1,452.04 1,126.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 93.41 152.74 10.53 42.59 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,515.80 3,921.70 3,177.98 2,682.05 1,401.12
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 271.72 228.68 325.98 160.69 127.00
  รวมหนี้สิน 3,787.51 4,150.38 3,503.96 2,842.74 1,528.12
  ทุนจดทะเบียน 1,031.60 1,031.60 1,031.60 1,031.60 1,031.60
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,031.60 1,031.60 1,031.60 1,031.60 1,031.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 303.44 303.44 303.44 303.44 303.44
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,588.00 1,355.06 1,587.62 1,548.27 1,401.95
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2.57 2.57 2.57 2.57 7.67
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,925.61 2,692.67 2,925.22 2,885.88 2,744.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,867.09 2,387.65 6,660.89 7,022.33 4,042.57
  รายได้อื่น 38.29 31.48 70.08 54.35 195.06
  รวมรายได้ 3,905.37 2,419.52 6,730.97 7,076.68 4,237.63
  ต้นทุน 3,262.04 1,946.63 5,505.12 5,941.93 3,390.51
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 303.65 314.14 711.15 590.68 497.19
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,565.69 2,260.78 6,216.27 6,532.61 3,887.70
  EBITDA 378.70 196.74 606.39 602.20 429.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 42.11 42.20 99.02 86.68 117.90
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 336.58 154.54 507.38 515.52 311.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 258.27 110.14 394.27 392.09 236.83
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.25 0.53 1.91 1.90 1.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -28.91 -678.56 406.12 -1,185.61 380.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -133.59 -24.31 -101.29 -95.45 -24.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 124.23 669.76 -290.54 205.49 -376.02
  เงินสดสุทธิ -38.28 -33.10 14.29 -1,075.57 -20.45
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 1.60 1.84 1.95
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.31 12.05 13.57 13.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.17 6.98 8.35 10.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.29 1.54 1.20 0.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.21 1.02 1.11 1.42
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.65 18.47 17.35 15.39
  EBIT Margin (%) 8.62 6.39 7.54 7.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.61 4.55 5.86 5.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 61.96 -19.78 -5.15 73.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 67.57 -21.89 -7.35 75.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 61.41 -19.27 -4.89 67.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 57.72 -17.83 -4.84 68.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 134.50 -36.19 0.56 65.56

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.71 3.36 2.72 3.73
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 134.69 108.67 134.32 97.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.79 2.98 4.74 11.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 76.15 122.59 76.97 31.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.85 3.04 3.04 4.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.31 120.22 120.12 79.21
  วงจรเงินสด (วัน) 135.53 111.04 91.18 49.88


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้