สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIRA บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.20 2.50 / 0.80 1,056.47 3.87 1,578.72 13,892.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ต.ค. 2564 17:30   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
16 ก.ย. 2564 18:20   แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (เพิ่มรายละเอียด)
15 ก.ย. 2564 19:03   แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
13 ส.ค. 2564 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2080-2999
เบอร์โทรสาร 0-2160-5395
URL https://www.airacapital.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/01/2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/07/2557
ราคา IPO (บาท) 0.75 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบกิจการประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 10 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 17 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.61% 1,483 25.74% 1,412
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.09% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.85% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -3.48 -0.10
  20 วัน 5.77 -0.95 3.51
  60 วัน 10.00 -4.21 -1.51
  120 วัน 6.80 -1.77 -10.89
  YTD 113.59 23.67 28.53
  P/E (X) 1,056.47 N/A 58.57
  P/BV (X) 3.87 2.65 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 4.99 2.09

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด 2,316,497,280 36.68
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 1,394,976,798 22.09
  3. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ 331,698,230 5.25
  4. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 304,949,900 4.83
  5. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 304,169,101 4.82
  6. บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด 192,401,300 3.05
  7. นาง นิชา สมิทธิวาสน์ 192,085,000 3.04
  8. น.ส. นิดา แซ่ลี้ 166,019,400 2.63
  9. นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร 165,000,000 2.61
  10. น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ 118,491,041 1.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ
  4. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการ
  5. ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ กรรมการ
  6. นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ
  7. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
  8. นาย นพพร พิชา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ
  10. นาย ปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ
  11. นาง จิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,314.88  6,314.88  6,314.88 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,892.73  6,504.32  7,514.71 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.20  1.03  1.19 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.57  0.56  0.61 
  P/BV (X) 3.87  1.83  1.94 
  P/E (X) 1,056.47  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.50  0.35  0.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.30  0.09  0.41 
  Beta 0.98  0.96  0.68 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 113.59  -13.45  -29.17 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.59  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 6.24  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.013 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 561.40 1,186.61 1,127.79 616.75 582.38
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 81.86 1,505.05
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 1,934.56 1,754.88 2,108.36 2,560.35 -
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 1,934.56 1,754.88 2,108.36 2,560.35 -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - 122.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 172.74 106.13 157.17 153.70 285.65
  รวมสินทรัพย์ 9,351.19 8,311.01 9,193.85 9,064.21 874.21
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 2,751.62 2,059.30 2,667.05 2,674.31 7,894.79
  รวมหนี้สิน 4,904.97 3,954.53 4,678.67 4,425.86 151.95
  ทุนจดทะเบียน 1,578.72 1,790.00 1,578.72 1,790.00 2,267.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,578.72 1,578.72 1,578.72 1,578.72 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,060.54 3,060.54 3,060.54 3,060.54 171.72
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,123.02 -1,051.62 -1,062.92 -806.58 3,233.42
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 1,790.00
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 1,578.72
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,592.80 3,573.96 3,654.78 3,829.43 3,060.54
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - -641.47
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -4.99
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -4.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 3,992.79
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 569.83 477.71 982.71 768.59 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 157.79 176.76 312.23 381.80 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 120.23 85.20 159.62 254.97 -
   - รายได้ค่านายหน้า 274.96 217.16 422.35 271.71 -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 579.39 484.41 996.42 775.75 -
  ต้นทุน - - - - 800.22
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 8.39 - 23.64 324.80
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - 159.00
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 61.53 54.60 113.91 66.40 316.42
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 99.13 33.88 97.02 -57.62 -
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21.99 -29.11 -37.96 -164.96 -
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 -0.00 -0.01 -0.03 806,093.74
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - 63.48
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - - - - 97.82
  ต้นทุนขาย - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 30.66
  รวมค่าใช้จ่าย - - - - 817.43
  EBITDA - - - - 14.34
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย - - - - 53.69
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ - - - - -137.17
  ภาษีเงินได้ - - - - 2.88
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - -144.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -523.24 1,141.34 230.65 -89.37 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -81.02 -27.77 -31.43 -881.59 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 42.97 -544.50 313.12 1,000.90 -
  เงินสดสุทธิ -561.29 569.06 512.34 29.93 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -493.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -334.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 443.63
  เงินสดสุทธิ - - - - -384.31
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.37 -3.14 -1.01 -4.31
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.84 0.06 1.06 -0.64
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.91 1.04 0.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.11 0.11 0.09
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.62 -11.66 -7.72 -22.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 41.12 N/A -37.40 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้