สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.30 13.80 / 11.00 - 1.02 4,262.50 5,242.88
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 เม.ย. 2564 18:20   แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12 เม.ย. 2564 17:46   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ประจำปี 2564
15 มี.ค. 2564 18:56   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
09 มี.ค. 2564 18:52   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564
24 ก.พ. 2564 20:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
เบอร์โทรสาร 0-2254-0443
URL www.aimreit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/01/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2563 04 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  91.93% 1,551 81.66% 1,129
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.42% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.82 4.02 2.82
  20 วัน 2.50 8.35 3.50
  60 วัน - -1.28 -1.93
  120 วัน - 3.48 -20.35
  YTD -5.38 -1.44 -11.47
  P/E (X) - N/A 40.48
  P/BV (X) 1.02 1.06 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.04 1.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,806,700 8.17
  2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,612,000 6.71
  3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 27,980,484 6.56
  4. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,750,000 4.16
  5. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 3.64
  6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,759,162 3.46
  7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,439,572 3.39
  8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 13,753,800 3.23
  9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,824,400 2.07
  10. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,580,000 1.78

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 426.25  426.25  426.25 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,242.88  5,541.25  5,711.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.30  13.00  13.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.11  12.08  11.68 
  P/BV (X) 1.02  1.08  1.15 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.08  20.38  49.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.69  4.60  6.74 
  Beta 0.28  0.45  0.28 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 12.19  (ข้อมูล ณ วันที่ 16/04/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.38  -2.99  31.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.89  3.81  2.08 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.2175 บาท 23 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.215 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.21 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.2047 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.2047 บาท 25 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1365 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 0.243 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1822 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1985 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1902 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1861 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  22 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.1926 บาท 12 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.50 74.36 19.85 135.63
  เงินลงทุน 7,434.18 6,833.64 2,487.43 2,140.00
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 3.88 2.80 1.72 17.83
  รวมสินทรัพย์ 7,485.97 6,917.31 2,517.05 2,293.59
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 10.65 5.72 2.64 101.15
  หนี้สินระยะยาว - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
  รวมหนี้สิน 2,323.14 1,812.64 763.24 742.32
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,669.38 4,669.38 1,550.00 1,550.00
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 493.45 435.29 203.80 1.27
  สินทรัพย์สุทธิ 5,162.83 5,104.67 1,753.80 1,551.27
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 12.11 11.98 11.31 10.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 586.25 338.04 175.75 2.88
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 586.25 338.04 175.75 2.88
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 27.77 9.37 10.81 0.29
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12.91 26.02 5.34 0.14
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 21.49 - 2.28 0.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 42.38 19.81 2.81 -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 188.92 111.19 50.29 1.61
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 397.34 226.85 125.46 1.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -83.15 -3,836.12 -110.68 -2,004.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50.30 3,890.62 -5.10 2,140.00
  เงินสดสุทธิ -32.86 54.51 -115.78 135.63
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.68 0.67 0.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.31 0.26 0.30

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 ส.ค. 2562 PO 135,625,000 426,250,000 10.00
  07 ส.ค. 2562 PO 135,625,000 290,625,000 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 28.16 137.49 N/A
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 8.22 174.82 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น