สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
15.10 15.80 / 10.00 - 1.33 4,262.50 6,436.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ก.ย. 2562 17:38   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
14 ส.ค. 2562 17:55   รายงานการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรม บางกะดี ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
14 ส.ค. 2562 07:45   หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ AIMIRT เริ่มซื้อขายวันที่ 15 สิงหาคม 2562
08 ส.ค. 2562 17:15   แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป, ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
07 ส.ค. 2562 20:26   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
เบอร์โทรสาร 0-2254-0443
URL www.aimreit.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/01/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถังอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว ดังกล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 เม.ย. 2562 16 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  81.66% 1,129 84.82% 1,091
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.18% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 19/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.03 -1.27 3.27
  20 วัน 17.05 8.83 16.81
  60 วัน 17.97 4.14 22.67
  120 วัน 39.81 12.38 38.91
  YTD 48.04 14.00 41.11
  P/E (X) - N/A 18.70
  P/BV (X) 1.33 1.65 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.08 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 10.00
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,468,000 8.04
  3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
  4. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 7,030,200 4.54
  5. Principal Property Income Fund 6,597,100 4.26
  6. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 4,319,900 2.79
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 3,749,700 2.42
  8. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 3,510,900 2.27
  9. นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์ 3,200,900 2.07
  10. นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 3,100,000 2.00

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 426.25  155.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,436.38  1,581.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 15.10  10.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.34  11.30 
  P/BV (X) 1.33  0.90 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 50.61  42.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.97  2.80 
  Beta 0.18  0.08 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.17  (ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2562) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 48.04  2.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.85  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 0.243 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1822 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1985 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1902 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1861 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  22 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.1926 บาท 12 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 2,502.52 2,210.27 2,487.43 2,140.00
  เงินสด 6.17 20.56 19.85 135.63
  ลูกหนี้ 0.16 15.19 1.73 17.83
  รวมสินทรัพย์ 2,522.53 2,250.30 2,517.05 2,293.59
  เจ้าหนี้ 2.65 17.58 2.64 101.15
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 55.58 50.22 55.58 50.22
  รวมหนี้สิน 764.66 665.79 763.25 742.32
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 207.87 34.51 203.80 1.27
  สินทรัพย์สุทธิ 1,757.87 1,584.51 1,753.80 1,551.27
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.34 10.22 11.31 10.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 93.22 87.52 175.75 2.88
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 93.22 87.52 175.75 2.88
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.91 5.22 10.81 0.29
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.90 2.58 5.34 0.14
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 1.15 1.13 2.28 0.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.65 1.41 2.81 -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 30.45 24.44 50.29 1.61
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 62.76 63.09 125.46 1.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 60.03 -72.66 -110.68 -2,004.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -73.71 -42.41 -5.10 2,140.00
  เงินสดสุทธิ -13.68 -115.07 -115.78 135.63
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 ส.ค. 2562 PO 135,625,000 426,250,000 10.00
  07 ส.ค. 2562 PO 135,625,000 290,625,000 10.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น