สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.60 12.70 / 9.95 - 1.11 1,550.00 1,953.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 มิ.ย. 2562 17:31   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
15 พ.ค. 2562 18:03   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
07 พ.ค. 2562 19:27   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไข)
07 พ.ค. 2562 19:27   แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข)
07 พ.ค. 2562 18:49   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
เบอร์โทรสาร 0-2254-0443
URL www.aimreit.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/01/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่ม JWD) ซึ่งประกอบด้วยอาคารคลังห้องเย็นจำนวน 4 อาคาร และคลังสินค้าเอกสารจำนวน 1 อาคาร และกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม TIP ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารคลังสินค้าของกลุ่มบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (TIP) จำนวน 5 อาคาร จากโครงการทิพย์ 7

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 เม.ย. 2562 16 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  81.66% 1,129 84.82% 1,091
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.44% (ณ วันที่ 14/06/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 14/06/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.44 1.53 1.29
  20 วัน 4.13 0.59 1.74
  60 วัน 15.60 6.52 13.08
  120 วัน 23.53 8.35 18.88
  YTD 23.53 8.89 15.52
  P/E (X) - N/A 18.01
  P/BV (X) 1.11 1.42 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.08 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 10.00
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,006,700 7.75
  3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
  4. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 8,000,000 5.16
  5. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 6,597,100 4.26
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 4,100,000 2.65
  7. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 3,510,900 2.27
  8. นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์ 3,154,000 2.03
  9. นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 3,100,000 2.00
  10. นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์ 2,850,000 1.84

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 มิ.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 155.00  155.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,953.00  1,581.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.60  10.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.32  11.30 
  P/BV (X) 1.11  0.90 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.10  42.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.85  2.80 
  Beta 0.09  0.08 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.39  (ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/2562) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 23.53  2.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.09  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1822 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1985 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1902 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1861 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  22 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.1926 บาท 12 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 2,501.89 2,228.25 2,487.43 2,140.00
  เงินสด 5.59 1.18 19.85 135.63
  ลูกหนี้ 0.78 15.04 1.73 17.83
  รวมสินทรัพย์ 2,519.66 2,247.30 2,517.05 2,293.59
  เจ้าหนี้ 3.85 18.57 2.64 101.15
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 55.58 50.22 55.58 50.22
  รวมหนี้สิน 765.01 664.10 763.25 742.32
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 204.66 33.20 203.80 1.27
  สินทรัพย์สุทธิ 1,754.66 1,583.20 1,753.80 1,551.27
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.32 10.21 11.31 10.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 46.64 43.63 175.75 2.88
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 46.64 43.63 175.75 2.88
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.94 2.58 10.81 0.29
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.44 1.28 5.34 0.14
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 0.58 0.56 2.28 0.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.32 0.62 2.81 -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 15.13 11.70 50.29 1.61
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 31.51 31.93 125.46 1.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (22/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23.90 -128.07 -110.68 -2,004.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -38.16 -6.38 -5.10 2,140.00
  เงินสดสุทธิ -14.26 -134.45 -115.78 135.63
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น