สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.75 8.35 / 4.34 - 0.55 2,880.00 1,656.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ม.ค. 2564 18:16   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
15 ธ.ค. 2563 18:04   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
11 พ.ย. 2563 18:35   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พ.ย. 2563 18:35   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
11 พ.ย. 2563 18:35   แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด, บริษัท เชษฐโชติ จำกัด และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนียทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
เบอร์โทรสาร 0-2254-0443
URL www.aimcgreit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/07/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/07/2562
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และลงทุนในกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ในโครงการ โนเบิล โซโล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2563 02 ก.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  94.81% 2,166 63.81% 1,908
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.64% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.86 -1.90 0.30
  20 วัน -3.36 0.54 -4.12
  60 วัน -2.54 -4.30 -21.35
  120 วัน -17.86 -7.04 -26.48
  YTD -2.54 1.84 -5.72
  P/E (X) - N/A 29.89
  P/BV (X) 0.55 1.04 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.05 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 45,000,000 15.63
  2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12,150,000 4.22
  3. บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด 12,100,000 4.20
  4. นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ 11,439,100 3.97
  5. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,000,000 3.47
  6. นาย วัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์ 6,090,000 2.11
  7. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.74
  8. นาย สมชาติ โสตธิมัย 3,600,000 1.25
  9. นาย สุขุม นวพันธ์ 3,500,000 1.22
  10. น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 2,631,100 0.91

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 288.00  288.00  288.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,656.00  1,699.20  2,592.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.75  5.90  9.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.51  10.51  10.18 
  P/BV (X) 0.55  0.56  0.88 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.85  23.77  31.22 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.79  1.83  7.69 
  Beta 0.58  0.60  0.15 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.54  -34.44  -10.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.79  6.62  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.1273 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.20 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 25 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  03 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1904 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (03/07/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 3,254.66 2,921.94 3,208.47
  เงินสด 43.13 166.37 62.62
  ลูกหนี้ 137.52 18.69 18.58
  รวมสินทรัพย์ 3,472.94 3,149.47 3,333.08
  เจ้าหนี้ - 111.00 23.23
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 74.12 91.48 94.93
  รวมหนี้สิน 444.71 217.07 336.75
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,880.00 2,880.00 2,880.00
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 148.24 52.40 116.33
  สินทรัพย์สุทธิ 3,028.24 2,932.40 2,996.33
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.51 10.18 10.40
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (03/07/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากเงินลงทุน 292.17 90.20 188.32
  รายได้อื่น 0.54 - -
  รวมรายได้ 292.71 90.20 188.32
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13.45 2.99 6.25
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.68 5.94 12.00
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 9.90 - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67.45 25.33 50.52
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 116.07 37.93 76.59
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 176.64 52.27 111.73
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (03/07/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 91.76 -2,713.63 -2,964.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -111.25 2,880.00 3,027.36
  เงินสดสุทธิ -19.48 166.37 62.62
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น