สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
21.40 27.25 / 9.45 6.85 0.92 354.84 7,593.62 21,726.92 1,405.73 8.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 18:32   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 ส.ค. 2564 18:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 18:31   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 18:31   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 พ.ค. 2564 17:34   แจ้งความคืบหน้าบริษัท Sakthi Automotive Group, USA, Inc.
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3535-0880
เบอร์โทรสาร 0-3535-0881
URL www.aapico.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/03/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2545
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/05/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (Internet of Things)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.07% 4,650 49.55% 3,379
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.59% (ณ วันที่ 17/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.30% (ณ วันที่ 17/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.47 0.40 1.07
  20 วัน -6.14 -7.17 -10.84
  60 วัน -8.15 -7.07 -8.61
  120 วัน - -4.80 -3.62
  YTD 32.25 11.86 17.90
  P/E (X) 6.85 12.51 20.77
  P/BV (X) 0.92 1.09 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.54 1.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. MRS. TEO LEE NGO 34,860,480 9.82
  2. MR. YEAP SWEE CHUAN 34,744,490 9.79
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,543,116 9.17
  4. MISS YEAP XIN RHU 27,720,000 7.81
  5. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 22,000,000 6.20
  6. MISS YEAP XIN YI 16,596,960 4.68
  7. MR. YEAP SWEE CHUAN 13,790,560 3.89
  8. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 11,676,940 3.29
  9. MISS YEAP XIN YI 10,964,055 3.09
  10. นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 9,545,800 2.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ซู ชวน เย็บ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาง ลี งอ เตียว กรรมการ
  3. นาย เคนเนต อึ้ง ชิเย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย ไคคูชูร วิคาจิ ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาย วิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย จอห์น ปาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ
  7. นาง วชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 354.84  322.58  322.58 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,593.62  5,741.99  4,774.24 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.40  16.18  13.45 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 23.23  22.86  25.26 
  P/BV (X) 0.92  0.78  0.59 
  P/E (X) 6.85  N/A  5.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 159.29  167.42  51.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 67.30  25.45  13.31 
  Beta 0.71  0.93  1.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 32.25  20.27  -22.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.64  1.98  8.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19  N/A  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.47 บาท 14 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 10.00 : 1.00 หุ้น 20 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.15 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.36 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.60 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 774.58 985.02 651.78 537.81 537.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,502.81 1,363.20 2,846.05 1,968.15 2,415.64
  สินค้าคงเหลือ 3,124.53 2,287.69 2,595.74 2,908.73 1,418.98
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,248.43 5,355.73 6,565.95 5,855.66 5,524.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,085.50 7,732.19 7,773.14 8,138.04 5,338.20
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,902.81 15,436.57 15,780.10 15,390.25 12,366.78
  รวมสินทรัพย์ 23,151.24 20,792.30 22,346.05 21,245.91 17,891.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,874.46 3,682.34 1,918.21 1,800.28 561.91
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,456.88 2,653.11 4,118.76 4,397.20 2,693.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,387.10 1,456.54 1,900.66 1,689.53 1,489.79
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,383.73 8,339.53 8,446.28 8,399.40 5,482.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,241.81 5,439.90 6,158.49 5,366.93 4,462.09
  รวมหนี้สิน 14,625.55 13,779.43 14,604.77 13,766.33 9,944.58
  ทุนจดทะเบียน 354.84 322.65 322.65 322.65 322.65
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 354.84 322.58 322.58 322.58 322.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,164.35 2,164.35 2,164.35 2,164.35 2,164.35
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,560.46 4,530.31 4,980.17 4,905.68 5,443.65
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 75.40
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 163.70 -245.81 6.03 -164.66 -165.34
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 32.05 33.58 33.58 33.58 0.65
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,243.36 6,771.44 7,473.14 7,227.95 7,689.85
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 282.34 241.42 268.15 251.62 256.78
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 10,419.01 6,833.40 17,172.49 18,389.04 16,738.48
  รายได้อื่น 297.96 294.48 625.10 720.37 631.11
  รวมรายได้ 10,716.97 7,148.17 17,832.10 19,304.05 17,737.63
  ต้นทุน 9,184.74 6,665.07 16,054.46 16,703.95 15,463.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 780.99 636.07 1,332.70 1,090.78 868.98
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 9,965.73 7,301.14 17,372.02 18,877.77 16,332.51
  EBITDA 1,405.73 349.92 1,546.01 1,051.22 2,104.88
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 507.12 448.37 997.86 698.88 595.53
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 898.61 -98.45 548.15 352.34 1,509.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 660.93 -300.50 147.76 -181.11 1,299.16
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.86 -0.93 0.46 -0.57 4.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,126.41 -496.48 316.20 1,507.28 1,491.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -46.73 -297.64 -408.11 -1,614.55 -2,225.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -814.96 1,286.50 280.74 -40.32 856.14
  เงินสดสุทธิ 264.73 492.38 188.83 -147.59 122.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.77 0.64 0.78 0.70
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.77 -11.37 2.01 -2.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.03 -1.59 2.51 1.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.72 1.96 1.89 1.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.97 0.87 0.82 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.85 2.46 6.51 9.16
  EBIT Margin (%) 8.38 -1.38 3.07 1.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.20 -4.24 0.91 -0.87

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ค. 2564 XD 32,258,168 354,842,012 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 52.47 -22.73 -6.62 9.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 37.80 -17.84 -3.89 8.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 49.93 -22.61 -7.63 8.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 36.50 -15.10 -7.98 15.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.74 7.83 7.13 8.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.99 46.59 51.16 43.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.86 7.84 5.83 7.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 53.18 46.58 62.57 47.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.22 5.39 3.77 4.71
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 69.86 67.72 96.81 77.47
  วงจรเงินสด (วัน) 17.31 25.45 16.93 13.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 26 ต.ค. 2563 - 04 ธ.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้