สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.90 34.50 / 17.10 5.94 0.71 322.58 5,774.25 16,006.90 860.93 8.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2562 17:00   แจ้งความคืบหน้าการให้เงินกู้แก่บริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited
14 ส.ค. 2562 22:23   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข Template
14 ส.ค. 2562 22:23   มติที่ประชุมกรรมการอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 2562 จ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (แก้ไข)
14 ส.ค. 2562 20:05   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 20:05   มติที่ประชุมกรรมการอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 2562 จ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3535-0880
เบอร์โทรสาร 0-3535-0881
URL www.aapico.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/03/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2545
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/05/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และให้บริการด้านเทคโนโลยี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.75% 4,137 41.83% 2,013
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 23/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  12.37% (ณ วันที่ 23/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.87 2.59 1.92
  20 วัน -3.24 1.12 1.35
  60 วัน 0.56 6.39 -1.69
  120 วัน -25.42 -14.04 -24.85
  YTD -5.79 0.87 -10.53
  P/E (X) 5.94 12.41 18.73
  P/BV (X) 0.71 1.07 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.04 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,119,545 13.99
  2. MRS. TEO LEE NGO 31,691,346 9.82
  3. MR. YEAP SWEE CHUAN 31,585,900 9.79
  4. MISS YEAP XIN RHU 25,200,000 7.81
  5. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 6.20
  6. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 15,793,600 4.90
  7. MISS YEAP XIN YI 15,088,146 4.68
  8. MR. YEAP SWEE CHUAN 12,536,873 3.89
  9. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 11,205,400 3.47
  10. MISS YEAP XIN YI 9,000,000 2.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาง ลี งอ เตียว กรรมการ
  3. นาง วชิรา ณ ระนอง กรรมการ
  4. นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย เคนเนต อึ้ง ชิเย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย จอห์น ปาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ
  8. นาย ไคคูชูร วิคาจิ ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 322.58  322.58  322.58 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,774.25  6,129.09  11,129.14 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.90  19.00  34.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 25.19  23.24  20.82 
  P/BV (X) 0.71  0.82  1.66 
  P/E (X) 5.94  4.36  11.81 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 41.17  69.97  85.29 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.47  27.98  29.90 
  Beta 1.56  1.16  1.02 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.79  -44.93  115.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.26  6.32  1.92 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.43  0.30  0.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.60 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.70 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.60 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.60 บาท 12 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.33 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.33 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 777.41 570.91 537.44 440.88 271.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,818.14 2,396.57 2,415.64 2,220.13 1,880.81
  สินค้าคงเหลือ 1,606.18 1,320.06 1,418.98 1,121.10 1,044.85
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,927.47 4,625.12 5,524.43 4,082.54 3,678.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,128.30 4,946.59 5,215.10 4,861.30 5,298.28
  รวมสินทรัพย์ 18,986.62 15,220.24 17,891.21 14,720.51 11,113.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 234.94 522.27 561.91 490.97 326.20
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,008.09 2,514.34 2,693.96 2,237.44 2,063.09
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,228.00 1,213.32 1,495.85 1,642.15 609.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,250.16 4,811.07 5,482.49 4,590.24 3,166.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,533.03 2,734.31 4,462.09 2,947.51 1,711.10
  รวมหนี้สิน 10,783.19 7,545.38 9,944.58 7,537.75 4,877.20
  ทุนจดทะเบียน 322.65 322.65 322.65 322.65 322.65
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 322.58 322.58 322.58 322.58 322.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,164.35 2,164.35 2,164.35 2,164.35 2,164.35
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.65 0.65 0.65 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,583.42 5,067.90 5,443.65 4,556.06 3,691.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 75.40 75.40 75.40 75.71 75.71
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,976.55 7,446.09 7,689.85 6,969.95 6,045.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 226.87 228.77 256.78 212.81 190.17
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 8,843.42 8,267.70 16,738.48 15,775.71 14,730.93
  รายได้อื่น 393.68 477.13 999.15 866.37 408.00
  รวมรายได้ 9,284.23 8,943.30 17,844.26 17,130.08 15,364.23
  ต้นทุนขาย 8,112.66 7,699.69 15,463.53 14,777.99 13,855.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 487.30 401.19 868.98 927.73 779.96
  รวมค่าใช้จ่าย 8,714.39 8,101.85 16,334.91 15,768.07 14,636.64
  EBITDA 860.93 1,170.75 2,104.88 1,994.29 1,450.56
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 291.09 329.29 595.53 632.29 722.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 569.84 841.46 1,509.35 1,362.01 727.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 356.93 701.79 1,299.16 1,157.61 543.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.13 2.22 4.10 3.66 1.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 643.60 974.15 1,491.78 1,207.84 1,214.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -545.82 71.81 -2,225.26 -3,014.29 -101.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 105.78 -916.33 856.14 1,975.22 -1,142.84
  เงินสดสุทธิ 203.56 129.63 122.66 168.76 -30.29
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.13 0.96 1.01 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.38 18.90 17.72 17.79
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.24 10.58 9.26 10.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.35 1.01 1.29 1.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.06 1.21 1.09 1.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.26 6.87 7.62 6.32
  EBIT Margin (%) 6.14 9.41 8.46 7.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.84 7.85 7.28 6.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.96 10.87 6.10 7.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.36 11.05 4.64 6.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.81 11.43 4.17 11.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.56 9.43 3.59 7.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -49.14 30.19 12.23 113.15

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.64 7.22 7.22 7.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.97 50.56 50.54 47.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.85 12.40 12.18 13.65
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.64 29.44 29.98 26.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.75 6.59 6.27 6.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.48 55.37 58.20 53.11
  วงจรเงินสด (วัน) 25.12 24.63 22.32 21.08


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น