สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
31.50 39.00 / 15.00 10.79 1.51 322.58 10,161.39 17,862.28 1,406.77 10.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2561 08:05   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561
14 พ.ย. 2560 17:26   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 17:25   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2560 17:25   แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3535-0880
เบอร์โทรสาร 0-3535-0881
URL www.aapico.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/03/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2545
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/05/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด ถังน้ำมัน เป็นต้น และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายระบบนำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยีการเดินทาง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2560 23 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.06% 2,581 42.93% 2,264
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.88% (ณ วันที่ 16/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  11.54% (ณ วันที่ 16/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.67 -5.06 -8.03
  20 วัน -7.35 -5.92 -12.65
  60 วัน 8.62 3.94 2.95
  120 วัน 16.67 10.90 1.04
  YTD -8.70 -6.94 -12.11
  P/E (X) 10.79 16.53 19.77
  P/BV (X) 1.51 1.54 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22 0.39 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. MRS. TEO LEE NGO 31,691,346 9.82
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,831,005 9.25
  3. MR. YEAP SWEE CHUAN 28,434,506 8.81
  4. SAIT CO.,LTD. 25,924,320 8.04
  5. MISS YEAP XIN RHU 25,200,000 7.81
  6. SOJITZ AUTOMOTIVE INVESTMENT PTE.LTD. 24,907,680 7.72
  7. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 15,793,600 4.90
  8. MISS YEAP XIN YI 15,088,146 4.68
  9. MR. YEAP SWEE CHUAN 12,536,873 3.89
  10. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 12,227,340 3.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาง ลี งอ เตียว กรรมการ
  3. นาง วชิรา ณ ระนอง กรรมการ
  4. นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย เคนเนต อึ้ง ชิเย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย จอห์น ปาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ
  8. นาย ไคคูชูร วิคาจิ ทาราโพเรวาลา กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 322.58  322.58  322.58 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,161.39  11,129.14  5,161.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 31.50  34.50  16.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.82  20.82  18.67 
  P/BV (X) 1.51  1.66  0.86 
  P/E (X) 10.79  11.81  10.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.26  85.29  20.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 23.61  29.90  3.58 
  Beta 0.85  1.02  0.78 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.70  115.62  52.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.10  1.92  1.91 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.23  0.23  0.20 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.60 บาท 12 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.33 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.33 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.20 บาท 12 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.10 บาท 14 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.10 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 604.32 249.65 271.64 338.20 313.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,194.25 1,718.41 1,880.81 1,911.73 1,900.16
  สินค้าคงเหลือ 1,241.57 1,264.02 1,044.85 1,109.46 1,209.55
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,384.63 3,722.62 3,678.40 3,683.84 3,822.86
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,953.96 5,415.54 5,298.28 5,846.69 6,318.53
  รวมสินทรัพย์ 14,894.96 11,179.18 11,113.33 11,507.07 12,082.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,627.87 414.23 326.20 655.48 736.74
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,467.45 1,987.18 2,063.09 1,977.56 2,317.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,118.43 750.11 609.10 926.97 1,173.65
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,400.98 3,310.90 3,166.11 3,712.42 4,415.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 701.23 1,767.67 1,711.10 1,811.81 1,985.21
  รวมหนี้สิน 8,102.21 5,078.58 4,877.20 5,524.23 6,400.96
  ทุนจดทะเบียน 322.65 322.65 322.65 322.65 322.65
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 322.58 322.58 322.58 322.58 322.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,164.35 2,164.35 2,164.35 2,164.35 2,164.35
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,180.03 3,548.82 3,691.75 3,318.39 3,084.17
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 75.71 75.71 75.71 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,589.74 5,908.94 6,045.96 5,801.50 5,513.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 203.00 191.66 190.17 181.35 167.45
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 11,509.26 10,921.02 14,730.93 14,534.48 14,572.31
  รายได้อื่น 624.02 288.64 408.00 459.23 624.14
  รวมรายได้ 12,428.89 11,346.57 15,364.23 15,144.95 15,330.24
  ต้นทุนขาย 10,782.83 10,233.33 13,855.91 13,820.23 13,964.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 660.64 567.21 779.96 786.12 744.13
  รวมค่าใช้จ่าย 11,505.78 10,801.05 14,636.64 14,609.78 14,712.68
  EBITDA 1,406.77 1,090.53 1,450.56 1,280.36 1,342.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 483.67 545.00 722.97 745.19 725.30
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 923.11 545.52 727.59 535.18 617.56
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 781.59 400.16 543.09 313.07 366.96
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.47 1.25 1.70 0.97 1.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,021.74 772.11 1,214.13 926.86 1,637.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3,078.74 -33.62 -101.58 -143.54 -376.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,402.81 -805.99 -1,142.84 -744.90 -1,162.05
  เงินสดสุทธิ 345.81 -67.50 -30.29 38.42 99.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.59 1.12 1.16 0.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.79 8.22 9.17 5.53
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.48 5.90 6.43 4.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 0.86 0.81 0.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.26 1.34 1.36 1.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.31 6.30 5.94 4.91
  EBIT Margin (%) 7.43 4.81 4.74 3.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.29 3.53 3.53 2.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.39 2.38 1.35 -0.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.37 0.90 0.26 -1.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.54 2.03 1.45 -1.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.52 0.77 0.18 -0.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 95.32 70.55 73.47 -14.69

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.83 8.37 7.77 7.63
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.61 43.63 46.99 47.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.50 11.18 12.86 11.92
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.74 32.65 28.38 30.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.47 6.40 6.86 6.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 56.44 57.01 53.22 56.72
  วงจรเงินสด (วัน) 21.92 19.26 22.14 21.77


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น