สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.43 1.84 / 1.24 21.51 1.83 412.03 2,356.81 4,898.08 256.50 19.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 มี.ค. 2561 17:29   เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 2561 19:57   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
26 ก.พ. 2561 19:57   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
26 ก.พ. 2561 19:56   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 2561 19:56   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2894-0088
เบอร์โทรสาร 0-2894-0044, 0-2894-4267
URL www.agecoal.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/03/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/02/2552
ราคา IPO (บาท) 6.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 26/09/2554

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.22% 5,061 45.10% 5,308
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 24/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.26% (ณ วันที่ 24/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.38 -1.65 -2.12
  20 วัน 2.88 8.23 5.08
  60 วัน -13.09 3.63 -4.72
  120 วัน 2.14 37.27 20.00
  YTD -15.88 4.89 -6.59
  P/E (X) 21.51 77.42 93.03
  P/BV (X) 1.83 1.56 2.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.40 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พนม ควรสถาพร 108,835,502 6.60
  2. น.ส. ปณิตา ควรสถาพร 108,335,502 6.57
  3. น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
  4. น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
  5. นาง ณัชปภา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
  6. น.ส. พิมชญา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
  7. นาย ณฐภัทร ควรสถาพร 108,335,501 6.57
  8. นาย อธิภัทร ควรสถาพร 108,335,500 6.57
  9. นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 34,290,960 2.08
  10. นาย ชาคริต สุวรรณโชติ 30,000,000 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  4. นาย พนัส ควรสถาพร กรรมการ
  5. น.ส. ปณิตา ควรสถาพร กรรมการ
  6. นาย ธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,648.12  1,648.12  1,648.12 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,356.81  3,081.98  2,554.58 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.43  1.70  1.41 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.78  0.85  0.81 
  P/BV (X) 1.83  2.21  1.92 
  P/E (X) 21.51  16.53  40.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.04  64.28  85.97 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.57  7.30  8.72 
  Beta 1.03  0.97  1.15 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.88  20.65  23.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.18  3.74  3.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.04  0.62  1.29 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.00 : 1.00 หุ้น 23 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0028 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.07 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.05 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 15.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.0019 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 223.40 183.40 161.38 122.82
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,136.50 1,276.71 592.91 960.11
  สินค้าคงเหลือ 1,258.14 1,201.02 962.68 1,121.65
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,891.89 3,043.48 1,730.51 2,254.82
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,159.86 935.50 848.29 880.18
  รวมสินทรัพย์ 4,180.90 4,090.08 2,707.71 3,293.97
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,940.69 1,264.22 410.49 1,361.66
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 559.62 593.20 87.55 358.76
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 99.78 676.56 78.47 120.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,623.69 2,555.63 583.07 1,857.74
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 139.63 114.58 777.06 197.04
  รวมหนี้สิน 2,763.32 2,670.20 1,360.13 2,054.78
  ทุนจดทะเบียน 412.91 412.91 412.91 387.13
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 412.03 412.03 412.03 382.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 483.46 483.46 483.46 483.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 523.75 518.79 447.53 365.72
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,416.22 1,420.19 1,347.45 1,237.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.36 -0.31 0.13 1.96
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 5,931.95 4,644.94 4,226.55 6,606.88
  รายได้อื่น 17.39 23.00 91.16 68.13
  รวมรายได้ 5,949.34 4,667.93 4,317.71 6,675.00
  ต้นทุนขาย 5,323.01 4,056.28 3,741.74 6,289.65
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 392.39 371.54 380.45 380.40
  รวมค่าใช้จ่าย 5,752.60 4,427.82 4,122.19 6,670.05
  EBITDA 256.50 289.44 243.93 53.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 59.75 49.33 48.41 48.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 196.74 240.11 195.52 4.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 120.51 153.66 110.49 -35.95
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.09 0.07 -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 227.08 -213.66 500.34 471.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -149.36 -462.49 -32.52 -83.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -29.33 696.66 -428.21 -442.56
  เงินสดสุทธิ 48.39 20.52 39.61 -54.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.19 2.97
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.50 11.10 8.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.76 7.06 6.52
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.95 1.88 1.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.44 1.37 1.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.27 12.67 11.47
  EBIT Margin (%) 3.31 5.14 4.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.03 3.29 2.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 พ.ค. 2558 XD 103,005,265 1,648,117,782 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 27.71 9.90 -36.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 31.23 8.41 -40.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 27.45 8.11 -35.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 29.92 7.41 -38.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -21.58 39.07 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.92 4.97 5.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 74.24 73.46 67.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.33 3.75 3.59
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 84.31 97.35 101.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.23 11.92 16.77
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 39.52 30.63 21.77
  วงจรเงินสด (วัน) 119.03 140.18 146.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น