สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AF บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.72 0.89 / 0.50 26.97 2.21 400.00 1,152.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 เม.ย. 2564 08:33   วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
22 มี.ค. 2564 17:16   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
23 ก.พ. 2564 21:35   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) - แก้ไข
23 ก.พ. 2564 21:35   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุม (แก้ไข)
23 ก.พ. 2564 21:09   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2657-6222
เบอร์โทรสาร 0-2657-6244, 0-2657-6245
URL http://www.airafactoring.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/01/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/08/2547
ราคา IPO (บาท) 14.30 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 0.25 @ 02/09/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ใู้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และธุรกิจเกี่ยวกับความงาม เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ส.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.60% 427 17.87% 439
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.37 2.07 2.56
  20 วัน -1.37 -17.53 -9.06
  60 วัน 1.41 -34.22 -20.73
  120 วัน 22.03 -33.84 -14.30
  YTD 1.41 -35.44 -23.72
  P/E (X) 26.97 N/A 89.69
  P/BV (X) 2.21 2.49 2.26
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 1.46 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 1,144,751,099 71.55
  2. นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี 89,107,700 5.57
  3. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 78,631,100 4.91
  4. บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 46,672,000 2.92
  5. นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์ 42,578,000 2.66
  6. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 41,157,100 2.57
  7. นาย วิวัฒน์ คงคาสัย 40,000,000 2.50
  8. นาย นที รงครัตนะกุล 17,218,000 1.08
  9. นาย คุณากร เมฆใจดี 16,000,000 1.00
  10. นาย ภุชงค์ วิรัตน์มาลี 11,146,700 0.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาง พรพิไล บุราสัย กรรมการผู้จัดการ
  5. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ
  6. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ
  7. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ กรรมการ
  8. นาย คุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,600.00  1,600.00  1,600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,152.00  1,136.00  1,040.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.72  0.71  0.65 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.33  0.34  0.35 
  P/BV (X) 2.21  2.10  1.88 
  P/E (X) 26.97  27.09  25.42 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.77  1.08  0.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.51  0.04  0.03 
  Beta 0.48  0.61  0.64 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.41  9.23  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.92  3.52  4.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.79  0.80  0.98 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.021 บาท 11 ม.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0175 บาท 10 ม.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.0075 บาท 10 ม.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.03 บาท 11 ม.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 62.52 51.14 101.11 61.06
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - - - -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,067.25 2,461.39 2,361.14 2,686.88
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,178.00 2,461.39 2,441.20 2,749.53
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 110.75 - 80.06 62.64
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - 3.62 - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9.41 6.76 5.68 7.95
  รวมสินทรัพย์ 2,176.84 2,556.46 2,502.62 2,779.88
  เงินรับฝาก - - - -
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,523.00 1,852.00 1,817.00 2,107.00
  หนี้สินอื่น 85.94 162.50 116.18 90.33
  รวมหนี้สิน 1,655.60 2,028.09 1,976.40 2,234.58
  ทุนจดทะเบียน 400.00 400.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00
   - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
   - หุ้นสามัญ 400.00 400.00 400.00 400.00
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 0.41 - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 75.84 75.84 75.84 75.84
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 44.99 52.13 49.97 69.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 521.24 528.38 526.22 545.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ย 159.64 177.20 179.72 172.27
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 42.06 54.89 54.02 51.08
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 117.58 122.31 125.70 121.19
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 41.07 47.76 47.29 46.80
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 41.07 47.76 47.29 46.80
  รายได้จากเงินปันผล - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 109.87 105.48 94.81 95.88
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 51.80 - 43.18 40.32
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 21.42 - 14.96 15.87
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 7.70 21.60 30.20 18.72
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 50.31 48.63 51.80 55.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42.71 42.16 48.92 53.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.03 0.03 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 431.44 18.22 440.76 -472.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.52 -0.14 -1.10 -4.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -415.54 -68.06 -399.61 475.42
  เงินสดสุทธิ 11.38 -49.97 40.05 -1.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.14 8.00 9.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.90 4.09 4.01
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.18 3.84 3.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.07 0.07 0.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.44 23.99 27.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 4.16 11.26 -1.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1.31 -13.82 -8.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น