สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
212.00 276.00 / 88.00 14.88 3.39 250.00 53,000.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2564 17:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2563
12 ม.ค. 2564 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 ม.ค. 2564 17:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 ม.ค. 2564 17:01   แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564
18 ธ.ค. 2563 12:39   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-0123, 0-2689-7197
เบอร์โทรสาร 0-2689-7007
URL www.aeon.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/9/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/12/2544
ราคา IPO (บาท) 51.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 23/06/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และ อื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.87% 5,424 30.88% 3,900
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.39% (ณ วันที่ 20/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.16% (ณ วันที่ 20/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.47 0.88 1.60
  20 วัน 7.07 -3.45 4.72
  60 วัน 68.25 18.00 34.39
  120 วัน 89.29 35.23 69.63
  YTD 4.43 -4.67 -0.14
  P/E (X) 14.88 23.65 30.26
  P/BV (X) 3.39 3.51 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.49 0.57 1.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. 87,800,000 35.12
  2. บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 48,000,000 19.20
  3. บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22,000,000 8.80
  4. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 14,700,000 5.88
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,278,555 5.31
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 5,785,900 2.31
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 4,034,316 1.61
  8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 2,855,100 1.14
  9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 2,225,800 0.89
  10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,732,400 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ
  2. นาย ซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย มะซะโนะริ โคะซะคะ กรรมการ
  4. นาง สุพร วัธนเวคิน กรรมการ
  5. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
  6. น.ส. สุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
  7. นาย คาซุมาสะ โอชิมะ กรรมการ
  8. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  9. นาย เคนจิ ฟุจิตะ กรรมการ
  10. นาย นพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย เคนจิ ฮะยะชิ กรรมการอิสระ
  13. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ริวอิจิ ฮาซูโอะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.00  250.00  250.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 53,000.00  50,750.00  47,750.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 212.00  203.00  191.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 62.63  60.42  77.42 
  P/BV (X) 3.39  3.36  2.47 
  P/E (X) 14.88  14.32  13.10 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.49  130.64  40.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,184.26  209.73  83.98 
  Beta 1.31  1.31  1.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.43  6.28  4.95 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.36  2.46  2.46 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.31  0.31  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 มี.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 1.85 บาท 05 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563 2.55 บาท 20 ก.ค. 2563 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 2.45 บาท 04 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 2.35 บาท 18 ก.ค. 2562 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 2.35 บาท 01 พ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 2.25 บาท 20 ก.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 28/02/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 29/02
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน *
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/03/63 
  -30/11/63) 
  9M/2563 
  (01/03/62 
  -30/11/62) 
  2563 
  (01/03/62 
  -29/02/63) 
  2562 
  (01/03/61 
  -28/02/62) 
  2561 
  (01/03/60 
  -28/02/61) 
  เงินสด 4,341.58 4,783.07 4,993.56 4,068.05 4,089.80
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 5.06 47.60 44.50 100.31 52.55
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 76,690.16 86,018.93 - 79,632.36 73,407.87
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 76,690.16 86,018.93 - 80,400.09 73,407.87
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - 2,879.97 -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 791.94 909.03 885.50 956.83 900.50
  รวมสินทรัพย์ 87,493.00 94,547.07 95,395.61 87,121.54 80,771.40
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 53,139.63 50,862.48 52,554.92 47,803.14 44,811.68
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 9,416.36 8,909.94 7,211.23 7,100.20 3,952.40
  รวมหนี้สิน 71,563.42 74,270.54 74,270.46 68,733.17 64,949.60
  ทุนจดทะเบียน 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1,191.03 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 16,184.83 19,168.65 20,177.77 17,449.00 15,098.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15,656.55 19,903.36 20,727.98 18,053.93 15,736.63
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 273.03 373.17 397.17 334.44 85.17
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/03/63 
  -30/11/63) 
  9M/2563 
  (01/03/62 
  -30/11/62) 
  2563 
  (01/03/62 
  -29/02/63) 
  2562 
  (01/03/61 
  -28/02/62) 
  2561 
  (01/03/60 
  -28/02/61) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 14,221.67 15,152.33 20,348.36 18,643.68 16,748.86
  - จากเงินให้สินเชื่อ 13,483.65 14,639.18 19,594.36 18,212.42 16,379.14
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,627.70 1,649.28 2,209.17 2,174.72 2,104.48
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 12,593.98 13,503.06 18,139.19 16,468.96 14,644.38
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5,326.58 4,774.03 6,646.26 5,284.54 4,678.53
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,004.19 1,024.21 1,646.56 968.29 1,077.23
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 181.80 202.20 267.67 265.92 233.72
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,147.72 6,928.14 9,288.53 7,811.90 8,166.55
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - 2,892.09 -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - 1,417.90 -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - 941.91 -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน 14.01 0.54 0.54 - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,155.67 3,774.49 5,143.79 4,434.24 3,714.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,506.03 2,919.64 3,975.36 3,506.49 2,966.33
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 10.02 11.68 15.90 14.03 11.87
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/03/63 
  -30/11/63) 
  9M/2563 
  (01/03/62 
  -30/11/62) 
  2563 
  (01/03/62 
  -29/02/63) 
  2562 
  (01/03/61 
  -28/02/62) 
  2561 
  (01/03/60 
  -28/02/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,498.84 -3,456.63 -2,578.70 -2,289.21 -5,685.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -377.95 -553.08 -645.81 -662.90 -348.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,848.16 4,557.84 4,167.84 2,924.06 6,540.87
  เงินสดสุทธิ -727.27 548.13 943.33 -28.06 507.29
  เพิ่มเติม
  * บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.03 20.12 20.50 20.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.97 5.32 5.64 5.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.26 17.83 17.86 17.64

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -7.89 7.81 7.59 11.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -14.17 8.54 13.37 18.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น