สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
182.50 244.00 / 168.00 11.92 2.44 250.00 45,625.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2565 17:24   แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 และรายการเกี่ยวโยง
07 ม.ค. 2565 17:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564
07 ม.ค. 2565 17:22   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
07 ม.ค. 2565 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04 ม.ค. 2565 19:50   แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-0123, 0-2689-7197
เบอร์โทรสาร 0-2689-7007
URL www.aeon.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/9/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/12/2544
ราคา IPO (บาท) 51.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 23/06/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และ อื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 พ.ค. 2564 14 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.86% 7,755 30.87% 5,424
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 46.82% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.21% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.67 1.34 -1.49
  20 วัน -2.67 -3.92 -4.46
  60 วัน -4.95 -10.86 -5.48
  120 วัน -1.88 -3.53 -8.52
  YTD -3.18 -2.25 -2.90
  P/E (X) 11.92 23.32 20.74
  P/BV (X) 2.44 3.32 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 0.96 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ต.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. 87,800,000 35.12
  2. บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 48,000,000 19.20
  3. บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22,000,000 8.80
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,411,973 7.36
  5. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 14,700,000 5.88
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 5,115,844 2.05
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 4,485,500 1.79
  8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 2,563,700 1.03
  9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,293,900 0.92
  10. กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 1,605,300 0.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มิทสึงุ ทามาอิ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง สุพร วัธนเวคิน กรรมการ
  4. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
  5. น.ส. สุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
  6. นาย คาซุมาสะ โอชิมะ กรรมการ
  7. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  8. นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ กรรมการ
  9. นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ริวอิจิ ฮาซูโอะ กรรมการอิสระ
  12. นาย อิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.00  250.00  250.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 45,625.00  47,125.00  50,750.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 182.50  188.50  203.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 74.77  72.55  60.42 
  P/BV (X) 2.44  2.60  3.36 
  P/E (X) 11.92  11.72  14.32 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.73  149.65  130.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 91.68  318.90  209.73 
  Beta 1.35  1.30  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.18  -7.14  6.28 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.47  2.39  2.46 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34  0.32  0.31 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 มี.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564 2.50 บาท 02 พ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564 2.65 บาท 20 ก.ค. 2564 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 1.85 บาท 05 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563 2.55 บาท 20 ก.ค. 2563 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 2.45 บาท 04 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 2.35 บาท 18 ก.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 28/02/2022)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 28/02
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน *
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/03/64 
  -30/11/64) 
  9M/2564 
  (01/03/63 
  -30/11/63) 
  2564 
  (01/03/63 
  -28/02/64) 
  2563 
  (01/03/62 
  -29/02/63) 
  2562 
  (01/03/61 
  -28/02/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 4,275.81 4,341.58 5,105.17 4,993.56 4,068.05
  เงินลงทุนสุทธิ 149.06 5.06 5.06 19.07 -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 78,525.16 76,690.16 75,839.34 86,269.80 77.36
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 79,632.36
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - 80,400.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 635.99 791.95 793.46 885.50 2,879.97
  รวมสินทรัพย์ 89,349.90 87,492.99 87,388.50 95,395.61 -
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 9,578.64 9,416.36 10,379.07 7,211.23 956.83
  รวมหนี้สิน 70,296.96 71,563.42 70,008.84 74,270.46 87,121.54
  ทุนจดทะเบียน 250.00 250.00 250.00 250.00 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.00 250.00 250.00 250.00 63,741.76
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 478.00 478.00 478.00 478.00 4,028.01
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 18,701.60 16,184.83 17,346.58 20,177.77 68,733.17
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 250.00
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 250.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,693.54 15,656.55 17,057.78 20,727.98 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 250.00
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 478.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 17,449.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 18,053.93
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 334.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/03/64 
  -30/11/64) 
  9M/2564 
  (01/03/63 
  -30/11/63) 
  2564 
  (01/03/63 
  -28/02/64) 
  2563 
  (01/03/62 
  -29/02/63) 
  2562 
  (01/03/61 
  -28/02/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 14,074.86 14,788.91 19,343.07 21,147.30 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 13,420.50 14,221.67 18,587.02 20,348.36 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 12,615.60 13,483.65 17,572.71 19,594.36 -
   - รายได้ค่านายหน้า 498.58 385.44 510.23 531.27 -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 14,258.26 15,157.96 19,822.53 21,685.46 -
  ต้นทุน - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3,991.89 4,437.14 4,979.94 5,607.91 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,733.31 6,045.55 8,143.64 9,091.23 18,643.68
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 2,174.72
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 4,732.10 4,783.37 6,743.37 7,352.96 16,468.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,642.50 2,506.03 3,689.64 3,975.36 265.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 10.57 10.02 14.76 15.90 941,906.00
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - -675.99
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 7,811.90
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - 2,892.09
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - 1,417.90
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 4,520.73
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 4,434.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 3,506.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 14.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/03/64 
  -30/11/64) 
  9M/2564 
  (01/03/63 
  -30/11/63) 
  2564 
  (01/03/63 
  -28/02/64) 
  2563 
  (01/03/62 
  -29/02/63) 
  2562 
  (01/03/61 
  -28/02/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 940.61 5,498.85 7,896.61 -2,578.70 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -504.38 -377.95 -535.72 -645.81 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,235.55 -5,848.16 -7,263.77 4,167.84 -
  เงินสดสุทธิ -799.31 -727.27 97.12 943.33 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -2,289.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -662.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 2,924.05
  เงินสดสุทธิ - - - - -28.05
  เพิ่มเติม
  * บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.28 22.32 19.53 19.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.57 7.56 7.38 7.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.69 4.49 4.03 3.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.23 0.22 0.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.49 15.96 18.56 19.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -6.44 N/A -10.32 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 5.45 -14.17 -7.19 13.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้