สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AEC บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.22 0.46 / 0.09 N/A 1.34 4,284.87 942.67 - -253.49 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ม.ค. 2564 12:40   ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)
04 ม.ค. 2564 17:31   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AEC-W6 (F53-5)
30 ธ.ค. 2563 17:02   แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
23 ธ.ค. 2563 17:07   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
23 ธ.ค. 2563 17:06   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แทนกรรมการที่ลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-3456
เบอร์โทรสาร 0-2659-3457
URL www.aecs.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/4/1971 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/08/2544
ราคา IPO (บาท) 3.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/02/2557

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.68% 2,377 56.57% 2,372
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.25% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.43% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.35 -0.22 -3.81
  20 วัน 15.79 13.56 14.61
  60 วัน -26.67 -45.67 -40.73
  120 วัน 42.78 6.08 27.50
  YTD 29.41 23.08 24.91
  P/E (X) N/A 22.70 29.96
  P/BV (X) 1.34 3.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.42 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ประพล มิลินทจินดา 288,400,000 23.56
  2. น.ส. ยุวดี วชิรปภา 125,022,300 10.21
  3. นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ 79,000,000 6.45
  4. นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 55,489,800 4.53
  5. น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์ 46,537,300 3.80
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,444,409 3.47
  7. นาย ธเนศ พานิชชีวะ 41,800,000 3.41
  8. น.ส. นฤมล แมงทับ 34,550,400 2.82
  9. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 25,000,000 2.04
  10. นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร 22,381,400 1.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประพล มิลินทจินดา ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาย ไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาง รัสม์ชญา คันธมธุรพจน์ กรรมการ
  5. น.ส. ปทิตตา มิลินทจินดา กรรมการ
  6. น.ส. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. เปรมวดี ฟองศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,284.87  4,284.87  1,224.25 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 942.67  728.43  404.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.22  0.17  0.18 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16  0.16  0.65 
  P/BV (X) 1.34  1.04  0.51 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.46  131.27  25.05 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.95  2.67  0.54 
  Beta 0.60  0.63  0.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 29.41  -6.39  -32.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมภพ ผลประสาร/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 38.68 53.53 59.10 47.57
  เงินลงทุนสุทธิ 493.89 877.68 672.27 1,346.43
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 10.04 13.27 45.85 80.02
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 34.46 319.52 337.87 364.77
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.54 50.09 42.67 67.12
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 125.97 112.99 111.05 135.72
  รวมสินทรัพย์ 753.45 1,474.90 1,316.99 2,072.19
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - 2.74 101.74
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 8.12 63.94 83.38 209.48
  ประมาณการหนี้สิน 6.80 7.06 6.82 -
  หนี้สินอื่น 20.05 45.01 43.69 71.21
  รวมหนี้สิน 51.06 698.20 533.17 1,134.90
  ทุนจดทะเบียน - - 2,414.62 2,414.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,284.87 1,224.25 1,224.25 1,224.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -2,669.33 85.23 85.23 85.23
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 149.92 -97.17 -61.81
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -830.61 -573.58 -548.26 -310.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 702.62 798.89 813.98 937.29
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า 30.17 40.73 52.11 428.49 480.93
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 19.05 70.51 84.94 104.17 103.37
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 22.38 - 59.36 65.07 52.32
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - 3.66 4.82 19.96 34.94
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - 47.24 2.41 54.15
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมรายได้ 73.28 213.53 256.82 655.24 729.82
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 85.87 138.68 326.52 590.69 662.85
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 21.04 29.86 35.38 107.25 94.27
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 11.72 14.83 18.53 44.16 48.06
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 345.92 498.92 524.82 742.14 808.30
  EBITDA -253.49 -264.16 -240.83 -33.22 -20.35
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.15 21.23 27.16 53.68 58.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -272.64 -285.40 -267.99 -86.90 -78.49
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -255.27 -263.20 -237.87 -85.95 -76.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 -0.21 -0.19 -0.07 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -198.57 6.02 17.96 340.02 427.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -88.63 25.60 59.86 -203.64 -245.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 269.81 -36.82 -77.45 -186.70 -179.12
  เงินสดสุทธิ -17.40 5.96 11.52 -50.32 2.44
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -30.63 -31.85 -27.17 -9.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -22.91 -14.61 -15.81 -4.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.07 0.87 0.66 1.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -348.33 -123.26 -92.62 -13.12

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  28 ส.ค. 2563 XR 3,060,622,520 4,284,871,528 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า -25.92 -88.71 -87.84 -10.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -38.08 -69.50 -44.72 -10.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -65.68 -58.36 -60.80 -10.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -30.67 -13.58 -29.28 -8.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 31 ส.ค. 2563 -
  H 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
  SP 25 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  Investor Alert 27 พ.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ AEC-W6

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น