สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
197.00 215.00 / 174.00 19.25 12.28 2,973.10 585,699.78 816,274.52 19,077.36 11.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ก.ค. 2561 19:09   นำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ CSL (แบบ 256-2)
18 มิ.ย. 2561 18:13   การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CSL (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
15 มิ.ย. 2561 12:39   แจ้งไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 1800 MHz
08 มิ.ย. 2561 12:47   แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP (F53-5)
04 มิ.ย. 2561 17:03   นำส่งแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ CSL (แบบ 247-6 ข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2029-5000
เบอร์โทรสาร 0-2029-5165
URL http://investor.ais.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/4/1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/11/2534
ราคา IPO (บาท) 115.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/10/2544

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.22% 40,304 36.22% 53,992
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 36.49% (ณ วันที่ 18/07/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 48.30%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.70% (ณ วันที่ 18/07/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.33 0.05
  20 วัน 2.07 4.99 4.81
  60 วัน -2.96 4.18 5.10
  120 วัน 2.60 9.84 14.11
  YTD 3.14 8.91 10.57
  P/E (X) 19.25 23.68 16.69
  P/BV (X) 12.28 2.97 1.87
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.12 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 เม.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
  2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 168,215,532 5.66
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 141,557,153 4.76
  5. สำนักงานประกันสังคม 78,755,100 2.65
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 57,578,203 1.94
  7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 17,655,926 0.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย แอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ
  5. น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
  6. นาย สตีเฟน มิลเลอร์ กรรมการ
  7. นาย ฮุย เว็ง ชอง กรรมการ
  8. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เฆราร์โด ซี. จูเนียร์ อบลาซา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,973.10  2,973.10  2,973.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 585,699.78  567,861.21  437,045.01 
  ราคา (บาท/หุ้น) 197.00  191.00  147.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.05  14.06  12.14 
  P/BV (X) 12.28  13.59  12.11 
  P/E (X) 19.25  19.69  12.49 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 27.74  54.19  92.96 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,204.99  1,177.45  1,826.20 
  Beta 0.81  1.03  1.30 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.14  29.93  -3.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.59  5.28  8.84 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.69  1.04  1.10 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครั้ง

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 3.57 บาท 26 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 3.51 บาท 25 ส.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.29 บาท 26 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 5.79 บาท 01 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 6.49 บาท 22 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 6.50 บาท 01 ก.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 8,498.89 10,081.64 10,650.41 11,226.14 9,864.91
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 18,197.74 14,156.10 17,071.01 14,116.31 16,388.53
  สินค้าคงเหลือ 4,669.63 4,442.01 3,950.53 3,085.25 5,059.25
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,016.54 31,987.35 34,840.86 31,899.34 38,006.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 133,864.10 124,189.62 132,579.26 118,271.44 84,291.10
  รวมสินทรัพย์ 286,785.13 279,146.72 284,067.35 275,670.35 181,761.27
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 50.00 - 6,500.00 9,200.00 8,500.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 33,569.74 31,687.66 32,140.89 34,292.06 27,750.54
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14,408.09 14,692.17 17,064.48 12,501.86 4,355.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 74,015.20 73,700.43 69,600.78 69,328.03 57,533.29
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 164,734.17 167,790.79 164,039.79 163,633.99 75,735.00
  รวมหนี้สิน 238,749.37 241,491.22 233,640.57 232,962.02 133,268.29
  ทุนจดทะเบียน 4,997.46 4,997.46 4,997.46 4,997.46 4,997.46
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,973.09 2,973.09 2,973.10 2,973.10 2,973.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 22,372.28 22,388.09 22,372.28 22,388.09 22,372.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -41.34 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 22,098.09 11,908.99 24,674.74 16,971.02 22,813.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47,711.51 37,516.22 50,320.35 42,568.88 48,376.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 324.26 139.28 106.43 139.45 116.65
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 40,933.42 38,858.02 157,721.80 152,149.87 155,276.44
  รายได้อื่น 308.23 206.92 750.00 568.13 738.81
  รวมรายได้ 41,241.65 39,068.29 158,477.17 152,717.99 156,015.25
  ต้นทุนขาย 23,718.49 23,091.47 92,258.64 82,991.88 84,819.01
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,335.84 5,439.49 25,077.73 29,775.83 20,091.39
  รวมค่าใช้จ่าย 30,243.69 28,415.12 117,254.18 112,616.91 104,901.67
  EBITDA 19,077.36 17,570.02 71,373.68 61,768.40 71,608.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8,079.40 6,916.85 30,150.70 21,667.31 20,495.18
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 10,997.96 10,653.18 41,222.98 40,101.08 51,113.58
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 8,037.30 7,692.55 30,077.31 30,666.54 39,152.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.70 2.59 10.12 10.31 13.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 17,734.22 13,837.65 65,528.52 61,635.46 61,629.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10,265.09 -11,507.73 -51,108.99 -55,101.55 -54,755.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,619.84 -3,465.53 -14,990.20 -5,170.91 -11,267.25
  เงินสดสุทธิ -2,150.71 -1,135.62 -570.68 1,363.00 -4,393.59
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.46 0.43 0.50 0.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 71.39 81.11 64.76 67.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.69 17.42 14.73 17.53
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.00 6.44 4.64 5.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.57 0.65 0.57 0.67
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.06 40.57 41.51 45.45
  EBIT Margin (%) 26.67 27.27 26.01 26.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.49 19.69 18.98 20.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.34 4.31 3.66 -2.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.72 17.09 11.17 -2.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.56 4.45 3.77 -2.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.44 2.12 4.12 7.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 4.48 -4.71 -1.92 -21.67

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.88 10.17 10.11 9.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.95 35.88 36.09 36.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.39 16.23 26.23 20.38
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.90 22.49 13.92 17.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.85 2.69 2.78 2.68
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 128.22 135.48 131.41 136.43
  วงจรเงินสด (วัน) -73.36 -77.11 -81.41 -81.93


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น