สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.92 0.96 / 0.27 9.11 0.97 300.00 552.00 1,139.70 107.32 7.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ม.ค. 2564 17:05   ชี้แจงการจ่ายหุ้นปันผล
14 ม.ค. 2564 13:05   แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข PDF)
13 ม.ค. 2564 18:23   แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
05 ม.ค. 2564 20:31   แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
05 ม.ค. 2564 20:31   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (เปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2709-4040-9
เบอร์โทรสาร 0-2323-9195
URL http://www.adb.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/11/2560
ราคา IPO (บาท) 1.69 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ADB และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่ม ดังนี้1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล พื้นรองเท้า 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มยานยนต์ โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.56% 1,560 37.76% 1,984
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 24.94% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.88% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.08 -3.89 -1.96
  20 วัน 3.26 -3.54 -1.68
  60 วัน 26.50 6.57 10.28
  120 วัน 46.67 18.42 25.94
  YTD 2.22 -4.49 -2.86
  P/E (X) 9.11 29.56 77.77
  P/BV (X) 0.97 1.47 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.38 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ม.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ 52,425,500 8.74
  2. นาย มานิต วงษ์เจริญสิน 37,668,800 6.28
  3. นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 37,668,800 6.28
  4. นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน 37,668,800 6.28
  5. นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน 37,668,800 6.28
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,995,691 5.83
  7. นาย ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 22,215,920 3.70
  8. MR. WEI-HAEN WANG 20,883,160 3.48
  9. SHOWA GLOBAL LIMITED 20,000,000 3.33
  10. นาย ธนณัฏฐ์ วงศ์ตั้งตระกูล 18,084,320 3.01

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ
  2. นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
  5. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
  6. นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
  7. นาย เหว่ย-ไค หวัง กรรมการ
  8. นาง มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ
  11. นาง กาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 552.00  594.00  390.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.92  0.90  0.59 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.95  1.04  0.94 
  P/BV (X) 0.97  0.95  0.69 
  P/E (X) 9.11  8.91  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.93  13.66  19.78 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.72  0.26  0.41 
  Beta 0.70  0.73  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.22  52.31  -17.72 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.99  1.01  1.54 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.14  0.09  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 10.00 : 1.00 หุ้น 05 ก.พ. 2564 หุ้นปันผล
  - 0.00556 บาท 05 ก.พ. 2564 เงินปันผล
  - 0.01 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.01 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.02 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 30.83 33.66 52.01 33.22 72.42
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 377.94 338.37 335.28 328.46 315.96
  สินค้าคงเหลือ 290.22 286.24 261.43 304.88 319.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 704.23 708.87 699.15 708.92 750.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 522.21 548.44 542.49 534.70 447.73
  รวมสินทรัพย์ 1,244.42 1,272.69 1,253.65 1,252.70 1,207.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 227.88 295.67 266.27 358.57 277.46
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 183.59 216.19 213.04 201.65 212.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33.43 29.12 32.28 14.52 15.91
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 491.84 588.31 546.56 609.95 554.52
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 126.69 117.64 125.68 56.91 68.34
  รวมหนี้สิน 618.53 705.95 672.24 666.86 622.86
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 202.20 202.20 202.20 202.20 202.20
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 123.63 64.78 79.38 83.98 83.70
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 625.89 566.74 581.41 585.83 584.89
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 990.88 989.51 1,363.76 1,421.08 1,372.40
  รายได้อื่น 10.25 8.80 12.30 17.04 15.23
  รวมรายได้ 1,001.13 998.31 1,376.06 1,438.13 1,387.64
  ต้นทุนขาย 800.95 873.66 1,180.50 1,227.15 1,159.51
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129.06 133.45 178.05 183.64 182.24
  รวมค่าใช้จ่าย 930.00 1,007.11 1,358.55 1,410.79 1,341.75
  EBITDA 107.32 24.82 62.22 64.09 80.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36.19 33.62 44.71 36.76 34.58
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 71.13 -8.80 17.51 27.34 45.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 50.23 -13.20 3.26 13.03 29.04
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 -0.02 0.01 0.02 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 57.90 56.82 111.34 47.86 8.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -20.46 -40.83 -51.80 -129.33 -115.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -58.96 -15.58 -40.71 42.46 142.97
  เงินสดสุทธิ -21.52 0.41 18.83 -39.00 35.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.43 1.20 1.28 1.16
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.18 -4.11 0.56 2.23
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.74 -1.58 1.40 2.22
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 1.25 1.16 1.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.10 1.07 1.10 1.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.17 11.71 13.44 13.65
  EBIT Margin (%) 7.10 -0.88 1.27 1.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.02 -1.32 0.24 0.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.14 -7.97 -4.03 3.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.32 -4.78 -3.80 5.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.28 -8.28 -4.32 3.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.66 -4.07 -3.70 5.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -74.95 -55.15

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.81 4.01 4.11 4.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95.76 90.91 88.82 82.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.84 3.78 4.17 3.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 94.97 96.54 87.55 92.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.54 5.15 5.69 5.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.86 70.90 64.11 61.56
  วงจรเงินสด (วัน) 124.87 116.55 112.26 113.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น