สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ACE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.72 4.32 / 1.90 25.25 3.22 5,088.00 37,854.72 41,857.41 1,787.51 18.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ม.ค. 2564 17:02   แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
13 ม.ค. 2564 08:40   การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง
12 ม.ค. 2564 12:58   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
28 ธ.ค. 2563 12:38   การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
24 ธ.ค. 2563 17:27   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2233-2559
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.ace-energy.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/11/2562
ราคา IPO (บาท) 4.40 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มิ.ย. 2563 08 พ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  21.75% 7,133 21.82% 5,476
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.26% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.79% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.20 3.90 2.86
  20 วัน 3.33 -1.07 1.52
  60 วัน 48.80 14.57 18.81
  120 วัน -7.46 -14.39 -17.98
  YTD 2.20 -1.20 -2.09
  P/E (X) 25.25 39.38 30.19
  P/BV (X) 3.22 1.61 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.42 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
  2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,088,884,200 20.53
  3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,890,563,120 18.58
  4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,700,555,980 16.71
  5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 363,451,540 3.57
  6. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 175,705,500 1.73
  7. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 156,892,100 1.54
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,958,204 1.32
  9. นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล 125,780,100 1.24
  10. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 120,481,560 1.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พระนาย สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. จิรฐา ทรงเมตตา ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย กรรมการ
  5. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการ
  6. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา กรรมการ
  7. นาย จรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ
  8. น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง พัชนี สุธีวิตานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย นึกรัก ใบเงิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10,176.00  10,176.00  10,176.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 37,854.72  37,040.64  42,942.72 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.72  3.64  4.22 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.15  1.15  N/A 
  P/BV (X) 3.22  3.15 
  P/E (X) 25.25  24.71  62.46 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.27  81.81  26.27 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 166.06  117.35  384.71 
  Beta 0.83  0.86 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.20  -13.74  -4.09 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.20  0.20 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.03 บาท 15 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 586.41 29.14 71.92 104.50
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 838.28 842.57 819.99 829.13
  สินค้าคงเหลือ 390.14 216.49 185.21 95.51
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,952.95 1,190.13 1,434.61 1,131.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,813.82 7,985.41 8,059.37 8,129.42
  รวมสินทรัพย์ 16,330.44 13,884.78 14,145.18 13,886.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 133.40 475.50 227.40 369.05
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 422.66 309.95 249.42 412.14
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 615.09 2,193.51 856.57 796.65
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,213.27 3,020.40 1,373.21 1,624.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,375.83 4,722.76 1,978.93 6,690.88
  รวมหนี้สิน 4,589.10 7,743.16 3,352.14 8,315.10
  ทุนจดทะเบียน 5,488.00 5,488.00 5,488.00 5,488.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,088.00 4,579.00 5,088.00 4,579.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,896.01 - 3,896.01 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -22.89 -22.89 -22.89 -22.89
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,780.22 1,585.51 1,831.92 1,015.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,741.34 6,141.62 10,793.04 5,571.64
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 4,489.24 3,797.18 5,055.27 4,833.21
  รายได้อื่น 277.37 26.94 32.90 15.73
  รวมรายได้ 4,766.61 3,824.12 5,088.17 4,848.94
  ต้นทุนขาย 3,152.25 2,596.23 3,429.34 3,415.75
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 232.42 259.03 330.36 378.53
  รวมค่าใช้จ่าย 3,384.67 2,938.52 3,863.21 3,804.32
  EBITDA 1,787.51 1,281.23 1,752.09 1,576.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 405.56 395.62 527.13 531.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,381.95 885.60 1,224.96 1,044.62
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,253.58 569.98 815.31 546.57
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.06 0.09 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,502.36 1,135.41 1,618.60 1,697.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,200.50 -411.73 -826.12 -400.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 212.63 -799.04 -825.06 -1,197.27
  เงินสดสุทธิ 514.49 -75.35 -32.58 99.23
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 1.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.76 9.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.39 8.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.40 0.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.78 32.16
  EBIT Margin (%) 28.99 24.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.30 16.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.84 6.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.37 59.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.14 24.43
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.78 14.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.88 10.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.55 35.21
  วงจรเงินสด (วัน) 47.60 39.27


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น