สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.50 0.59 / 0.40 9.52 0.73 335.76 671.53 1,190.72 175.90 6.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2561 19:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561 19:30   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2561 19:30   แจ้งการลาออกของกรรมการ
13 พ.ย. 2561 19:03   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561 19:02   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 32 ถ. ศรีนครินทร์ (ปากซอยศรีนครินทร์ 40) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2748-2400-1
เบอร์โทรสาร 0-2748-2402
URL http://acc-plc.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/8/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/03/2536
ราคา IPO (บาท) 155.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 08/04/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและออกแบบพัดลมซึ่งมีโคมไฟประกอบเข้ากับพัดลมเป็นเครื่องตกแต่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunlight, COMPASS EAST และAir-le-ganceผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มี.ค. 2561 04 เม.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  66.26% 2,198 77.35% 2,480
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.66% (ณ วันที่ 15/11/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.36% (ณ วันที่ 15/11/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.34 2.62
  20 วัน -1.96 0.12 1.47
  60 วัน 11.11 10.89 13.65
  120 วัน -1.96 10.46 5.70
  YTD -3.85 21.80 2.89
  P/E (X) 9.52 33.05 15.54
  P/BV (X) 0.73 0.99 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.22 0.68

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล 255,396,209 19.02
  2. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร 103,196,693 7.68
  3. นาย นันทนัช พิบูลนันท์ 76,396,700 5.69
  4. นาย ปกรณ์ ธีรธำรง 72,424,000 5.39
  5. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 51,000,000 3.80
  6. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 50,500,000 3.76
  7. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 49,600,533 3.69
  8. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ 46,063,700 3.43
  9. นาย โรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 34,500,000 2.57
  10. MRS. YUHUA YAN 30,190,368 2.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย ศริน เรืองศร กรรมการ
  4. นาย กานต์ กังพิศดาร กรรมการ
  5. นาย อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ชาญศิริ ซื่อตรง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พสุ สุขุมวาท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 พ.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,343.05  1,200.00  1,200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 671.53  624.00  828.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.50  0.52  0.69 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.68  0.62  0.66 
  P/BV (X) 0.73  0.83  1.04 
  P/E (X) 9.52  N/A  181.00 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.27  26.22  80.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.55  0.75  3.23 
  Beta 0.32  0.77  1.04 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.85  -24.64  -31.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/08/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 32.46 32.09 28.45 30.64 48.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 22.54 29.11 49.51 37.50 7.43
  สินค้าคงเหลือ 73.31 132.38 89.06 156.30 62.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 300.67 394.74 348.13 444.15 251.83
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 952.50 1,015.76 991.00 594.76 79.88
  รวมสินทรัพย์ 1,466.25 1,714.31 1,633.96 1,789.65 1,066.76
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 0.92 - 22.22 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 19.98 28.66 27.31 23.23 22.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 48.52 631.90 638.80 37.65 0.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 82.92 671.31 677.72 109.80 214.59
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 433.55 236.71 202.35 877.15 40.19
  รวมหนี้สิน 516.46 908.01 880.07 986.95 254.78
  ทุนจดทะเบียน 525.00 375.00 375.00 375.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 335.76 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 545.23 496.57 496.57 496.57 535.39
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 33.60 -27.52 -78.91 -26.14 -42.44
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 914.60 769.05 717.67 770.43 792.95
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 35.19 37.25 36.22 32.26 19.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/08/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 115.99 158.49 298.02 162.41 30.23
  รายได้อื่น 173.92 8.52 16.41 32.55 2.63
  รวมรายได้ 290.79 167.80 316.16 196.07 33.13
  ต้นทุนขาย 92.57 95.11 224.01 91.88 17.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.98 36.81 78.61 62.25 27.45
  รวมค่าใช้จ่าย 150.55 131.92 302.63 154.13 45.39
  EBITDA 175.90 71.88 89.08 108.50 2.66
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35.66 35.99 75.55 66.56 14.92
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 140.24 35.88 13.53 41.94 -12.26
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 112.51 -1.38 -52.76 -22.52 -14.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 -0.00 -0.04 -0.02 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/08/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 64.82 89.38 133.64 -262.35 -46.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 232.13 14.43 25.16 -139.56 -195.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -292.94 -102.36 -161.00 383.61 223.98
  เงินสดสุทธิ 4.01 1.45 -2.19 -18.31 -18.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.63 0.59 0.51 4.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.26 -3.61 -7.09 -2.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.41 3.15 0.79 2.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 1.18 1.23 1.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.28 0.16 0.18 0.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.19 39.99 24.83 43.43
  EBIT Margin (%) 48.23 21.38 4.28 21.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 38.69 -0.82 -16.69 -11.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  28 ก.พ. 2561 XR 143,054,557 1,343,054,557 0.25
  30 เม.ย. 2558 PP 84,965,635 1,200,000,000 0.25
  20 เม.ย. 2558 PP 123,000,000 1,115,034,365 0.25
  10 เม.ย. 2558 XR 238,834,365 992,034,365 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -26.81 89.58 83.49 75.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.67 133.97 143.81 44.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 73.30 73.80 61.25 98.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 14.12 83.62 96.34 -18.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.89 8.43 6.85 7.23
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.89 43.29 53.28 50.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.15 1.31 1.83 0.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 169.49 277.98 199.89 434.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.11 5.84 8.86 4.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.08 62.55 41.17 91.18
  วงจรเงินสด (วัน) 166.30 258.72 212.00 393.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ACC-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น