สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ACAP บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.28 1.79 / 0.38 N/A 0.88 158.21 405.01 3,487.53 -216.28 -12.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ธ.ค. 2563 17:37   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
22 ธ.ค. 2563 12:51   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
18 ธ.ค. 2563 13:10   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 ธ.ค. 2563 12:50   แจ้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (56-1)
13 พ.ย. 2563 17:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2793-3888
เบอร์โทรสาร 0-2793-3944
URL www.acap.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 13/05/2559

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) 2. ธุรกิจให้บริการรับจ้างดำเนินงาน (Business Process Outsource Services) เช่น ให้บริการ Call center และ การติดตามหนี้ 3. ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายและสอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.49% 3,091 65.02% 3,692
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.48% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.79 -0.57 -1.37
  20 วัน 58.02 50.54 50.84
  60 วัน 88.24 51.57 60.60
  120 วัน 75.34 46.95 49.45
  YTD -5.19 -8.28 -10.11
  P/E (X) N/A 40.25 77.89
  P/BV (X) 0.88 1.34 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.52 0.45 0.38

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 78,429,000 24.79
  2. น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี 46,575,250 14.72
  3. นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน 15,330,950 4.85
  4. นาย ณรงค์ เผือกผ่อง 6,534,150 2.07
  5. นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ 5,640,000 1.78
  6. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 4,500,000 1.42
  7. บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 4,220,600 1.33
  8. น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์ 3,690,661 1.17
  9. นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ 3,166,500 1.00
  10. นาย ทวี นริสศิริกุล 2,530,000 0.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ
  2. น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนุชัย วิทย์นลากรณ์ กรรมการ
  4. นาย อดิศัย วารินทร์ศิริกุล กรรมการ
  5. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิติกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ณฐพร อิงคนินันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิเศษ นุ้ยตูม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 316.41  316.41  316.41 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 405.01  427.16  414.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.28  1.35  1.31 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.46  1.46  3.84 
  P/BV (X) 0.88  0.92  0.34 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.28  242.85  275.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.13  3.31  9.48 
  Beta 2.03  2.06  1.64 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.19  3.05  -52.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1.80 5.39 143.69 52.15 107.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3.85 32.24 25.06 36.87 85.86
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 344.27 3,179.05 740.30 4,177.31 4,315.57
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11.92 18.79 17.62 20.78 19.81
  รวมสินทรัพย์ 3,546.29 4,130.54 4,315.53 4,788.08 4,808.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5.60 - - - 41.35
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.34 2,074.47 2,368.62 1,462.61 1.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,075.24 2,222.30 2,820.00 1,965.50 2,095.52
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.08 609.62 317.80 1,601.66 1,465.12
  รวมหนี้สิน 3,084.32 2,831.92 3,137.80 3,567.16 3,560.64
  ทุนจดทะเบียน 158.21 195.34 195.34 195.34 195.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 158.21 158.21 158.21 158.20 157.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 445.11 445.11 445.11 445.09 444.37
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 63.98 63.98 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -133.44 547.98 426.90 617.63 645.22
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 461.96 1,215.28 1,094.19 1,220.92 1,247.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 83.34 83.54 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ - 111.88 143.12 155.28 160.14
  รายได้อื่น 100.62 186.78 199.77 371.00 606.85
  รวมรายได้ 100.62 298.66 342.89 526.28 766.99
  ต้นทุนขาย - 75.81 99.85 103.77 82.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.02 79.09 102.02 97.14 89.75
  รวมค่าใช้จ่าย 342.37 224.31 340.80 200.91 444.67
  EBITDA -216.28 78.93 11.05 331.00 329.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.47 4.58 8.96 5.63 7.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -241.75 74.35 2.09 325.37 322.32
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -232.73 -69.45 -190.53 61.88 255.42
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.74 -0.22 -0.60 0.20 0.83
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 51.34 293.96 248.97 -8.47 279.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 43.64 135.72 1.38 10.75 -220.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -236.87 -476.44 -158.80 -57.57 -23.98
  เงินสดสุทธิ -141.89 -46.76 91.54 -55.29 35.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.11 1.43 0.26 2.13
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -42.19 -3.89 -16.46 5.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.18 6.67 0.05 6.78
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.68 2.33 2.87 2.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.04 0.08 0.08 0.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) N/A 32.24 30.23 33.17
  EBIT Margin (%) -240.25 24.89 0.61 61.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -231.29 -23.25 -55.57 11.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -100.00 -3.39 -7.83 -3.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -100.00 -2.94 -3.77 25.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -66.31 -31.29 -34.85 -31.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 52.63 -37.81 69.63 -54.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -75.77

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.73 2.70 4.62 2.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 210.82 135.26 78.97 144.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.58 9.91 N/A 5.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.53 36.83 - 72.72
  วงจรเงินสด (วัน) 168.29 98.43 78.97 71.53


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 04 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564
  Investor Alert 25 มิ.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น