สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ACAP บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.66 2.76 / 0.61 N/A 2.44 158.21 525.24
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.ย. 2564 17:18   ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
13 ก.ย. 2564 18:35   แจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ทำแผน
30 ส.ค. 2564 17:09   รายงานความคืบหน้าของการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และแนวทางการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
24 ส.ค. 2564 18:48   ชี้แจง Trading Alert List
24 ส.ค. 2564 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2793-3888
เบอร์โทรสาร 0-2793-3944
URL www.acap.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 13/05/2559

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) 2. ธุรกิจให้บริการรับจ้างดำเนินงาน (Business Process Outsource Services) เช่น ให้บริการ Call center และ การติดตามหนี้ 3. ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายและสอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 03 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.49% 3,540 60.49% 3,091
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.73% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.22 -2.30 1.12
  20 วัน -19.42 -24.54 -21.14
  60 วัน 3.75 -9.65 -7.11
  120 วัน 58.10 45.42 31.92
  YTD 22.96 -28.81 -26.00
  P/E (X) N/A N/A 58.57
  P/BV (X) 2.44 2.65 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 4.99 2.09

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 78,429,000 24.79
  2. น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี 46,575,250 14.72
  3. นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน 15,330,950 4.85
  4. นาย ณรงค์ เผือกผ่อง 6,534,150 2.07
  5. บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 4,220,600 1.33
  6. นาย ภูวไนย ประวิตรางกูร 3,950,000 1.25
  7. น.ส. ธีรพร มะลิทอง 3,908,100 1.24
  8. นาย พิชัย พฤติศักดาดุลย์ 3,553,400 1.12
  9. นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ 3,210,100 1.01
  10. นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ 3,166,500 1.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
  2. น.ส. ณิชารดี สุขเจริญไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย อนุชัย วิทย์นลากรณ์ กรรมการ
  4. นาย อิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล กรรมการ
  5. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการ
  6. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิติกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ณฐพร อิงคนินันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิเศษ นุ้ยตูม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 316.41  316.41  316.41 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 525.24  427.16  414.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.66  1.35  1.31 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.68  1.46  3.84 
  P/BV (X) 2.44  0.92  0.34 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 287.62  242.85  275.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.15  3.31  9.48 
  Beta 1.20  2.06  1.64 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.96  3.05  -52.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 0.58 3.90 200.53 143.69 52.15
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 332.19 43.92
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 2,110.58 2,043.81 1,999.22 2,634.04 -
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,106.74 2,012.89 1,995.37 2,608.98 4,177.31
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - 20.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9.21 23.38 11.40 17.62 610.76
  รวมสินทรัพย์ 3,437.59 3,765.11 3,498.23 4,315.53 4,788.07
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 250.00 347.01 350.00 382.21 -
  รวมหนี้สิน 3,222.46 3,099.80 3,158.65 3,137.80 18.90
  ทุนจดทะเบียน 158.21 158.21 - 195.34 1,460.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 158.21 158.21 158.21 158.21 1,965.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 445.11 445.11 445.11 445.11 1,601.65
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -376.82 -77.85 -255.83 426.90 3,567.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 195.34
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 158.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 215.13 581.54 339.58 1,094.19 445.09
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 617.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 1,220.92
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 0.95 79.22 34.96 332.03 -
   - รายได้ดอกเบี้ย - 17.24 33.73 186.41 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 1.74 80.42 36.05 342.89 -
  ต้นทุน - 42.17 - 99.85 -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -111.37 19.47 33.93 138.93 155.28
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23.99 56.62 83.26 102.02 8.29
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 526.28
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 89.11 -37.85 -7.83 2.09 103.77
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -121.00 -177.13 -355.32 -190.53 97.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.38 -0.56 -1.12 -0.60 200,907.00
  EBITDA - - - - 331.00
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย - - - - 5.63
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ - - - - 325.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 61.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -38.98 53.49 241.65 248.97 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -45.07 -40.98 62.26 1.38 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -115.91 -152.30 -244.90 -158.80 -
  เงินสดสุทธิ -199.96 -139.79 59.00 91.54 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -8.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - 10.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -57.57
  เงินสดสุทธิ - - - - -55.29
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -75.11 -46.98 -49.56 -17.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.31 -0.98 -0.20 0.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 14.98 4.66 9.30 2.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) -0.01 0.07 0.01 0.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -6,965.86 -219.71 -982.38 -54.60

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2564
  C 02 มี.ค. 2564 -
  NP 02 มี.ค. 2564 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 24 ส.ค. 2564
  Cash Balance 25 ส.ค. 2564 - 14 ก.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้