สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.98 4.78 / 2.50 - 0.87 1,874.40 1,788.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2563 12:38   รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2564
11 พ.ย. 2563 19:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พ.ย. 2563 19:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 19:08   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2563 12:46   การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2673-3999
เบอร์โทรสาร 0-2673-3988
URL http://www.kasikornasset.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/9/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/09/2556
ราคา IPO (บาท) 10.50 @พาร์10.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 3.124 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 3.664 : ใหม่ 3.124 @ 12/10/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และ 27 กันยายน 2565 ตามลำดับ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.40% 5,631 60.46% 5,732
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.50% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.68 3.31 1.25
  20 วัน 1.36 -2.24 0.33
  60 วัน 0.68 -21.54 -18.63
  120 วัน -14.37 -20.20 -23.53
  YTD 0.68 -1.95 -2.83
  P/E (X) - 39.09 29.96
  P/BV (X) 0.87 1.60 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.36 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 179,819,100 29.97
  2. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 58,448,800 9.74
  3. ธนาคาร ออมสิน 26,810,000 4.47
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 26,507,200 4.42
  5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 13,100,000 2.18
  6. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,837,700 1.64
  7. นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 6,000,000 1.00
  8. นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 5,100,000 0.85
  9. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 4,217,100 0.70
  10. นาง จิราภรณ์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ 4,100,000 0.68

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,788.00  1,776.00  2,748.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.98  2.96  4.58 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.42  3.42  5.11 
  P/BV (X) 0.87  0.86  0.90 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25  5.14  14.19 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.28  0.46  2.03 
  Beta 0.25  0.26  0.22 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.68  -35.37  -25.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.83  9.90  11.68 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.0913 บาท 28 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.1367 บาท 27 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1562 บาท 27 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.3284 บาท 29 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.2067 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.616 บาท 30 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 1,973.74 2,948.63 2,616.85 4,175.22 4,930.64
  เงินสด 103.46 93.75 277.76 85.26 90.50
  ลูกหนี้ 10.04 50.80 80.30 207.78 369.83
  รวมสินทรัพย์ 2,088.00 3,094.28 2,975.38 4,468.81 5,391.59
  เจ้าหนี้ 11.29 3.30 10.13 7.96 5.35
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 33.68 23.90 26.19 21.29 16.23
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,874.40 2,657.82 2,657.82 3,656.28 4,183.26
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 179.92 412.56 291.37 791.24 1,192.10
  สินทรัพย์สุทธิ 2,054.32 3,070.38 2,949.19 4,447.52 5,375.36
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 3.42 5.12 4.92 7.41 8.96
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 75.28 155.27 199.44 343.40 546.41
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 75.28 155.27 199.44 343.40 546.41
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10.01 7.60 13.38 12.72 15.00
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.73 1.22 1.53 2.04 2.40
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 15.32 15.13 23.68 22.22 47.80
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 59.96 140.14 175.76 321.18 498.60
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 742.15 1,294.98 1,478.99 1,012.90 1,009.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -916.44 -1,286.49 -1,286.49 -1,018.15 -984.54
  เงินสดสุทธิ -174.30 8.50 192.50 -5.25 24.98
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น