สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ABM บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.83 1.16 / 0.81 N/A 1.05 150.00 249.00 645.24 4.37 -48.51
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 19:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562 19:02   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2562 18:58   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
19 ก.ค. 2562 18:32   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
09 พ.ค. 2562 19:40   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-0054
เบอร์โทรสาร 0-2415-1102
URL www.asiabiomass.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/08/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/02/2561
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ 3) ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง และ 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มี.ค. 2562 03 เม.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.75% 1,589 34.90% 2,312
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 18/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.11% (ณ วันที่ 18/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.05 -0.12
  20 วัน -2.35 -6.60 -3.53
  60 วัน -3.49 1.62 -2.70
  120 วัน -11.70 -18.68 -9.68
  YTD -7.78 -19.32 -7.22
  P/E (X) N/A N/A 41.60
  P/BV (X) 1.05 1.37 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.42 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พนม ควรสถาพร 24,000,101 8.00
  2. น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร 22,500,002 7.50
  3. น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร 22,500,002 7.50
  4. นาง พนิดา ควรสถาพร 20,717,002 6.91
  5. นาย อธิภัทร ควรสถาพร 19,395,000 6.47
  6. นาย ณฐภัทร ควรสถาพร 19,395,000 6.47
  7. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 15,000,099 5.00
  8. นาง ณัชปภา ควรสถาพร 14,970,198 4.99
  9. น.ส. ปณิตา ควรสถาพร 14,970,198 4.99
  10. น.ส. พิมชญา ควรสถาพร 14,970,198 4.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
  2. นาง ณัชปภา ควรสถาพร รองประธานกรรมการ
  3. น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย พนม ควรสถาพร กรรมการ
  5. นาย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 249.00  270.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.83  0.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.79  0.86 
  P/BV (X) 1.05  1.05 
  P/E (X) N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.71  402.11 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.35  9.40 
  Beta 0.59  1.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.78  -50.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 29.39 45.68 25.06 35.89
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 122.94 139.06 131.03 91.66
  สินค้าคงเหลือ 154.60 240.81 139.24 337.44
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 343.32 450.81 327.75 498.96
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 271.07 267.99 279.55 275.93
  รวมสินทรัพย์ 662.21 755.66 647.64 808.45
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 351.48 430.03 353.13 562.43
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 69.38 42.30 46.03 43.23
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.70 3.69 2.03 4.29
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 429.11 479.91 404.80 648.88
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.97 5.28 3.40 6.65
  รวมหนี้สิน 433.08 485.19 408.20 655.53
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 112.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 90.51 90.51 90.51 5.17
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.48 2.48 2.48 2.48
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4.32 36.41 10.40 40.59
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 236.58 269.47 243.36 148.85
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -7.46 1.00 -3.92 4.07
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 640.83 640.52 1,288.83 1,240.90
  รายได้อื่น 5.08 6.57 9.38 5.16
  รวมรายได้ 645.91 647.09 1,298.21 1,246.06
  ต้นทุนขาย 517.35 524.97 1,081.22 946.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 132.11 125.19 245.86 269.70
  รวมค่าใช้จ่าย 651.06 651.87 1,330.05 1,215.92
  EBITDA 4.37 4.57 -13.10 48.60
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.51 9.34 18.73 18.46
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -5.14 -4.78 -31.84 30.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -6.08 -4.17 -31.15 15.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 -0.01 -0.11 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10.50 54.18 133.18 -36.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.80 -3.81 -21.48 -7.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.33 -42.50 -121.40 30.88
  เงินสดสุทธิ 5.36 7.87 -9.70 -13.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.94 0.81
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -13.06 1.38 -15.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.54 1.38 -4.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.83 1.80 1.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.83 1.69 1.78
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.27 18.04 16.11
  EBIT Margin (%) -0.80 -0.74 -2.45
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.94 -0.65 -2.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.05 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.45 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.18 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.12 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.84 9.10 11.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37.09 40.09 31.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.43 4.16 4.54
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 67.22 87.72 80.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 19.23 23.69 24.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 18.98 15.41 15.06
  วงจรเงินสด (วัน) 85.32 112.40 96.93


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น