สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
- - -
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  


นโยบายการลงทุน
-

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: TH0900010008
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 27 เม.ย. 2549
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 15,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง iBoxx ABFTH Index
ราคา IPO (บาท) 1,000.00
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.kasikornasset.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.00%
จำนวนหน่วยลงทุน 0

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
ABFTH N/A -0.24 +1.23 +2.57 N/A
ดัชนีอ้างอิง N/A N/A N/A N/A N/A
* iBoxx ABFTH Index

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 1,229.62 (19/01/2561)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 9,683.93 (19/01/2561)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 1,238.00 (26/09/2560)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 1,194.00 (28/03/2560)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.19  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) N/A  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 13.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  1.56  22.21 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.19  2.19  0.75 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนประจำแต่ละรอบบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ธ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 7,755,547 99.74

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ธ.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2560 20.00 บาท 25 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2560 7.00 บาท 22 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2559 3.37 บาท 23 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559 15.00 บาท 14 มิ.ย. 2559 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2558 10.00 บาท 14 ธ.ค. 2558 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2558 20.00 บาท 12 มิ.ย. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/11
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/12/59 
-31/08/60) 
9M/2559 
(01/12/58 
-31/08/59) 
2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 9,746.74 9,331.84 9,104.49
เงินสด 40.43 13.84 15.06
ลูกหนี้ 50.57 0.40 -
รวมสินทรัพย์ 9,910.22 9,415.17 9,235.61
เจ้าหนี้ - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - -
รวมหนี้สิน 2.49 2.49 28.26
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,025.55 7,655.55 7,655.55
กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,302.71 1,251.09 1,045.76
สินทรัพย์สุทธิ 9,907.73 9,412.68 9,207.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 1,234.52 1,229.52 1,202.70
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/12/59 
-31/08/60) 
9M/2559 
(01/12/58 
-31/08/59) 
2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 188.05 150.53 212.11
รายได้อื่น - - -
รวมรายได้ 188.05 150.53 212.11
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7.68 5.68 8.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.84 2.84 4.09
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - -
รวมค่าใช้จ่าย 14.43 11.00 15.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 173.62 139.53 196.41
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/12/59 
-31/08/60) 
9M/2559 
(01/12/58 
-31/08/59) 
2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -336.08 -3,293.31 -3,292.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 361.46 3,255.07 3,255.07
เงินสดสุทธิ 25.37 -38.24 -37.02
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น