สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
- - -
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2561  


นโยบายการลงทุน
-

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: TH0900010008
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 27 เม.ย. 2549
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 15,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง iBoxx ABFTH Index
ราคา IPO (บาท) 1,000.00
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.kasikornasset.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.00%
จำนวนหน่วยลงทุน 0

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
ABFTH N/A -1.79 -2.19 -0.98 -2.19
ดัชนีอ้างอิง N/A N/A N/A N/A N/A
* iBoxx ABFTH Index

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 1,205.76 (20/07/2561)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 9,496.05 (20/07/2561)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 1,238.00 (26/09/2560)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 1,208.00 (05/06/2561)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.24  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.00  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 137.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.19  1.56  22.21 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.24  2.19  0.75 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนประจำแต่ละรอบบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มิ.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 7,855,547 99.75

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 2.00 บาท 25 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2560 20.00 บาท 25 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2560 7.00 บาท 22 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2559 3.37 บาท 23 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559 15.00 บาท 14 มิ.ย. 2559 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2558 10.00 บาท 14 ธ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/11
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
(01/12/60 
-31/05/61) 
6M/2560 
(01/12/59 
-31/05/60) 
2560 
(01/12/59 
-30/11/60) 
2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 9,407.26 9,587.55 9,503.84 9,104.49
เงินสด 9.62 22.36 15.15 15.06
ลูกหนี้ - - 7.87 -
รวมสินทรัพย์ 9,539.87 9,732.11 9,650.01 9,235.61
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 2.40 2.62 2.65 28.26
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7,875.55 8,025.55 7,775.55 7,655.55
กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,120.74 1,124.47 1,353.08 1,045.76
สินทรัพย์สุทธิ 9,537.46 9,729.49 9,647.36 9,207.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 1,211.02 1,212.31 1,240.73 1,202.70
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
(01/12/60 
-31/05/61) 
6M/2560 
(01/12/59 
-31/05/60) 
2560 
(01/12/59 
-30/11/60) 
2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 129.53 113.61 254.72 212.11
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 129.53 113.61 254.72 212.11
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.14 5.03 10.32 8.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.57 2.52 5.16 4.09
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 9.58 9.50 19.35 15.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 119.95 104.11 235.37 196.41
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
(01/12/60 
-31/05/61) 
6M/2560 
(01/12/59 
-31/05/60) 
2560 
(01/12/59 
-30/11/60) 
2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 27.54 -410.33 -50.62 -3,292.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -33.06 417.63 50.71 3,255.07
เงินสดสุทธิ -5.52 7.30 0.09 -37.02
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น