สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.76 3.32 / 1.40 N/A 1.24 485.00 13,386.00 66,934.21 -3,553.08 -13.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ส.ค. 2564 17:09   ไทยแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
13 ส.ค. 2564 20:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 20:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 20:42   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2564 12:31   ไทยแอร์เอเชียประกาศขยายระยะเวลาหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2562-5700
เบอร์โทรสาร 0-2562-5705
URL http://www.aavplc.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/2/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/05/2555
ราคา IPO (บาท) 3.70 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 29 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.73% 31,920 58.59% 31,474
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 27/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 0.10%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.02% (ณ วันที่ 27/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.87 0.35
  20 วัน 2.99 5.04 2.42
  60 วัน -2.13 -1.13 -4.38
  120 วัน -3.50 0.67 -6.19
  YTD 16.95 11.79 4.63
  P/E (X) N/A N/A 20.70
  P/BV (X) 1.24 3.42 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.78 0.67 2.31

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,965,088,286 40.52
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 264,257,671 5.45
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 231,909,300 4.78
  4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 96,427,700 1.99
  6. นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 75,057,000 1.55
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 61,187,800 1.26
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 48,940,400 1.01
  9. นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล 43,899,400 0.91
  10. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 43,601,100 0.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. ม.ล. บวรนวเทพ เทวกุล กรรมการ
  5. นาย ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร กรรมการ
  6. นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการ
  7. น.อ. ธนภัทร งามปลั่ง กรรมการ
  8. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วีรยุทธ โพธารามิก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,850.00  4,850.00  4,850.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,386.00  11,446.00  10,864.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.76  2.36  2.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.23  3.11  4.12 
  P/BV (X) 1.24  0.76  0.54 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 175.89  268.75  66.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 130.01  102.19  48.92 
  Beta 1.69  1.50  1.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.95  5.36  -46.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  14.96 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล คำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233.53 2,833.39 1,110.37 3,982.23 4,122.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,130.65 1,021.16 1,100.03 2,517.61 1,365.09
  สินค้าคงเหลือ 214.47 238.51 240.24 294.64 188.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,714.91 4,387.60 2,760.17 7,426.88 6,365.48
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,899.45 5,964.05 6,230.42 24,877.26 26,185.18
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 62,886.42 69,104.20 65,217.51 55,475.68 55,381.24
  รวมสินทรัพย์ 64,601.33 73,491.80 67,977.67 62,902.56 61,746.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,383.38 1,300.00 1,000.00 1,750.00 650.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,754.98 2,802.95 4,109.14 1,928.54 1,252.11
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,259.67 1,632.96 2,286.29 1,353.47 213.77
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,680.05 18,115.70 17,823.28 13,959.03 11,022.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,829.52 34,002.86 32,794.08 21,255.06 22,101.76
  รวมหนี้สิน 53,509.57 52,118.56 50,617.36 35,214.09 33,123.92
  ทุนจดทะเบียน 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,599.81 2,599.81 2,599.81 2,599.81 2,599.81
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,829.20 14,362.11 11,385.66 16,859.07 17,370.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -94.41 -975.66 -204.36 - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,819.60 16,471.26 14,266.11 19,943.88 20,455.36
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 272.16 4,901.98 3,094.21 7,744.60 8,167.43
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,129.70 8,079.16 13,633.87 40,180.65 38,904.85
  รายได้อื่น 301.72 1,596.32 2,603.47 1,021.98 1,044.96
  รวมรายได้ 2,469.57 9,693.73 16,260.96 41,202.63 39,949.80
  ต้นทุน 5,605.95 11,570.72 20,484.16 38,358.53 36,423.96
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 617.18 952.09 1,850.77 3,294.61 3,116.11
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,451.16 12,844.62 23,788.08 41,653.13 39,540.07
  EBITDA -3,553.08 247.80 -1,172.10 1,616.71 2,326.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,428.51 3,398.70 6,355.02 1,716.75 1,666.75
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -5,981.59 -3,150.89 -7,527.12 -100.03 660.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -3,556.46 -1,812.81 -4,764.09 -474.00 69.97
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.73 -0.37 -0.98 -0.10 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -440.70 -774.20 -897.90 965.68 2,869.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -64.21 12,558.07 12,064.36 -1,793.86 -1,733.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -379.12 -12,971.99 -14,031.39 828.76 -2,288.29
  เงินสดสุทธิ -884.03 -1,188.13 -2,864.94 0.57 -1,152.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.08 0.24 0.15 0.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -47.69 -12.49 -27.85 -2.35
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -15.00 -5.34 -11.50 -0.16
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.82 2.44 2.92 1.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.44 0.25 0.66
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -163.23 -43.22 -50.24 4.53
  EBIT Margin (%) -242.21 -32.50 -46.29 -0.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -261.93 -34.02 -53.30 -2.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -73.64 -61.09 -66.07 3.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -51.55 -40.99 -46.60 5.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -74.52 -54.46 -60.53 3.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -34.20 -39.69 -42.89 5.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.14 18.33 7.54 20.70
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.10 19.91 48.42 17.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 64.11 115.49 76.59 158.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.69 3.16 4.77 2.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.56 13.73 6.79 24.12
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 102.65 26.59 53.79 15.13
  วงจรเงินสด (วัน) -45.85 -3.52 -0.60 4.80


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้