สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.50 6.10 / 3.86 26.76 1.05 485.00 21,825.00 59,261.95 2,267.79 16.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2561 17:56   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
27 พ.ย. 2561 17:27   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
09 พ.ย. 2561 18:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พ.ย. 2561 18:01   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2561 18:01   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2562-5700
เบอร์โทรสาร 0-2562-5705
URL http://www.aavplc.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/2/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/05/2555
ราคา IPO (บาท) 3.70 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.46% 20,160 63.94% 21,385
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 22/02/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 0.10%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.62% (ณ วันที่ 22/02/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.74 2.23 2.33
  20 วัน 12.50 9.88 8.61
  60 วัน 13.07 2.12 9.33
  120 วัน 4.65 -1.25 7.12
  YTD 7.14 0.06 0.99
  P/E (X) 26.76 38.86 16.67
  P/BV (X) 1.05 3.21 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.54 0.27 0.72

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,004,088,286 41.32
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 352,290,034 7.26
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 232,129,400 4.79
  4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
  5. นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 130,000,000 2.68
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 102,418,200 2.11
  7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 56,590,400 1.17
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 56,491,700 1.16
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 46,787,000 0.96
  10. กองทุนเปิด บัวแก้ว 40,323,700 0.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. ม.ล. บวรนวเทพ เทวกุล กรรมการ
  5. นาย ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร กรรมการ
  6. น.อ. ธนภัทร งามปลั่ง กรรมการ
  7. นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการ
  8. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วีรยุทธ โพธารามิก กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.พ. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,850.00  4,850.00  4,850.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 21,825.00  20,370.00  29,827.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.50  4.20  6.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.27  4.27  4.59 
  P/BV (X) 1.05  0.98  1.34 
  P/E (X) 26.76  24.98  28.59 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.13  65.74  130.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 50.74  63.26  152.93 
  Beta 0.75  0.63  0.64 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.14  -31.71  1.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.33  3.57  2.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.99  1.99  0.70 
  นโยบายเงินปันผล คำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.135 บาท 09 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 0.20 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 10 พ.ย. 2560 0.15 บาท 07 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 11 พ.ย. 2559 0.15 บาท 07 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 4,217.58 5,540.08 5,337.96 4,661.35 6,122.81
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 530.61 524.15 455.77 446.00 439.19
  สินค้าคงเหลือ 142.45 120.20 148.80 118.18 94.03
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,855.46 9,122.44 9,048.97 8,759.62 8,829.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,545.18 22,737.53 25,472.75 20,425.36 18,216.07
  รวมสินทรัพย์ 62,375.56 59,985.06 62,773.56 56,599.43 52,826.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 308.80 252.17 310.67 488.96 335.81
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,171.99 1,582.84 2,647.42 1,791.51 1,261.44
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,744.07 9,212.77 10,910.14 9,270.10 8,296.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22,528.76 18,834.26 20,410.33 17,209.08 16,446.88
  รวมหนี้สิน 33,272.83 28,047.03 31,320.46 26,479.18 24,743.36
  ทุนจดทะเบียน 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,599.81 2,599.81 2,599.81 2,599.81 2,599.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 17,636.23 19,187.61 18,921.08 18,185.71 17,057.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,721.03 22,272.42 22,005.88 21,270.52 20,142.39
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,381.70 9,665.62 9,447.22 8,849.73 7,940.78
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 29,249.75 26,220.37 35,931.56 32,400.57 29,507.31
  รายได้อื่น 953.47 979.78 1,350.76 729.74 956.28
  รวมรายได้ 30,203.22 27,200.16 37,282.32 33,130.30 30,463.58
  ต้นทุนขาย 26,896.87 22,772.42 31,028.72 26,687.76 25,315.08
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,272.51 2,158.26 2,949.73 2,636.08 2,377.36
  รวมค่าใช้จ่าย 29,169.37 24,930.68 33,978.44 29,403.34 27,897.19
  EBITDA 2,267.79 3,417.44 4,754.86 5,027.43 4,094.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,233.95 1,147.96 1,450.99 1,300.47 1,528.44
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,033.85 2,269.48 3,303.88 3,726.96 2,566.39
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 339.86 1,001.90 1,477.49 1,869.46 1,078.48
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.21 0.30 0.39 0.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,941.70 3,197.30 5,133.13 4,381.56 3,007.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,924.21 -919.94 -2,846.86 -2,785.59 882.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,052.05 -1,355.43 -1,563.37 -3,098.13 -2,529.05
  เงินสดสุทธิ -1,034.57 921.93 722.89 -1,502.16 1,361.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 0.99 0.83 0.94
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.79 4.72 6.83 9.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.38 4.19 5.54 6.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 1.26 1.42 1.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.66 0.61 0.62 0.61
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.04 13.15 13.64 17.63
  EBIT Margin (%) 3.42 8.34 8.86 11.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.13 3.68 3.96 5.64

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.55 5.50 10.90 9.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.11 14.05 16.27 5.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.04 6.69 12.53 8.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.00 13.83 15.56 5.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -66.08 -45.20 -20.97 73.34

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 73.88 69.25 79.69 73.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 4.94 5.27 4.58 4.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 267.68 237.03 232.44 251.52
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.36 1.54 1.57 1.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 125.33 89.65 77.61 64.72
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 2.91 4.07 4.70 5.64
  วงจรเงินสด (วัน) 3.39 2.74 1.45 0.80


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น