สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
A5 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
NC 07 ก.ย. 2558
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.50 - - - 604.69 - - 84.00 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ย. 2563 19:05   แก้ไขงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2562
17 พ.ย. 2563 07:37   รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอน
17 พ.ย. 2563 07:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)
17 พ.ย. 2563 07:33   งบการเงินรายปี 2562 (แก้ไข ครั้งที่ 2) (ตรวจสอบแล้ว)
16 พ.ย. 2563 22:20   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2026-3512
เบอร์โทรสาร 0-2026-3513
URL www.assetfive.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/09/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/11/2546
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 28/04/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 เม.ย. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.01% 521 20.84% 723
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.79% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.07% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ 418,715,898 37.29
  2. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 295,065,150 26.27
  3. นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์ 50,934,367 4.54
  4. นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์ 49,119,129 4.37
  5. นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร 46,990,453 4.18
  6. นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย 43,703,111 3.89
  7. นาย จตุรงค์ ธนะปุระ 33,438,430 2.98
  8. นาย เสรี โอจรัสพร 31,619,129 2.82
  9. นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ 31,619,129 2.82
  10. DBS BANK LTD 30,000,000 2.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการ
  4. นาย วัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย ภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. น.ส. ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,209.38  1,209.38  1,123.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.50  1.50  1.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56  0.56  0.45 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  3.05 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.22 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  -89.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองต่าง ๆ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะนำกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 35.10 7.14 19.71 86.51 1.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 28.43 44.90 26.12 17.19 3.68
  สินค้าคงเหลือ 1,344.77 1,472.39 1,453.96 913.34 97.96
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,417.25 1,559.57 1,547.43 1,051.14 102.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5.56 6.34 5.96 6.68 9.76
  รวมสินทรัพย์ 1,838.53 1,760.67 1,751.15 1,642.13 242.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 6.26 8.09 5.73 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 188.77 201.37 256.67 111.54 17.31
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 706.28 239.43 362.82 1.06 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 990.12 489.58 673.19 209.29 189.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 160.90 750.36 532.31 941.47 25.10
  รวมหนี้สิน 1,151.02 1,239.94 1,205.50 1,150.76 215.03
  ทุนจดทะเบียน 661.50 1,123.00 1,123.00 1,123.00 780.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 604.69 1,123.00 1,123.00 1,123.00 370.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18.82 -187.89 -169.07 -187.89 63.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6.60 4.68 6.60 -170.43 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -71.36 -254.72 -125.04 -283.86 -406.36
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 674.51 509.95 534.44 480.81 27.71
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 13.00 10.78 11.21 10.55 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 589.10 301.17 507.94 198.30 35.77
  รายได้อื่น 14.01 4.46 5.48 2.69 0.59
  รวมรายได้ 603.11 305.63 513.42 201.00 36.36
  ต้นทุนขาย 436.18 216.88 365.68 143.39 30.64
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 85.05 54.45 79.84 65.99 32.31
  รวมค่าใช้จ่าย 522.69 271.34 445.52 470.29 164.95
  EBITDA 84.00 36.17 70.61 -267.45 -127.07
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.58 1.87 2.71 1.84 1.52
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 80.42 34.30 67.91 -269.29 -128.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 53.68 19.23 43.41 -281.22 -120.57
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.02 0.04 -7.86 -0.33
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 110.62 -71.75 37.56 -170.84 -13.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -139.27 -1.30 -0.13 26.01 -2.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 44.03 -6.32 -104.23 171.15 -74.10
  เงินสดสุทธิ 15.39 -79.37 -66.80 26.32 -90.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.43 3.19 2.30 5.02
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.15 -92.80 8.55 -110.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.34 -21.84 4.00 -28.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.71 2.43 2.26 2.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.48 0.30 0.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.96 27.99 28.01 27.69
  EBIT Margin (%) 13.33 11.22 13.23 -133.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.90 6.29 8.46 -139.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 พ.ค. 2563 XR 86,384,615 1,209,384,615 0.50
  24 ธ.ค. 2561 PP 752,836,413 1,123,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 95.60 761.48 156.14 454.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 101.11 651.81 155.02 368.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 97.33 748.37 155.44 452.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 92.64 393.96 -5.27 185.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 179.08 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 21.71 19.27 23.46 19.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.82 18.94 15.56 19.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.42 0.43 0.31 0.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 878.90 849.70 1,181.46 1,287.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.00 3.15 1.99 2.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 121.71 115.99 183.76 163.99
  วงจรเงินสด (วัน) 774.00 752.65 1,013.25 1,142.35


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 09 มี.ค. 2559 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น